Logo Jawor24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Poszukują kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

© AS

PCPR poszukuje chętnych do prowadzenia rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych, zawodowych specjalistycznych, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin pomocowych.

Oferuje:

pomoc finansową na utrzymanie dzieci, pomoc prawną, psychologiczną, wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, szkolenia i inne formy wsparcia w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.

Osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej zawodowej, pomocowej oraz rodzinnego domu dziecka, otrzymują wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.

Każdego, kto chciałby stworzyć rodzinę i dom dla dzieci dotkniętych przez los, ofiarować im swój czas i serce, sprawić, by na ich twarzach pojawił się uśmiech zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze.

Adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

ul. Szpitalna 12 a

pok. nr 8 i 10.

Telefon kontaktowy: 76 871 - 14 – 11 w. 22 lub 21

 

Cele organizowania rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Jednym z podstawowych zadań organizowania pieczy zastępczej jest wzmocnienie rodziny naturalnej, tak aby dziecko umieszczone w pieczy mogło do niej powrócić oraz przygotowanie dziecka do tego powrotu poprzez zaleczenie ran z przeszłości, wzmocnienie poczucia własnej wartości dziecka i wyrobienie w nim umiejętności tworzenia trwałych związków emocjonalnych. Jest to najważniejsze zadanie rodziców zastępczych. Nie realizują oni tego zadania samodzielnie, ale przy pomocy wsparcia Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, którym w Powiecie Jaworskim jest PCPR w Jaworze.

Prowadzenie rodziny zastępczej to swoista ,,usługa” zarówno na rzecz dzieci, jak i ich rodziców biologicznych. To czas dla dzieci na pokonanie objawów i przyczyn kryzysu np. poprzez umożliwienie dziecku specjalistycznego leczenia lub terapii, nadrobienie zaległości szkolnych, rozwojowych i prospołecznych. To także czas dla rodziców dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej na uporządkowanie sytuacji bytowej, zawodowej, mieszkaniowej czy zdrowotnej. Rodzice mogą np. brać udział w szkoleniach lub warsztatach dla rodziców i w ten sposób zwiększyć swoje umiejętności opiekuńczo – wychowawcze.

 

Sytuacja prawna dziecka w rodzinie zastępczej.

 

W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice są pozbawieni praw rodzicielskich lub prawa te zostały im ograniczone. Rodziny zastępcze tworzy się także dla dzieci, których rodzice nie żyją.

Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi prawnej pomiędzy opiekunami i dzieckiem. Dziecko przyjęte do rodziny nie staje się dzieckiem tej rodziny w rozumieniu prawnym, nie powstają też obowiązki i uprawnienia alimentacyjne czy dotyczące dziedziczenia. Dziecko nie przyjmuje nazwiska opiekunów, a rodzina zastępcza nie przyjmuje pełni władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Rodzice zastępczy są jedynie opiekunami faktycznymi, w niektórych sytuacjach prawnymi, dla dziecka. Formalnie pełnienie funkcji rodziny zastępczej ustaje z dniem uzyskania przez dziecko pełnoletniości chyba, że wcześniej powróci ono do rodziny biologicznej lub zostanie umieszczone w rodzinie adopcyjnej.

Często się jednak zdarza, że w wielu przypadkach nawiązuje się więź pomiędzy opiekunami zastępczymi i ich podopiecznymi. Wielu rodziców zastępczych wspiera ich także w dorosłym życiu, czynnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach, np. ślubach czy chrztach dzieci. Powstaje więź na całe życie, która jest niewymierną wartością dodaną z tytułu pełnienia funkcji opiekuna zastępczego.

 

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą?

 

Rodzinę zastępczą mogą utworzyć małżonkowie lub osoba, która nie pozostaje w związku małżeńskim. Osoba, która ma zamiar pełnić funkcję rodziny zastępczej lub rodzinny dom dziecka, powinna spełniać następujące wymagania:

  1. Dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, tj. świadczyć swoim dotychczasowym zachowaniem, że będzie dobrze pełnić tę funkcję.

  2. Nie być - teraz lub w przeszłości - pozbawiona władzy rodzicielskiej, ani też nie być aktualnie ograniczona we władzy rodzicielskiej. Osoba taka nie może też mieć zawieszonej władzy rodzicielskiej.

  3. Musi wypełniać obowiązek alimentacyjny wobec swoich krewnych – w przypadku, gdy taki obowiązek posiada.

  4. Powinna posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

  5. Posiadać dobry stan zdrowia, umożliwiający sprawowanie właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

  6. Posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Polski

  7. Zapewnić odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

  8. Dobrze, jeżeli kandydat posiada własne źródło utrzymania.

  9. Bardzo ważnym warunkiem jest kryterium niekaralności, tzn. kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Każdy, kto chciałby zostać rodziną zastępczą, powinien zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze. Z kandydatami zostaną przeprowadzone testy psychologiczne, na podstawie których sporządzona zostanie opinia o predyspozycjach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Po wstępnej kwalifikacji, kandydat zostanie skierowany na szkolenie z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej. Szkolenie trwa ok. 3 miesiące. Po ukończeniu szkolenia kandydat otrzymuje odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne.

Każda rodzina zastępcza, która przyjmie pod opiekę dziecko, zostaje objęta pomocą i wsparciem ze strony PCPR w Jaworze. Na utrzymanie dziecka przyznawane są świadczenia pieniężne. Ich wysokość i rodzaj zależy od rodzaju rodziny zastępczej oraz stanu zdrowia i wieku dziecka. W przypadku dziecka do 18 r.ż. PCPR wypłaca świadczenie 500+. Dodatkowo rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.

PCPR w Jaworze oferuje także różnoraką pomoc specjalistyczną: opiekę i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pomoc psychologiczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną, reedukacyjną, prawną, logopedyczną, warsztatowo – szkoleniową, w postaci grupy wsparcia, superwizji, itp.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Jaworze.

Reklama

Komentarze (2)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Zainteresowany
Zainteresowany25 stycznia o 11:17
Do kiedy można zgłaszać swoje kandydatury?
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij
Izabela Aniołek
Izabela AniołekZainteresowany25 stycznia o 21:09
Najlepiej jak najszybciej. Od marca planujemy szkolenie. Zapraszam. 
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to!Udostępnij

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Więcej wiadomości

Reklama
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.