Niedziela, 14.07.2024 123

 

Pliki cookies 19:55
Serwis korzysta z plik├│w cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do cel├│w statystycznych, realizacji us┼éug i reklamowych. Korzystaj─ůc z naszych stron bez zmiany ustawie┼ä przegl─ůdarki b─Öd─ů one zapisane w pami─Öci urz─ůdzenia. Wi─Öcej informacji na temat zarz─ůdzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatno┼Ťci.
Reklama

Konferencja ws. wniosku o odwo│anie starosty

W dniu 07.12.2011 o godzinie 14-stej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze odby│a siŕ konferencja prasowa.

Odby│a siŕ ona z udzia│em starosty Stanis│awa Laskowskiego, jego zastŕpcy Micha│a Lenkiewicza oraz cz│onków Zarz▒du Powiatu: Józefa Žwiŕcickiego, Piotra Pieni▒┐ka, Zygmunta Melnera oraz przedstawicieli Ârodków masowego przekazu.

Konferencja zosta│a zwo│ana w zwi▒zku z koniecznoÂci▒ ustosunkowania siŕ do zarzutów grupy radnych, która domaga siŕ odwo│ania starosty wraz z zarz▒dem. Zdaniem Stanis│awa Laskowskiego wyborcy, a zarazem mieszka˝cy powiatu powinni za poÂrednictwem mediów poznaŠ stanowisko starosty, jak i ca│ego zarz▒du.

Radni, którzy z│o┐yli w/w wniosek zarzucaj▒ obecnej ekipie zarz▒dzaj▒cej powiatem m.in. brak inwestycji do roku 2017, co wg nich grozi zapaÂci▒ gospodarcz▒ naszego powiatu. W odpowiedzi starosta Jaworski stwierdzi│, i┐ nie rozumie zarzutów opozycji. Dla przyk│adu poda│, ┐e obejmuj▒c urz▒d w roku 2006 kwota inwestycji wynosi│a 1,4 mln z│otych, a planowana kwota na rok 2012 to 10,5 mln z│otych. Odpowiadaj▒c na powy┐szy zarzut starosta poinformowa│ zebranych, ┐e w latach 2006-2012 wydatki maj▒tkowe powiatu bŕd▒ oscylowa│y w okolicy 40 mln z│otych, a 22 zadania zrealizowane w tym okresie to przede wszystkim inwestycje, na które mo┐na by│o pozyskaŠ fundusze zewnŕtrzne. Kontynuuj▒c w▒tek, jako przyk│ady podawa│ wspó│pracŕ z lokalnymi samorz▒dami m.in. planowany remont drogi od Paszowic do W▒dro┐a Wielkiego, której koszt mia│by wynieŠ oko│o 15 mln z│otych oraz przedsiŕwziŕcie wraz z powiatem Âwidnickim maj▒ce na celu remont drogi od granicy powiatu Âwidnickiego do miejscowoÂci Zŕbowice. Odnosz▒c siŕ jeszcze do zarzutów opozycji starosta przypomnia│ o ustawie, która ogranicza mo┐liwoŠ zad│u┐ania siŕ samorz▒dów oraz o znacznych wydatkach, które zwi▒zane by│y m.in. z du┐▒ kwot▒ wyp│aty za karty pojazdu oraz odszkodowaniem dla by│ego dyrektora ZOZ-u (ponad 600 tysiŕcy z│otych).

Kolejny zarzut sformu│owany we wniosku o odwo│anie stwierdza│ brak wspó│pracy z samorz▒dami gminnymi. Odpowiadaj▒c na ten zarzut Stanis│aw Laskowski oznajmi│, ┐e tak naprawdŕ nie do ko˝ca rozumie, jaki konkretny brak dzia│a˝ kieruje siŕ pod jego adresem i ekipy rz▒dz▒cej powiatem? W odpowiedzi, jako przyk│ad poda│ zadania, w ramach których remontuje siŕ chodniki (Zŕbowice, Targoszyn), partycypuje siŕ w kosztach porad logopedycznych, sprawuje siŕ opiekŕ nad wspó│zawodnictwem sportowym m│odzie┐y oraz realizuje siŕ ró┐nego rodzaju projekty (np. „Bezpieczna M│odoŠ” oraz budowa Âcie┐ki rowerowej do MyÂliborza). Starosta mówi│ tak┐e o tym, i┐ by│ jednym z inicjatorów powo│ania Konwentu Burmistrzów i Wójtów, a wiŕc „instytucji”, która tak naprawdŕ u│atwia wszelkiego typu dzia│ania miŕdzy samorz▒dami.

Nastŕpny z zarzutów dotyczy│ indolencji (czyt. niedo│ŕstwa, nieudolnoÂci, biernoÂci) odnoÂnie inwestycji dotycz▒cej modernizacji budynku przy ulicy Starojaworskiej (popularnej bursy). Odpowiadaj▒c na ten zarzut starosta przypomnia│, ze ┐aden z radnych opozycyjnych podczas sesji Rady Powiatu nie wydawa│ siŕ zainteresowany danym tematem oraz brak by│o jakichkolwiek pyta˝ ze strony tych┐e radnych. Poinformowa│ tak┐e nas zebranych na konferencji, ┐e samorz▒d jako inwestor jest ograniczony uwarunkowaniami prawnymi odnoÂnie wyboru wykonawcy oraz o tym, ┐e jako inwestor do pewnego momentu nie móg│ podj▒Š ┐adnych dzia│a˝ odnoÂnie wykonywanych robót, poniewa┐ nie jest do tego uprawniony. Sam ze swojej strony uczestniczy│ w spotkaniach z wykonawcami oraz inspektorami nadzoru budowlanego. W│odarz naszego powiatu oznajmi│ ponadto, ┐e zastanawia siŕ nad skierowaniem sprawy do s▒du o naruszenia jego dobrego imienia.

Kolejny zarzut we wniosku pod adresem Zarz▒du Powiatu to wysokie zad│u┐enie powiatu, jako jednostki samorz▒du terytorialnego. Odnosz▒c siŕ do tego tematu starosta oznajmi│, ┐e osoby formu│uj▒ce zarzuty nie maj▒ chyba odpowiedniej wiedzy na temat tworzenia bud┐etu. Porównuj▒c sytuacjŕ Powiatu Jaworskiego na tle innych gmin mo┐na stwierdziŠ, ┐e jest ona dobra. Zad│u┐enie w chwili obecnej wynosi nieca│e 40% (przy ustawowym progu dopuszczaj▒cym 60%), co w porównaniu z niektórymi gminami, zbli┐aj▒cymi siŕ do 60%, wydaje siŕ ca│kiem przyzwoitym wynikiem. Stanis│aw Laskowski przedstawi│ wykres, z którego jasno wynika│o, ┐e zad│u┐enie konsekwentnie ulega zmniejszeniu, a w przysz│ym roku planowana jest nadwy┐ka operacyjna powiatu na poziomie 2 mln z│otych. W wyst▒pieniu swym starosta przypomnia│ tak┐e o przejŕciu d│ugu jaworskiego szpitala, co niew▒tpliwie by│o du┐ym obci▒┐eniem na kolejne lata. W punkcie tym g│os zabra│ tak┐e skarbnik pan Dariusz Subocz, który oznajmi│, ┐e w roku 2017 Powiat Jaworski nie bŕdzie posiada│ zad│u┐enia i w zwi▒zku z tym mo┐e zaci▒gaŠ du┐▒ iloŠ po┐yczek, które mo┐e przeznaczaŠ na np. inwestycje drogowe.

Kolejny zarzut, na który odpowiada│ starosta, to zbyt niskie nak│ady na infrastrukturŕ drogow▒, co zdaniem opozycji doprowadzi│o do jej z│ego stanu. Odpowiadaj▒c krótko, ale konkretnie, starosta przedstawi│ wykres, na którym wykazane by│y kwoty na te w│aÂnie inwestycje. I tak w roku 2006, kiedy obejmowa│ urz▒d nie by│o nak│adów na w/w inwestycje, natomiast w latach nastŕpnych kszta│towa│y siŕ one dla przyk│adu odpowiednio: 381.503 tys. z│otych (stan na 28.11.11) oraz planowane na rok przysz│y w kwocie oko│o 7,8 mln z│otych. Jednymi z ostatnich zarzutów by│o przekazanie podmiotowi zewnŕtrznemu placówki DPS w Mierczycach oraz uwagi dotycz▒ce d│ugotrwa│ej (zdaniem opozycji) awarii sygnalizacji Âwietlnej na skrzy┐owaniu ulic Rapackiego i Poniatowskiego. Odpowiedzi na ten zarzut udzieli│ pan Micha│ Lenkiewicz. Stwierdzi│, ┐e jest on dla niego niezrozumia│y, z co najmniej kilku powodów. Jako przyk│ad poda│ miasto Wroc│aw, gdzie wszystkie DPS-y prowadzone s▒ przez stowarzyszenia, a id▒c dalej oznajmi│, ┐e oko│o jedna trzecia tego typu placówek w Polsce jest prowadzona przez ró┐nego rodzaju  podmioty, które mog▒ jednoczeÂnie poprawiŠ jakoŠ bytu pensjonariuszy, a tak┐e swoich pracowników. Wicestarosta przytoczy│ zapis Parlamentu RP, który jest za wspó│prac▒ samorz▒dów z jednostkami pozarz▒dowymi. Odnosz▒c siŕ z kolei do awarii sygnalizacji podziŕkowa│ Gminie Jawor na czele z Burmistrzem Arturem Urba˝skim za pomoc w rozwi▒zaniu tego problemu, a tak┐e Komendzie Powiatowej Policji za pomoc w newralgicznych godzinach, kiedy to sygnalizacja nie dzia│a│a. Dla przyk│adu poda│ inne skrzy┐owanie w Jaworze (bez sygnalizacji), gdzie w tym samym czasie dosz│o do wiŕkszej liczby kolizji, bardziej gro╝niejszych. Podczas konferencji prasowej g│os w sprawie wspó│pracy z samorz▒dami zabrali tak┐e Piotr Pieni▒┐ek i Zygmunt Melner. Z kolei w sprawie zad│u┐enia powiatu wypowiedzia│ siŕ Józef Žwiŕcicki.

Na koniec konferencji g│os ponownie zabra│ Stanis│aw Laskowski, który raz jeszcze stwierdzi│, ┐e wniosek o odwo│anie jego osoby i zarz▒du uwa┐a za bezpodstawny oraz ┐e nie przyczyny merytoryczne, ale polityczne mia│y decyduj▒cy wp│yw na jego z│o┐enie. Przypomina, i┐ od pocz▒tku obecnej kadencji grupa radnych opozycji na czele z Mariuszem Bara˝skim podejmuje ró┐ne dzia│ania utrudniaj▒ce pracŕ Rady Powiatu (próba wstrzymania siŕ z wyborem starosty do momentu wy│onienia burmistrza miasta, czy choŠby wstrzymanie siŕ od g│osu podczas sesji o absolutorium za rok 2010, której to Rady Powiatu Mariusz Bara˝ski by│ przewodnicz▒cym). Starosta powiedzia│ tak┐e, ┐e zad│u┐anie siŕ powiatów nie jest niczym nienormalnym, je┐eli siŕ jednoczeÂnie dobrze inwestuje. Przed ko˝cem konferencji przedstawiciele prasy mogli zadawaŠ pytania, na które Stanis│aw Laskowski wraz z zarz▒dem udziela│ odpowiedzi.

Jaki bŕdzie dalszy ci▒g tej sprawy? Dowiemy siŕ zapewne 29 grudnia podczas sesji.

Komentarze (2)


Prosz─Ö zachowa─ç komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, ┼╝e Administratorem poni┼╝szych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 M─Öcinka. Dane osobowe zosta┼éy przekazane dobrowolnie i b─Öd─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie w celu przes┼éania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyra┼║nej zgody dane osobowe nie b─Öd─ů udost─Öpniane innym odbiorcom danych. Osoba, kt├│rej dane dotycz─ů ma prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj si─Ö, aby korzysta─ç ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz si─Ö wi─Öcej

Autor
Autor27 czerwca 2012 o 16:07
29 grudnia ? I o godzinie 15:00 ;)
0 Lubi─Ö to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubi─Ö to! Udost─Öpnij
Autor
Autor27 czerwca 2012 o 18:13
tak, bo to artyku│ z grudnia 2011;)
0 Lubi─Ö to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubi─Ö to! Udost─Öpnij

Publikowane komentarze s─ů prywatnymi opiniami u┼╝ytkownik├│w portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za tre┼Ť─ç opinii.