Logo Jawor24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy
Dopłaty do odszkodowań

Rada Miejska: Będą ulice kard. Stefana Wyszyńskiego i Spacerowa

Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie zmian nazw ulic w wyniku tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Dotychczasowa ul. A. Rapackiego będzie nosić nazwę ul.kard. Stefana Wyszyńskiego, zaś ul. Z. Berlinga zostanie przemianowana na ul. Spacerową.

Na początku dyskusji rajców nad zmianą nazw ulic radny Krzysztof Detyna podzielił się swoimi wątpliwościami dotyczącymi przeprowadzonych "konsultacji do konsultacji". Chodziło m.in. o procedurę przeprowadzenia konsultacji oraz co radny zgłaszał już na jednej z wcześniejszych sesji, pojawienie się wśród propozycji w trakcie drugich konsultacji nazw niemal identycznych lub osób, które patronują już jaworskim ulicom.

To spotkało się z nerwową reakcją obozu władzy. Potwierdzeniem tego było choćby mijanie się z prawdą przez włodarza miasta, twierdzącego, że radny nie zabierał przed sesją głosu, by w drugim etapie konsultacji nie dublować nazw. W dysusję włączył się również radny Jacek Wieczorek, popierający argumentację radnego Detyny. Co warto podkreślić w drugim etapie konsultacji, w przypadku ul. Zygmunta Berlinga, wykreślono zgłoszoną w pierwszych gminnych konsultacjach propozycję Janusza Korwin-Mikkego, co tylko potwierdzało, że przy odrobinie dobrej woli władz miasta można było uniknąć dublowania się nazw w kolejnych konsultacjach.

M.in. dlatego radna Małgorzata Świderska, która podczas posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta zagłosowała przeciwko pozytywnemu zaopiniowaniu nazwy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego, zauważała, iż według niej mieszkańcy podczas konsultacji wybrali nazwę ulica Niepodległości. To wprowadziło kolejne zamieszanie.

Zaczęło się w ubiegłym roku

Przypomnijmy, że na początku grudnia ubiegłego roku, po rozmowach z mieszkańcami Jawora grupa radnych złożyła wniosek uchwałodawczy w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany nazw ulic Adama Rapackiego na ul. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz ul. gen. Zygmunta Berlinga na ul. rtm. Witolda Pileckiego. Nazwy obu ulic podlegały zmianie w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zaznaczali, że do wniosku, choć nie wymaga tego ustawa, po przeprowadzeniu szerszych konsultacji z mieszkańcami dostarczą podpisy poparcia dla tych propozycji.

Mimo to, w styczniu burmistrz ogłosił miejskie konsultacje społeczne, do których włączyła się grupa inicjatorów społecznej akcji "Zamień dezertera na bohatera". Finalnie, pod koniec lutego, w Urzędzie Miejskim złożono blisko 1500 podpisów mieszkańców Jawora popierających zmianę nazw ulic Adama Rapackiego i Zygmunta Berlinga na odpowiednio kard. Stefana Wyszyńskiego i rtm. Witolda Pileckiego, co na skalę Jawora niewątpliwie jest znaczącą liczbą.

W tym samym czasie dobiegały końca konsultacje społeczne zarządzone przez burmistrza. W połowie marca na BIP-ie pojawiła się informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic gen Zygmunta Berlinga i Adama Rapackiego. Nie było w niej jednak podane ilu mieszkańców zgłosiło poszczególne propozycje nowych nazw. Próby ustalenia tych danych u osób wskazanych przez burmistrza w zarządzeniu jako osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji oraz pod nieobecność burmistrza u jego zastępcy spełzły na niczym.

Tu pojawia się kolejna niekonsekwencja włodarza miasta. Wówczas szczegółowe wyniki konsultacji, po interwencji w urzędzie, burmistrz ogłosił dopiero podczas sesji Rady Miejskiej. Jednym z argumentów było to, że tak mówią przepisy. Tymczasem po przeprowadzeniu drugiego etapu konsultacji władze miasta dokładne wyniki najpierw przedstawiły w mediach.

Wyniki gminnych konsultacji

Podczas pierwszych gminnych konsultacji w przypadku ul. gen. Zygmunta Berlinga aż 646 osób zgłosiło propozycję zmiany na ul. rtm. Witolda Pileckiego. Za pozostałymi propozycjami opowiedziała się zdecydowanie mniejsza liczba osób. W przypadku ul. Adama Rapackiego 601 osób wskazało kard. Stefana Wyszyńskiego. Pozostałe propozycję zaproponowała wyraźnie mniejsza liczba osób.

Nieoczekiwanie więc, Michał Bander w imieniu związanego z burmistrzem klubu radnych "Razem", złożył wniosek o przeprowadzenie kolejnego etapu konsultacji społecznych, mających na celu wybór przez mieszkańców wyłącznie ulic Berlinga i Rapackiego konkretnej nazwy z listy propozycji zgłoszonych przez mieszkańców Jawora.

Było to o tyle zaskakujące, że w przypadku pierwszych konsultacji wymagane było podanie adresu zamieszkania oraz złożenie czytelnego podpisu. Dlatego nie trudno byłoby wyłonić głosy mieszkańców obu ulic, którzy zechcieli w konsultacjach wziąć udział. Tym razem, w ramach przeprowadzonych przez burmistrza "konsultacji do konsultacji", mieszkańcy ul. Rapackiego najwięcej głosów oddali na ul. kard. Stefana Wyszyńskiego (105 głosów), zaś w przypadku ul. Berlinga na ul. Spacerową (58 głosów, przy 8 głosach na ul. rtm. Witolda Pileckiego).

Głosowanie radnych

Ostatecznie rajcowie podjęli uchwały, na mocy których dotychczasowa ul. Adama Rapackiego będzie nosić nazwę kard. Stefana Wyszyńskiego, zaś ul. Zygmunta Berlinga zostanie przemianowana na ul. Spacerową. Za ul. kard. Stefana Wyszyńskiego zagłosowało 20 radnych, a wstrzymała się Małgorzata Świderska. Ulicę Spacerową poparło 16 radnych, wstrzymali się Zbigniew Dynowski, Krzysztof Kowalczyk, Andrzej Madej oraz Jacek Wieczorek. Przeciwny był Krzysztof Detyna, argumentujący m.in. tym, że w związku z istnieniem w Jaworze drogi Spacerowej, taki wybór może prowadzić w przyszłości do pewnych problemów komunikacyjnych, np. z dostarczaniem przesyłek kurierskich.

Reklama

Komentarze (33)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

opinia prawna
opinia prawna13 czerwca 2017 o 22:31
szkoda, że pani radczyni nie oceniła prawidłowości tych konsultacji w oparciu o całokształt obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa
Lubię to! 6
I tak naprawde wszystko na ten temat
I tak naprawde wszystko na ten temat13 czerwca 2017 o 16:23
Radczyni Lilla Gruntkowska zapomniała dodać, że na mocy obowiązującej uchwały ws. konsultacji społecznych (która to uchwała został opublikowana w dzienniku rzędowym Województwa Dolnośląskiego i jest obowiązującym aktem prawnym)-zgodnie z zapisami § 6 załącznika do tej uchwały-konsultacje społeczne przeprowadza się w jednej z form określonych w ust. 1 (wybieranej przez Burmistrza Miasta Jawora zgodnie z ust. 3), a oprócz w.w form DODATKOWO udostępnia się mieszkańcom możliwość wyrażania opinii przez składanie opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej (§ 6 ust. 2 załącznika do uchwały ws. konsultacji)-TO MIESZKAŃCOM NIE ZOSTAŁO UMOŻLIWIONE. Ponadto, zgodnie z zapisami § 8 załącznika do uchwały ws. konsultacji społecznych, konsultacje w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego prowadzone są poprzez: 1) opublikowanie treści ankiety na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 2) opublikowanie treści ankiety w BIP, 3) ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OPINI NA WSKAZANY ADRES E-MAIL. Pkt 3 nie został w trakcie tych konsultacji spełniony.
Lubię to! 7
obiektywna opinia
obiektywna opiniaI tak naprawde wszystko na ten temat13 czerwca 2017 o 16:35
mnie uczyli, że aby ocenić stan prawny danego zagadnienia, to należy popatrzeć na całokształt przepisów prawa odnoszących się do danego zagadnienia, a nie wybierać sobie tylko te fragmenty z aktu prawnego, które mi się podobają, albo mi pasują
Lubię to! 3
wybiórczo
wybiórczoobiektywna opinia13 czerwca 2017 o 19:29
Lilla Gruntkowska przywołała tylko fragment przepisu mówiący o konsultacji, te mówiące o dodatkowym udostępnieniu mieszkańcom możliwości wyrażania opinii przez składanie opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z § 6 ust. 2 załącznika do uchwały ws. konsultacji, oraz o zaproszeniu do składania opinii na wskazany adres e-mail zgodnie z § 8 pkt 3 załącznika do uchwały ws. konsultacji społecznych-dziwnym trafem pominęła.
Lubię to! 7
Rota ślubowania RP
Rota ślubowania RPI tak naprawde wszystko na ten temat13 czerwca 2017 o 16:37
Art. 27 ust. 1 ustawy o radcach prawnych-Rota ślubowania składanego przez radcę prawnego ma następujące brzmienie: "Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości".
Lubię to! 3
ocena stanu prawnego
ocena stanu prawnegoI tak naprawde wszystko na ten temat13 czerwca 2017 o 18:15
czy te konsultacje zatem zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?
Lubię to! 7
konsultacje społeczne
konsultacje społeczne13 czerwca 2017 o 15:46
wystarczy, aby na podstawie danych z ewidencji ludności dla każdego mieszkańca Jawora został wygenerowany indywidualny kod albo hasło, za pomocą którego będzie mógł oddać swój jednorazowy głos za pomocą internetu (po zalogowaniu się do panelu konsultacji społecznych z komputera zlokalizowanego w dowolnym miejscu)
Lubię to! 6
Tabaluga
Tabaluga13 czerwca 2017 o 14:34Edytowany
też tak macie?
Lubię to! 1
papier
papier13 czerwca 2017 o 11:31
ja pierpapier, zwolnili fachowców, a zatrudnili dyletantów.
Lubię to! 9
fachowcy
fachowcypapier13 czerwca 2017 o 13:00
fakt, poprzednia-zwolniona radczyni prawna jest mega prawnikiem
Lubię to! 5
obserwator
obserwator13 czerwca 2017 o 10:56
po oglądnięciu materiały uważam, że dla niektórych ludzi lepiej jest, aby kierowali się zasadą, że mowa jest srebrem, ale milczenie złotem-lepiej nic nie powiedzieć, niż opowiadać głupoty
Lubię to! 2
video
video13 czerwca 2017 o 10:38
Burmistrz zachowuje się niepoważnie. Reaguje śmiechem , opowiada jakieś bajki. Oglądałem film i szarpania klamek nie było , jak to mówi Burmistrz.
Lubię to! 18
prawnie
prawnievideo13 czerwca 2017 o 10:43
Zastępca burmistrza pozostała w bezczynności w zakresie dostępu do informacji publicznej, o jaka ustnie wnioskowały osoby, które się do niej zgłosiły. Nie ma podstaw prawnych, aby nakazać osobom uprawnionym do dostępu do informacji publicznej czekania, aż burmistrz ogłosi je na sesji rady, powinny zostać udzielone w czasie i trybie zgodnym z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Podziwiam radnego Detynę za zachowanie stoickiego spokoju na takie jego traktowanie.
Lubię to! 15
Ania
Aniaprawnie13 czerwca 2017 o 10:47
Chodzi o tą samą panią co dostała tak ogromną nagrodę finansową?
Lubię to! 10
koalicjant
koalicjantprawnie13 czerwca 2017 o 10:52
niestety tak-zastępcą burmistrza Jawora jest Agnieszka Rynkiewicz
Lubię to! 12
mieszkaniec Jawora
mieszkaniec Jawora13 czerwca 2017 o 10:28
Burmistrz pomylił zasadnicze kwestie prawne, albowiem zasady udziału w wyborach powszechnych ustalił ustawodawca-do czego zgodnie z Konstytucją i zasadami techniki prawodawczej (ZTP), stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016r. poz. 283). Zgodnie natomiast z art. 7 Konstytucji organy władzy publicznej (w tym burmistrz, rada gminy) mogą działać wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, co oznacza, że żaden z tych organów nie ma prawa ograniczać kręgu osób uprawnionych do konsultacji ustanowionego przez ustawodawcę w art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Takie działanie stanowi bowiem przekroczenie uprawnień przez ten organ. Każdy mieszkaniec, którego pozbawiono konstytucyjnego prawa do udziału w konsultacjach społecznych przeprowadzonych na terenie Jawora ma prawo czuć się pokrzywdzony.
Lubię to! 11
RP
RPmieszkaniec Jawora13 czerwca 2017 o 10:35
zarówno burmistrza, jak i radę przy tworzeniu prawa miejscowego obowiązują zarówno ustawa zasadnicza (Konstytucja), jak i przepisy dot. ZTP i ustawy o samorządzie gminny
Lubię to! 4
jaworzanin
jaworzanin13 czerwca 2017 o 10:10
Czy w tej radzie jedynym rozsądnym radnym jest Detyna? Znowu będzie pasztet z tą spacerową. Ale ktoś mieszkańców podpuścił i pewnie teraz się z nich śmieje. Mogli sobie nazwać ogrodowa albo jakkolwiek inaczej byle nie ponawiać nazwy która już funkcjonuje w Jaworze.
Lubię to! 14
też jaworzanin
też jaworzaninjaworzanin13 czerwca 2017 o 10:24
Ta Spacerowa to porażka zdroworozsądkowego myślenia.
Lubię to! 13
2x
2xteż jaworzanin13 czerwca 2017 o 14:31
no to GPS-y teraz będą w kropce
Lubię to! 5
RP
RP13 czerwca 2017 o 10:09
Pani radczyni zdaje się zapominać o pewnych zasadach prawnych, gdzie pojedynczy wyrok i owszem, ma zastosowanie wyłącznie do danej sprawy, jednak ukształtowana linia orzecznicza jest "drogowskazem" do interpretacji przepisów prawa, zarówno dla organów uchwałodawczych, jak i wykonawczych. Sama na pewno też powołuje się na orzecznictwo-wyroki zapadłe w innych sprawach, podczas prowadzonych przez siebie lub przez swoja kancelarię spraw. To prawne "abecadło".
Lubię to! 8
laik
laikRP13 czerwca 2017 o 10:12
Czy to oznacza, że pani radczyni jest stronnicza i wprowadza Radę w błąd, czy jest niedouczona? Proszę o odpowiedź jakiegoś prawnika...
Lubię to! 13
Najeźdźca
Najeźdźcalaik13 czerwca 2017 o 13:08
Ta pani blond-prawnik była kiedyś burmistrzem Żarowa? Kolejna osoba spadochroniarz?
Lubię to! 7
"Ludzie Wspóloty Ziemi Świdnickiej"
"Ludzie Wspóloty Ziemi Świdnickiej"laik13 czerwca 2017 o 13:35
http://wspolnotasamorzadowa.org/ludzie-wspolnoty/
Lubię to! 4
Reklama
przekroczenie uprawnień przez organ
przekroczenie uprawnień przez organ13 czerwca 2017 o 09:55
"Wśród zasad i trybu przeprowadzania konsultacji nie mieści się określenie praw podmiotowych decydujących o prawie jednostki do udziału w konsultacjach. Istotnym jest, że krąg osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych został określony przez samego ustawodawcę, a są nimi mieszkańcy gminy. [...] w świetle art. 32 ust. 1 Konstytucji RP wszyscy są równi wobec prawa i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw może być ustanowione tylko w ustawie (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Stąd też przyjąć należy, iż ograniczenie liczby osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach wyłącznie do tych, które posiadają czynne prawo wyborcze oraz w przypadku konsultacji środowiskowych do udziału w konsultacjach uprawnieni są umocowani przedstawiciele grup społeczno-zawodowych, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów działających na terenie Gminy i Miasta Janikowo – stanowi naruszenie powyższych zasad konstytucyjnych." (wyrok NSA z dnia 26 lipca 2002 r., sygn. akt: II SA/Wr 1116/02)
Lubię to! 5
każdy mieszkaniec miał prawo do konsultacji
każdy mieszkaniec miał prawo do konsultacji13 czerwca 2017 o 09:54
Krąg osób uprawnionych do udziału w konsultacjach został określony przez ustawodawcę w art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym - są nimi MIESZKAŃCY GMINY, czyli osoby zamieszkujące w miejscowości położonej na jej obszarze z zamiarem stałego pobytu. "Wskazany bowiem art. 5a ustawy o samorządzie gminnym jako wyłączną przesłankę, której spełnienie warunkuje udział w konsultacjach, wprowadza jedynie wymóg pozostawania mieszkańcem gminy. [...] Ponadto stwierdził, że art. 5a ustawy o samorządzie gminnym obliguje radę gminy wyłącznie do określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy. W ocenie organu nadzoru, w oparciu o ten przepis rada nie może konkretyzować przepisu ustawowego poprzez zawężenie kręgu osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach, pozbawiając ich jednocześnie możliwości współdecydowania o sprawach ważnych dla lokalnej społeczności." (wyrok WSA w Opolu z dnia 13 czerwca 2006, sygn. akt: II SA/Op 213/06).
Lubię to! 6
Tabaluga
Tabaluga13 czerwca 2017 o 09:26

To, że na dwóch obrzeżach miasta mieć będziemy drogę o tej samej nazwie, to prawdopodobnie szerszy plan niż nam się wydaje. Podobno przed zakończeniem budowy fabryki Mercedesa, drogi te mają tworzyć jedną całość i sięgać aż terenów nowej inwestycji. Podobno właśnie drogą Spacerową wokół Jawora będą jeździć autobusy pierwszej linii darmowej komunikacji miejskiej. Także Panie Detyna bez obaw. Problemów komunikacyjnych nie będzie :D
Lubię to! 11
Spacerowski Jan ;)
Spacerowski Jan ;)Tabaluga13 czerwca 2017 o 09:50
Humorystycznie, ale dosadnie. Gratuluję pomysłu. Tak na marginesie: Jak ktoś się uprze, to nawet może powstać Aleja Spacerowa oraz Bulwar Spacerowy. Można pomyśleć też o Placu Spacerowym ;)
Lubię to! 11
konsultacje
konsultacje13 czerwca 2017 o 09:10
Projekt e-usługi to "dziecko" byłej pani sekretarz i poprzedniego informatyka. Gdyby nie ich zaangażowanie i determinacja, to w ogóle nie doszedłby do skutku.
Lubię to! 9
Antek
Antek13 czerwca 2017 o 08:45
Kontrowersyjne panie Pawle to jest chodzenie z ulotkami wyborczymi w towarzystwie tatusia.
Lubię to! 3
Ciekawski
Ciekawski13 czerwca 2017 o 08:33
Berze puszczają nerwy. Powstrzymuje się, ale widać jaki z niego nerwus. Czekam tylko kiedy pokaże swoją prawdziwą twarz.
Lubię to! 11
Renata
Renata13 czerwca 2017 o 07:33
Ciekawe czemu Pani Radnej niegdys z SLD przeszkadza nazwa Kardynała Wyszyńskiego? A krzyż na sali rajców nie przeszkadza?
Lubię to! 11
żelazna logika
żelazna logika13 czerwca 2017 o 02:31
Najwyraźniej dla radnych 58 głosów mieszkańców ulicy to więcej niż 646 głosów mieszkańców miasta...
Lubię to! 12

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Więcej wiadomości

Reklama
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia
Ostatnie opinie
Będzie się działo
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.