Logo Jawor24h.pl
Reklama
Wyższa kultura. Bank nowości. - kredyt, pożyczka, konto, lokata - Alior Bank
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Mieszkańcy Osiedla Dziecięcego chcą podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

Grupa Inicjatywna Ruchu Obywatelskiego "Reanimacja" 5 maja przekazała Spółce Ciepło Jawor listę mieszkańców ulic Spokojnej, Krętej oraz Gabriela Narutowicza zainteresowanych podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Fot. Paweł Sasiela © Paweł Sasiela

- Jako mieszkańcy oczekujemy od przedstawicieli Urzędu Miejskiego i spółki Ciepło Jawor informacji w zakresie technicznego przyłączenia do sieci, sposobu przyłączenia budynków, elementów jakie będą na wyposażeniu przyłącza i co najważniejsze, kosztów jakie mieszkaniec każdej posesji będzie ponosił z tytułu przyłączenia i późniejszych opłat - mówi Jan Gawroński z "Reanimacji". 

Przypomnijmy, że poprzedni burmistrz Artur Urbański sfinalizował przejęcie przez miasto od spółki Fortum Power and Heat Polska gospodarki cieplnej w Jaworze. Poprzedni włodarz planował rozbudowę sieci ciepłowniczej oraz modernizację źródeł ciepła, gdyż przyłączenie do wspólnej sieci ciepłowniczej mogło okazać się nie tylko wyborem ekologicznym, ale także atrakcyjnym ekonomicznie dla mieszkańców i firm. 28 lutego br. radni podjęli uchwałę, w wyniku której mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie wynoszące do 6 tysięcy złotych na podłączenie do sieci ciepłowniczej.

- Jesteśmy zainteresowani programem dofinansowań, jednak chcielibyśmy dowiedzieć się szczegółów dotyczących tego kto może otrzymać takie wsparcie, ile osób może na nie liczyć ze względu na ograniczenia budżetowe i jaką częścią łącznej ceny przyłącza jest proponowana przez gminę kwota - dodaje Jan Gawroński.

Reklama

Komentarze (9)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

borus
borus18 listopada 2017 o 21:15
Zainteresowanych kosztami odsyłam do : http://ujazd.com.pl/307/informacja_na_temat_budowy_osiedlowej_sieci_cieplowniczej_w_osiedlu_niewiadow.html
Lubię to! 0
Janek
Janek12 maja 2017 o 08:24
Pomysł wydaje się niezły, aczkolwiek dobrze by było wiedzieć jakie będą efekty takiego podłączenia, w sensie czy to będzie opłacalne dla mieszkańca? Jeśli po podłączeniu okaże się że koszty miesięczne są dużo większe niż ogrzewanie gazem/węglem, to nie wiem czy ktoś skorzysta. Ogrzewanie domu to inna sprawa niż ogrzewanie mieszkania w bloku. Może to być ciekawa alternatywa dla gazu, głownie dla starszych osób, które z racji wieku mają już problemy z obsługą tradycyjnych pieców c-o. A trzeba powiedzieć ze te osoby mieszkają często w domkach niedocieplonych, z starym systemem kaloryferów (często jeszcze na rurach stal-ocynk). Jeśli ktoś poniesie koszty, oczywiście na własne życzenie, to zawsze w sumie może wrócić na stary piec pewnie i zamknąć takie przyłącze.
Lubię to! 2
jaworzanin
jaworzanin10 maja 2017 o 10:21
Warto zwrócić uwagę na pytania jakie zadaje pan Gawroński. Bo tak naprawdę nie wiemy czy w ogóle spółka planuje podłączać pod sieć mieszkańców domków jednorodzinnych i kolejnych osiedli. Bo jeśli spółka nie pociągnie rury to co z tego że jest dofinansowanie jak nie będzie można z niego skorzystać. Druga sprawa to koszty całego przedsięwzięcia. Burmistrz powinien odpowiedzieć na te pytania.
Lubię to! 2
wojtek
wojtek10 maja 2017 o 01:00
Brawo panowie z reanimacji!
Lubię to! 3
Jawor
Jawor9 maja 2017 o 22:28
Najlepiej, żeby wszystkie budynki w mieście były podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, bo wtedy byłoby to najbardziej efektywne ekonomicznie, energetycznie i ekologicznie.
Lubię to! 4
świadectwo w widocznym miejscu w urzędzie
świadectwo w widocznym miejscu w urzędzie9 maja 2017 o 21:28
Gmina musi sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej dla swoich budynków, w których całkowita powierzchnia użytkowa powyżej 250 m2 jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów (wykonywanie takich zadań przez organ, które wymagają utworzenia specjalnego punktu obsługi interesantów-kasy, czy biura-w celu na przykład złożenia wniosku, czy udzielenia informacji. Miejsce to powinno mieć zapewniony publiczny, otwarty dostęp. Warunki muszą być spełnione łącznie, to jest budynek musi być zajmowany przez jeden z organów i jednocześnie muszą w nim być obsługiwani interesanci. Przykładami takich budynków będą budynki zajmowane przez: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, urzędy skarbowe, urzędy starostw powiatowych, urzędy wojewódzkie, komenda główna i komendy wojewódzkie policji). Istnieje też obowiązek sporządzenia i zamieszczenia takiego świadectwa w wyraźnie widocznym miejscu ma na celu zapewnienie wzorcowej roli organów administracji publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratury w zakresie zapewnienia stosowania i promowania rozwiązań energooszczędnych w budynkach zajmowanych przez te organy. Obowiązek przekazania sporządzonego świadectwa charakterystyki energetycznej do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczy budynków, w których całkowita powierzchnia użytkowa powyżej 250 m² jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów. Właściciele lub zarządcy budynków, w których dokonywana jest obsługa interesantów, dla których zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej na podstawie dotychczasowych przepisów (ustawy - Prawo budowlane), są zobowiązani do przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa kopii świadectwa charakterystyki energetycznej w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Termin 3 miesięcy ma zapewnić odpowiedni czas na zapoznanie się z nowymi przepisami i umożliwić sporządzenie dla budynków, zajmowanych przez te organy świadectw charakterystyki energetycznej. Celem regulacji jest zapewnienie wzorcowej roli organów administracji publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratury w zakresie zapewnienia stosowania i promowania rozwiązań energooszczędnych w budynkach zajmowanych przez te organy.
http://mib.gov.pl/2-567ab849c4abe.htm#
Lubię to! 0
obowiązek wynika z ustawy
obowiązek wynika z ustawy9 maja 2017 o 20:59
Z dniem 1 października 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Ustawa określa m.in. zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej; zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii (system białych certyfikatów); zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Ustawa zapewnia pełne wdrożenie przepisów dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Jednostki sektora publicznego mają stosować co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej, do których zaliczono (art. 6): 1) realizację i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 3) wymianę lub modernizację eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 4) realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712); 5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego (EMAS), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS. Jednostka informuje o stosowanych środkach na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Jednostka może zrealizować i sfinansować na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej. Umowa o poprawę efektywności energetycznej określa w szczególności: 1) możliwe do uzyskania oszczędności energii w wyniku realizacji przedsięwzięcia z zastosowaniem środka poprawy efektywności energetycznej; 2) sposób ustalania wynagrodzenia, którego wysokość jest uzależniona od oszczędności energii uzyskanej w wyniku realizacji przedsięwzięć. Organy władzy publicznej (art. 8): 1) nabywają efektywne energetycznie produkty lub 2) zlecają usługi, których wykonanie związane jest ze zużyciem energii, 3) nabywają lub wynajmują efektywne energetycznie budynki lub ich części, które spełniają co najmniej wymagania minimalne w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), lub 4) w użytkowanych budynkach należących do Skarbu Państwa poddawanych przebudowie zapewniają wypełnienie zaleceń, o których mowa w art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), lub 5) realizują inne środki poprawy efektywności energetycznej w zakresie charakterystyki energetycznej budynków. https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0023/33098/ME.pdf
Lubię to! 0
slowa zachęcają, czyny pociągają
slowa zachęcają, czyny pociągają9 maja 2017 o 20:39
Dyrektywa 2012/27/UE2 zakłada, że instytucje publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym powinny stanowić przykład do naśladowania we wdrażaniu działań z zakresu efektywności energetycznej, dlatego do badań kontrolnych wybrano budynki użyteczności publicznej. Poprawa efektywności energetycznej jest jednym z kluczowych działań UE mających na celu ograniczenie lub redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenie *** gospodarki UE. W 2006 r. dyrektywą 2006/32/WE3 Unia Europejska zobowiązała kraje członkowskie do ograniczenia zużycia energii finalnej przez odbiorców końcowych o 9% w kolejnych dziewięciu latach jej obowiązywania. Jednocześnie zobowiązała kraje członkowskie do utworzenia krajowych planów działań efektywności energetycznej (EEAP). ( https://www.nik.gov.pl/plik/id,8429,vp,10508.pdf ) Jaki przykład do naśladowania we wdrażaniu działań z zakresu efektywności energetycznej daje burmistrz-jakie podjął działania ograniczenie emisję CO2 i zwiększające efektywność energetyczną w budynku urzędu?
Lubię to! 2
mieszkaniec Przyrzecza
mieszkaniec Przyrzecza9 maja 2017 o 20:26
dobrze by było, aby do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączony został budynek na Przyrzeczu, który wybudował się k.Biedronki, pod nosem mieszkańców bloku i jak zaczyna zadymiać, to okien nie da się otworzyć, bo całe mieszkanie jest przesiąknięte dymem i smrodem
Lubię to! 2

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Więcej wiadomości

Reklama
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.