Logo Jawor24h.pl
Reklama
Alior Bank Jawor
Drzwi wewn臋trzne i zewn臋trzne z monta偶em
Biedronka rekrutuje pracownik贸w do nowego sklepu w Jaworze przy ul. S艂owackiego

Powiatowy program ochrony 秗odowiska

W celu realizacji polityki ekologicznej pa駍twa na poziomie lokalnym, Zarz眃 Powiatu w Jaworze sporz眃zi, zgodnie z obowi眤kiem okre秎onym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 秗odowiska, dokument pt. „Program ochrony 秗odowiska powiatu jaworskiego - aktualizacja, Jawor, listopad 2011 r.” W programie tym okre秎one zosta硑 m.in. cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram dzia砤 proekologicznych oraz 秗odki niezb阣ne do osi眊ni阠ia tych celów.
 
Projekt opracowano m.in. celem weryfikacji dotychczasowych kierunków dzia砤 okre秎onych w poprzedniej aktualizacji „Programu ochrony 秗odowiska i planu gospodarki odpadami powiatu jaworskiego”, przyj阾ej przez Rad Powiatu w Jaworze dnia 27 grudnia 2007 r., w oparciu o zaktualizowan Polityk ekologiczn Pa駍twa w latach 2009-2012 z perspektyw do roku 2016, a tak縠 Program Ochrony odowiska Województwa Dolno秎眘kiego na lata 2008-2011 z uwzgl阣nieniem lat 2012-2015, jak równie wynikaj眂ych ze zmian przepisów prawnych i zmian w 秗odowisku jakie zasz硑 w powiecie od dnia uchwalenia poprzedniej aktualizacji programu.

Projekt prezentuje dzia砤nia przewidziane do realizacji w latach 2012-2015 oraz w ogólnym zarysie kierunki dzia砤 d硊goterminowych - do 2019 roku. Jest on jednym z podstawowych dokumentów, na których powinny si opiera gminne programy ochrony 秗odowiska w celu tworzenia i realizowania, zgodnie z kompetencjami, wspólnej polityki w zakresie ochrony 秗odowiska.

W chwili obecnej projekt programu skierowany zosta do zaopiniowania przez Zarz眃 Województwa Dolno秎眘kiego.  Po uzyskaniu opinii, projekt ten zostanie przed硂縪ny Radzie Powiatu celem jego przyj阠ia. Z wykonania programu zarz眃 sporz眃za - co 2 lata - raport, który przedstawia radzie powiatu.

Projekt aktualizacji Programu ochrony 秗odowiska powiatu jaworskiego dost阷ny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaworze www.spjawor-bip.pbox.pl (w zak砤dce Wydzia Ochrony odowiska, Le秐ictwa i Rolnictwa » Programy, sprawozdania i raporty).

Wydzia Ochrony odowiska, Le秐ictwa  i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Jaworze
Reklama

Wi臋cej wiadomo艣ci

Reklama
Ostatnie opinie
B臋dzie si臋 dzia艂o
Reklama

 

jawor24h.pl

Najwi臋kszy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj naj艣wie偶sze informacje, zdj臋cia oraz filmy z Jawora i okolic.