Logo Jawor24h.pl
Reklama
Wyższa kultura. Bank nowości. - kredyt, pożyczka, konto, lokata - Alior Bank

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu jawor24h.pl.
 2. Właścicielem serwisu jest firma DJAmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrowicach, Piotrowice-Osiedle 16. Adres korespondencyjny: DJAmedia Sp. z o.o. Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Piotrowice.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  Operator - właściciel serwisu;
  Serwis - usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem jawor24h.pl;
  Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
  Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał Rejestracji;
  Materiał - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane;
  Komentarz - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone pod danym Materiałem;
  Wizerunek - rozpoznawalna i aktualna podobizna Użytkownika, zamieszczona przez Użytkownika w jego profilu w serwisie jawor24h.pl;
  Regulamin - niniejszy regulamin;
  Rejestracja - rejestracja w Serwisie;
  Rejestracja Pełna - rejestracja w Serwisie uzupełniona o Wizerunek.
 4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.
 5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 6. Operator lub osoba przez niego upoważniona będzie usuwał z Serwisu Materiały, Komentarze sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Informacje o takich Materiałach, Komentarzach należy zgłaszać Operatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@jawor24h.pl.


 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Operatora.
 8. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
 9. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu problemów technicznych uniemożliwiających, lub utrudniających korzystanie z Serwisu.
 10. Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dane, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 11. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w Serwisie.
 12. Operator wykorzystuje zebrane dane w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 13. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, administrowania Serwisem, a także dostosowania do Użytkownika wyświetlanych reklam w Serwisie.
 14. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Operatora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu.
II. UŻYTKOWNICY

 1. Rejestrując się w serwisie Użytkownik w celu pełnego korzystania z jego funkcjonalności winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Operatora dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu zgodnie z regulaminem, do korzystania przez Operatora z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług, w tym organizacji takich działań. Operator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także ich usuwania.
 2. Dokonując Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora Wizerunku, w tym w Serwisie jawor24h.pl, obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy, Materiałów - na zasadach analogicznych jak w przypadku licencji wskazanej w punkcie III.4-9.
 3. Dokonując Rejestracji Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem tego Użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Operatora sublicencję na Komentarz, Materiał. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 4. Dokonując Rejestracji Użytkownik akceptuje Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek miedzy Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 5. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail oraz / albo numer telefonu, informację handlową od Operatora dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Operatora, szczególnie odnośnie serwisu jawor24h.pl, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Operatorem.
 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 7. Jeden Użytkownik nie może posiadać w Serwisie więcej niż jednego konta, tj. jednego identyfikatora i hasła pozwalających na korzystanie z Serwisu.
 8. Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie, przyznaniu im legitymacji prasowych, nagród pieniężnych lub rzeczowych, uprawnień do usuwania Komentarzy lub wpisów na forum dostępnym w Serwisie. Operator może cofnąć przyznane uprawnienia bez uzasadnienia.
 9. Operator zastrzega sobie możliwość udzielenia zezwolenia niektórym Użytkownikom Zarejestrowanym na publikowanie Materiałów pod pseudonimem. Wniosek do Operatora w tej sprawie wraz z uzasadnieniem Użytkownik powinien skierować na adres kontakt@jawor24h.pl podając wszystkie dane wymagane do Rejestracji. W przypadku wyrażenia zgody na publikację pod pseudonimem Rejestracja stanie się skuteczna z chwilą wprowadzenia przez Operatora odpowiednich danych do Serwisu.
 10. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.
 11. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Operatorem a Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Operatora.
III. MATERIAŁY I KOMENTARZE

 1. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie Materiałów, Komentarzy. Zamieszczając w Serwisie Materiał, Komentarz, wpis na forum lub wszelkie inne treści, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treści.
 2. Wszelkie obraźliwe Komentarze kierowane pod adresem autorów Materiałów, lub osób wyrażających swoje opinie, oraz treści obrażające osoby lub jednostki organizacyjne, o których mowa w treści Materiału będą usuwane. Komentarze zostaną usunięte również w przypadku:
  - wielokrotnego, uporczywego powtarzania tego samego tekstu;
  - używania słów powszechnie uważanych za obraźliwe (wulgaryzmy);
  - propagowania przemocy, nienawiści rasowej lub religijnej, oraz treści pornograficznych;
  - reklamowania podmiotów w szczególności prowadzących działalność konkurencyjną w odniesieniu do działalności Operatora;
  - łamania innych powszechnie przyjętych zasad etykiety, obyczajów i przepisów prawa.
 3. Publikowane Komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników serwisu.
 4. Dokonując Rejestracji, jak i zamieszczając Materiał lub Komentarz, Użytkownik gwarantuje, że jest jedynym autorem i producentem tych treści, że nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do tych treści, a także upoważnia Operatora, bez cenzusu czasowego ani terytorialnego, do publikowania w Serwisie jawor24h.pl jego Materiałów lub Komentarzy oraz do korzystania z przekazanych do Serwisu Materiałów lub Komentarzy na następujących polach eksploatacji (licencja): a) wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu, c) każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie: w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu jawor24h.pl, poprzez emisję lub reemisję w radiu lub w telewizji, poprzez publikację w prasie, poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight, przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS; d) wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania. Użytkownik udziela Operatorowi w w/w zakresie prawa do sublicencji.
 5. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.
 6. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
 7. Licencja ma charakter niewyłączny.
 8. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
 9. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania. Jeżeli umowa sublicencji jest odpłatna, Użytkownikowi przysługuje roszczenie o wypłatę połowy wynagrodzenia otrzymanego przez Operatora z tytułu zawarcia umowy sublicencji. Wypłata wynagrodzenia należnego Użytkownikowi może nastąpić wyłącznie na rachunek bankowy Użytkownika prowadzony w banku krajowym. Roszczenie Użytkownika staje się wymagalne nie wcześniej niż w dniu, w którym podał Operatorowi we właściwej formie elektronicznej wszystkie dane niezbędne do wypłaty wynagrodzenia oraz do pobrania i rozliczenia związanych z tą wypłatą podatków. Prawo do wynagrodzenia nie dotyczy sublicencji udzielanych w zamian za inne, ekwiwalentne świadczenie niepieniężne.
 10. Użytkownik może udzielać dalszych licencji do korzystania z Materiału lub Komentarza objętej licencją udzieloną Operatorowi również innym podmiotom.
 11. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu Materiałów lub Komentarzy o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 12. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie Materiały, Komentarze lub wpisy na forum dostępnym w Serwisie, z których korzystanie przez Operatora jest zgodne z prawem i nie narusza dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego ani praw osób trzecich lub Operatora (w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, prawa pokrewnych, prawa własności przemysłowej lub innych). Użytkownik gwarantuje, że wszystkie osoby występujące w Materiałach udzieliły Użytkownikowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w sposób opisany w Regulaminie, w tym przez Operatora w sposób opisany w Regulaminie.
 13. Jeżeli w wyniku publikacji danego Materiału, Komentarza lub innej treści przekazanej przez Użytkownika dojdzie do naruszenia praw osób trzecich i w związku z tym osoby trzecie, organy lub instytucje wystąpią przeciwko Operatorowi z żądaniem odszkodowania, zadośćuczynienia lub innymi roszczeniami, ewentualnie gdy Operator poniesie z w/w powodu odpowiedzialność karną, za wykroczenie, administracyjną lub karnoskarbową, Użytkownik natychmiast na pierwsze wezwanie w najszerzej dopuszczalny przez prawo sposób przejmie na siebie odpowiedzialność za w/w działania lub zaniechania, oraz faktycznie zwolni Operatora od odpowiedzialności z tytułu wszystkich roszczeń, postępowań lub powództw tych osób i instytucji w szczególności poprzez zapłacenie odszkodowań, zadośćuczynienia, grzywien etc. tak wobec w/w osób, organów lub instytucji jak i wobec Operatora z tytułu poniesionych w związku z opisaną wyżej sytuacją kosztów w postaci opłat sądowych, odszkodowań, grzywien, kosztów pełnomocników procesowych oraz pomocy pozasądowej etc.
 14. Operator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przekazanego Materiału lub Komentarza. Odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Operator lub osoba przez niego upoważniona może także usunąć Materiał lub Komentarz, do której rozpowszechniania Operator wcześniej przystąpił. Operator ma prawo dokonywania bez zgody Użytkownika zmian i poprawek w przekazanych Materiałach, a także dokonywania w nich niezbędnych skrótów.
 15. Operator lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Materiały lub Komentarze i wpisy na forum dostępnym w Serwisie, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich, lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami. Usunięcie Materiału, Komentarza lub wpisu na forum nie wymaga uzasadnienia.


IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów kodeksu cywilnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownicy są również zobowiązani do przestrzegania dobrych obyczajów.
 3. Użytkownikowi, który narusza Regulamin, a w szczególności:


  - zamieszcza tego rodzaju Komentarze, Materiały lub wpisy w Serwisie, że ich rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami;

  - usuwa z naruszeniem dobrych obyczajów Komentarze lub Wypowiedzi innych Użytkowników;
  - dopuszcza do zamieszczenia w Serwisie Reklamy, której rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami lub jeżeli Reklama dotyczy podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w odniesieniu do działalności Operatora lub jeżeli Reklama narusza jakiekolwiek inne interesy Operatora.

  - dopuszcza do zamieszczenia w Serwisie Reklam podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w odniesieniu do działalności Operatora;

  - zakłada więcej niż jedno konto w Serwisie;

  - podaje nieprawdziwe dane osobowe przy rejestracji w Serwisie,
  Operator ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy lub wpisów na forum internetowym dostępnym w Serwisie na czas nieokreślony, lub pozbawić Użytkownika przyznanych przywilejów, lub pozbawić Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.
 4. Zastosowanie przez Operatora blokady, pozbawienie przywilejów lub usunięcie Użytkownika nie wymaga uzasadnienia.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt z Operatorem w sprawie funkcjonowania Serwisu Użytkownik może uzyskać pod e-mailem kontakt@jawor24h.pl.
 2. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres e-mail kontakt@jawor24h.pl
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Operator zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie na adresy zwrotne zgłoszeń złożonych w sposób opisany powyżej.
 4. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu zostaną przesłane informacje dotyczące ochrony danych lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.
 5. Żądanie, o którym mowa w ust. 4 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Operatora. Operator bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
Reklama
https://Www.AutoCzescionline24.PL
Reklama
Specjalizujemy się w szeroko pojętych Technologiach Internetowych, budujemy m.in. nowoczesne, responsywne strony internetowe i aplikacje webowe. Posiadamy Certyfikaty od Google i IAB Europe oraz od Microsoft Virtual Academy.

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.