Logo Jawor24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy
Dopłaty do odszkodowań

Czerwcowa sesja Rady Gminy Wądroże Wielkie

W środę, 28 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Wądroże Wielkie. Zobacz o czym dyskutowali radni!

© AS

Jednym z pierwszych punktów sesji było sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady oraz pozyskania środków finansowych.

W tym punkcie wójt wspomniała o tym, że trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Budziszów Mały”.

- Dokumentacja winna zostać wykonana do 30.06.2017 r. Dotychczas wykonawca przekazał część dotyczącą sieci kanalizacji i projekt w zakresie budowy oczyszczalni ścieków. Na tej podstawie 8 czerwca wystąpiliśmy o pozwolenie wodno-prawne na przekroczenie rzeki Cicha Woda w Budziszowie Małym, a także pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków. Obecnie oczekujemy jeszcze na projekt branżowy odbudowy nawierzchni dróg, specyfikacje techniczne, przedmiary robót i kosztorysy - mówiła Elżbieta Jedlecka. 

Na temat projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Wądroże Wielkie” wójt podkreśliła, że Urząd Marszałkowski pozytywnie zaopiniował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy sporządzającego dokumentacje projektową dla budowy kanalizacji sanitarnej w Budziszowie Wielkim. 

- Ze względu na zmianę formularzy w chwili obecnej jesteśmy w trakcie aktualizacji załączników do umowy o dofinansowanie. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na "Budowę nowej i przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszów Wielki” - informowała wójt. 

W swoim sprawozdaniu E. Jedlecka wspomniała również o projekcie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem nowoczesnych technologii w Gminie Wądroże Wielkie”.

- Wyłoniono wykonawcę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - technicznej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wądroże Wielkie dla projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem nowoczesnych technologii w Gminie Wądroże Wielkie”. Wykonawca - CORE MATIC JAROSŁAW PIERZCHAWKA. Wartość zamówienia – 30 750 zł brutto - mówiła wójt.

Wójt poinformowała, że złożono do Urzędu Marszałkowskiego w ramach otwartego konkursu z programu „Dolnośląski fundusz pomocy rozwojowej 2017” wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost walorów turystycznych miejscowości dzięki przebudowie dróg w centrum Wądroża Wielkiego”.

- Wniosek dotyczy przebudowy 3 odcinków dróg o łącznej długości 730 mb na osiedlu mieszkaniowym w Wądrożu Wielkim. Szacunkowa wartość zadania to 460 000 zł - mówiła E. Jedlecka.

- Jesteśmy w posiadaniu informacji o dofinansowaniu w wysokości 150 000 zł. Z 79 gmin, które złożyły wnioski o dofinansowanie zadań własnych 22 otrzymają dofinansowanie. Nasz wniosek znalazł się na 14 pozycji listy rankingowej. Drogi mają zostać wykonane z kostki betonowej na pełnej podbudowie. Obecnie trwają prace projektowe. Zadanie musi zostać zakończone jesienią br. - dodała wójt.

Ponadto Elżbieta Jedlecka poinformowała, że złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach otwartego konkursu z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi wniosek pn. „Przebudowa wraz z urządzeniem-zagospodarowaniem obszarów zielonych i sportowo-rekreacyjnych w Wądrożu Wielkim” otrzyma dofinansowanie w wysokości 30 tys zł. 

- Szacunkowa wartość zadania to 98 tys. zł. Nasz wniosek znalazł się na 23 pozycji z listy rankingowej spośród 106 złożonych wniosków, z których 72 zakwalifikowano do dofinansowania. Projekt dotyczy kompletnego zagospodarowania nieruchomości gminnej, działki nr 544/2  w Wądrożu Wielkim (teren przy ośrodku zdrowia). Na wspomnianej nieruchomości zostanie rozbudowana siłownia zewnętrzna w nowe urządzenia sportowo rekreacyjne - podkreśliła wójt. 

W dalszej części sprawozdania wójt wspomniała, że Gmina otrzymała dotację w kwocie 90.300,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Wądroże Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Wartość kosztorysowa zadania to kwota  246.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w tym roku.

Elżbieta Jedlecka poinformowała również, że przeprowadzono badanie jakości wody przeznaczonej do spożycia w trzech punktach na terenie gminy Wądroże Wielkie. Nieprawidłowości w jakości wody nie stwierdzono. Wyniki badań przekazano do Państwowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego w Jaworze.

Następnie, wójt podkreśliła, że sporządzono pismo do Starosty Jaworskiego o interwencję w sprawie przestrzegania wymagań na zbieranie odpadów na działkach nr 23/1 i nr 24/2 obręb Sobolew, a także sporządzono pismo informujące Starostę Jaworskiego o przywożeniu odpadów niewiadomego pochodzenia i o nieprawidłowościach w ich składowaniu na tych działkach. Dodatkowo sporządzono zawiadomienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy o nieprawidłowościach w składowaniu odpadów przez Przedsiębiorstwo LWN Spółka z o.o. w/w działkach. Wójt zaznaczyła, że również sporządzono pismo zobowiązujące Przedsiębiorstwo LWN Spółka z o.o. do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

W reakcji na wyżej wymienione pisma Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Legnicy przeprowadził kontrolę na działkach nr 23/1 i 24/2 w Sobolewie w zakresie składowania odpadów. Zostały również wykonane odwierty na zawartość odpadów w glebie. Natomiast Starostwo Powiatowe w Jaworze dokonało wizji lokalnej w zakresie składowania odpadów na tych działkach. W kontrolach wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy i przedstawiciele mieszkańców Sobolewa.

Kolejnym punktem obrad było zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wądroże Wielkie za rok 2016 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.

Na zakończenie sesji radni przyjęli informację o funkcjonowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim, a także podjęli uchwały w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Wądroże Wielkie; udzielenia dotacji w 2017 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków; regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Wądroże Wielkie; zmian budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2017; oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim; likwidacji w celu przekształcenia jednostki budżetowej – Gimnazjum w Budziszowie Wielkim w jednostkę budżetową – Szkołę Podstawową w Budziszowie Wielkim.

Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Więcej wiadomości

Reklama
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia
Ostatnie opinie
Będzie się działo
Reklama

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.