Logo Jawor24h.pl
Reklama
Alior Bank Jawor
Drzwi wewn臋trzne i zewn臋trzne z monta偶em
Biedronka rekrutuje pracownik贸w do nowego sklepu w Jaworze przy ul. S艂owackiego

XII sesja Rady Gminy M禼iwoj體

Wczoraj, 28 listopada w Sali Obrad Urz阣u Gminy M禼iwojów odby砤 si XII sesja Rady Gminy. W sesji uczestniczyli Wójt Gminy M禼iwojów Mariusz Fory, zast阷ca wójta Waldemar Dzi阣zio砤, skarbnik Zdzis砤w Soko硂wski, kierownicy podleg硑ch jednostek bud縠towych, so硉ysi, radni oraz przedstawiciele prasy.

Podczas sesji zosta砤 przedstawiona informacja na temat z硂縪nych o秝iadcze maj眛kowych osób zobowi眤anych tj. Wójta i Przewodnicz眂ej Rady Gminy M禼iwojów, co do których organy kontrolne nie wykaza硑 uchybie.

Gównymi punktami obrad sesji by硑 g硂sowania w sprawie przyj阠ia uchwa dotycz眂ych m.in.:
 • obni縠nia 秗edniej ceny skupu 縴ta do obliczania podatku rolnego w 2012 roku,
 • okre秎enia stawek podatku od nieruchomo禼i oraz zwolnie w tym podatku,
 • okre秎enia wysoko禼i stawek podatku od 秗odków transportowych,
 • okre秎enia wzorów formularzy/deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomo禼i, podatek rolny i podatek le秐y,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jaworskiemu,
 • taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzenie 禼ieków na terenie Gminy M禼iwojów, w/w odbiorców,
 • przyj阠ia wieloletniego programu wspó硃racy Gminy M禼iwojów z organizacjami pozarz眃owymi i innymi podmiotami w latach 2012-2014,
 • trybu, sposobu powo硑wania i odwo硑wania cz硂nków Gminnego Zespo硊 Interdyscyplinarnego w M禼iwojowie oraz szczegó硂wych warunków jego funkcjonowania,
 • przyj阠ia Programu usuwania wyrobów zawieraj眂ych azbest z terenu Gminy M禼iwojów na lata 2011-2032,
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza,
 • op砤ty za wpis do rejestru 砍obków i klubów dzieci阠ych,
 • zarz眃zenia wyborów przedterminowych so硉ysa wsi Niedaszów.
Najwa縩iejszymi punktami obrad wczorajszej sesji by硂 ustalenie wysoko禼i podatku rolnego. W wyniku g硂sowania ustalono, 縠 wysoko舵 podatku b阣zie wynosi砤 70 z硂tych za kwintal 縴ta. Przyk砤dowo w innych gminach podatek ten wynosi od 65 do 70 z硂tych. Ponadto ustalono nowe stawki podatku od nieruchomo禼i, który wzrós o 2% oraz podatku od 秗odków transportu, który jest wy縮zy o 5% w porównaniu z rokiem ubieg硑m.

Na pro禸 Komendy Powiatowej Policji w Jaworze gmina M禼iwojów wraz z innymi gminami dofinansuje kolporta ulotki prewencyjnej ostrzegaj眂ej mieszka馽ów powiatu przed zagro縠niami. Na wniosek kierownika ZGK utrzymano dop砤ty w takiej samej wysoko禼i, jak w roku ubieg硑m, co na pewno jest mi硑m akcentem i niema硑m zaskoczeniem, mimo wzrostu kosztów produkcji.

W  czasie sesji zosta硑 zg硂szone zapytania, wnioski i interpelacje ze strony radnych, na które wyczerpuj眂o odpowiedzia Mariusz Fory.

Relacja Rafa Kozio i Marek Soroka
Reklama

Wi臋cej wiadomo艣ci

Reklama
Ostatnie opinie
B臋dzie si臋 dzia艂o
Reklama

 

jawor24h.pl

Najwi臋kszy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj naj艣wie偶sze informacje, zdj臋cia oraz filmy z Jawora i okolic.