Logo Jawor24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy
Dopłaty do odszkodowań

Wójt Gminy Wądroże Wielkie ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim

Więcej informacja na www.bip.wadrozewielkie.pl w zakładce Praca.

© Gmina Wądroże Wielkie

Stanowisko ds. księgowości finansowej

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim 64 ,59-430 Wądroże Wielkie

2. Stanowisko pracy:

Stanowisko ds. księgowości finansowej - wymiar czasu pracy – 1 etat.

Przewidywany czas zatrudnienia na stanowisku objętym naborem:  październik 2017r.

3. Wymagania niezbędne od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych;

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;

5) wykształcenie co najmniej średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, preferowane wykształcenie wyższe,

6) bardzo dobra znajomość obsługi komputera;

7) w procedurze naboru preferowane będą: doświadczenie i staż pracy na stanowisku związanym z księgowością budżetową oraz możliwość podjęcia zatrudnienia  niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

4. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

1) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, w szczególności:

-ustawy o samorządzie gminnym,

-ustawy o pracownikach samorządowych,

-ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

-ustawy o dostępie do informacji publicznej,

-ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

-ordynacji podatkowej,

2) kandydat powinien okazać się: umiejętnością dobrej organizacji pracy, starannością, skrupulatnością, dyspozycyjnością, rzetelnością, umiejętnością pracy samodzielnej i w zespole, umiejętnością pracy w stresie i pod presją czasu, umiejętnością nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) bieżące prowadzenie księgowości syntetycznej dochodów urzędu gminy jako jednostki;

2) księgowanie analitycznie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za wodę, ścieki i miejsce pochówku oraz dochodów z tytułu partycypacji mieszkańców w budowie przyłączy kanalizacyjnych, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz pozostałych dochodów gminy nieprzypisanych (m.in. opłaty skarbowej, opłaty produktowej, darowizn, dochodów z najmu i dzierżawy świetlic);

3) dokonywanie przypisów należności z tytułu czynszu mieszkaniowego, czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży gruntów i sprzedaży nieruchomości;

4) wykonywanie zadań w zakresie  egzekucji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – m.in. wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,

5) prowadzenie aktualizacji tytułów wykonawczych, współpraca z urzędami skarbowymi;

6) wykonywanie zadań w zakresie egzekucji należności z tytułu opłat za wodę i ścieki, opłat za miejsce pochówku,  partycypacji mieszkańców w budowie przyłączy kanalizacyjnych – wystawianie wezwań do zapłaty, występowanie na drogę egzekucji sądowej (pisanie pozwów w postępowaniu nakazowym), występowanie na drogę egzekucji komorniczej (pisanie wniosków o wszczęcie egzekucji z ruchomości czy nieruchomości dłużników), współpraca z Komornikiem Sądowym i Sądem Rejonowym;

7) prowadzenie spraw związanych z umorzeniem, odroczeniem i rozkładaniem na raty należności cywilnoprawnych w zakresie wykonywanych zadań.

8) prowadzenie spraw z zakresu VAT:

-wystawianie faktur,

-prowadzenie ewidencji sprzedaży

9) sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji z prowadzonego zakresu obowiązków,

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

Szczegółowe zadania wykonywane na w/w stanowisku zostaną określone w zakresie czynności.

Kierownik Referatu Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim 64 ,59-430 Wądroże Wielkie

2. Stanowisko pracy:

Kierownik Referatu Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa - wymiar czasu pracy – 1 etat.

Przewidywany czas zatrudnienia na stanowisku objętym naborem: od 01 grudnia 2017r.

3. Wymagania niezbędne od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych;

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;

5) wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku pracy ( preferowane studia techniczne o kierunku budownictwo, architektura, urbanistyka)

6) staż pracy – minimum 3 lata na stanowisku  przy realizacji inwestycji bądź kierowniczym w  administracji,

7) bardzo dobra znajomość obsługi komputera;

4. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

1) znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań wykonywanych, między innymi:

-ustawy o samorządzie gminnym,

-ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

-ustawy o zamówieniach publicznych,

-regulacji prawnych dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji, zagospodarowania przestrzennego, gospodarowania gruntami,

2) umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,

3) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,

4) dyspozycyjność, kreatywność, rzetelność, komunikatywność,

5) prawo jazdy kat. B

6) znajomość PROW oraz RPO na lata 2014-2020

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Organizacji pracy referatu oraz zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
2. Przygotowywanie, prowadzenie oraz nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę,
3. Opracowywanie projektów programów i  planów inwestycji gminnych,

4. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie prowadzonych inwestycji,

5. przygotowywanie i realizacja inwestycji i remontów zgodnie z wymogami prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych,

6. sporządzanie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych,

7. przygotowywanie dokumentacji projektowo-technicznej w zakresie inwestycji i zadań remontowych,

8. opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych w zakresie prowadzonych inwestycji i robót budowlanych oraz nadzór nad ich realizacją,

9. organizowanie odbiorów technicznych i przeglądów gwarancyjnych obiektów powstałych w wyniku realizacji inwestycji,

10. sporzadzanie sprawozdań rzeczowych ni finansowych inwestycji, w tym udziału środków unijnych,

11. nadzorowanie prawidłowości przebiegu realizacji inwestycji i remontów wynikających z zawartych umów,

12. przygotowywanie i realizacja zadań w ramach projektów PROW i RPO,

13. nadzór nad realizacją zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, zapewnienie przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów o procedur oraz dokumentowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

14. udział w odbiorach inwestycji i robót budowlanych,

15. prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem inwestycji oraz przekazaniem do użytkowania.

Szczegółowe zadania wykonywane na w/w stanowisku zostaną określone w zakresie czynności.

Reklama

Więcej wiadomości

Reklama
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia
Ostatnie opinie
Będzie się działo
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.