Logo Jawor24h.pl
Reklama
Alior Bank Jawor
Drzwi wewn臋trzne i zewn臋trzne z monta偶em
Biedronka rekrutuje pracownik贸w do nowego sklepu w Jaworze przy ul. S艂owackiego

Nowy zarz眃 stra縜k體 ochotnik體

W sobot 19 listopada br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaworze odby si Zjazd Oddzia硊 Powiatowego Zwi眤ku Ochotniczych Stra縴 Po縜rnych RP, który poprzedzi硑 wybory w strukturach gminnych. Na terenie powiatu jaworskiego funkcjonuje ogó砮m 27 jednostek Ochotniczych Stra縴 Po縜rnych, w tym 6 w潮czonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga秐iczego oraz 21 jednostek Ochotniczych Stra縴 Po縜rnych dzia砤j眂ych poza systemem. Spo秗ód nich 25 to jednostki typu "S" - posiadaj眂e samochody ratowniczo - ga秐icze i dwie jednostki typu "M".

Otwarcia obrad dokona Wiceprezes ust阷uj眂ego ZOP ZOSP RP dh. Henryk Baczma駍ki, który powita wszystkich przyby硑ch delegatów, przedstawicieli oraz zaproszonych go禼i. Zarz眃 Gówny Zwi眤ku Ochotniczych Stra縴 Po縜rnych reprezentowa dh. Ireneusz Nied紈iecki, a w砤dze samorz眃owe powiatu jaworskiego - Przewodnicz眂y Rady Powiatu w Jaworze - Marek Zieli駍ki i Wicestarosta Jaworski - Micha Lenkiewicz. W imieniu Wójta Gminy Paszowice uczestniczy砤 Maria Bobowska - Inspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpo縜rowej.   Zawodow stra po縜rn reprezentowa Komendant Powiatowy PSP w Jaworze - bryg. Maciej Póciennik. Podsumowania dzia砤lno禼i po縜rniczej na szczeblu powiatowym za lata 2006 - 2011 dokona Wiceprezes ust阷uj眂ego zarz眃u dh. Henryk Baczma駍ki, po czym udzielono absolutorium ust阷uj眂emu Zarz眃owi.

Nowo wybranym Prezesem na pi阠ioletni kadencj zosta dh. Jan Miesza砤, Wiceprezesami: Jan Grygorcewicz (OSP Granowice) i Józef Micha砶ów (OSP Paszowice). Funkcj Skarbnika powierzono Henrykowi Baczma駍kiemu (OSP Bolków), a Sekretarza Renacie W阦iel (OSP Jawor). Cz硂nkami Prezydium Zarz眃u zostali: Henryk Krzy秌ów i Mariusz Uhornicki. Pozostali cz硂nkowie Zarz眃u to: Przemys砤w Jó糼owicz, Henryk K阣ziora, Ireneusz Cybulski, Miko砤j Buka硂, Rafa Bujak, kasz Iwu, Piotr Boczula, Zbigniew Potocki i Wies砤w Gregulski. W sk砤d Komisji Rewizyjnej weszli: Roman Iwu - Przewodnicz眂y, Karol Szczukiewicz - Sekretarz i Tomasz Soroka - Cz硂nek.

Wybrano równie delegatów na przysz硂roczny Zjazd Oddzia硊 Wojewódzkiego. Zostali nimi: dh. Jan Grygorcewiczz i Józef Micha砶ów. Przedstawicielem do Zarz眃u Wojewódzkiego OSP wybrano dh. Jana Miesza酬 z OSP Bolków.

Wydzia Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Jaworze
Reklama

Wi臋cej wiadomo艣ci

Reklama
Ostatnie opinie
B臋dzie si臋 dzia艂o
Reklama

 

jawor24h.pl

Najwi臋kszy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj naj艣wie偶sze informacje, zdj臋cia oraz filmy z Jawora i okolic.