Niedziela, 21.04.2024 135

 

Pliki cookies 11:11
Serwis korzysta z plik贸w cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do cel贸w statystycznych, realizacji us艂ug i reklamowych. Korzystaj膮c z naszych stron bez zmiany ustawie艅 przegl膮darki b臋d膮 one zapisane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji na temat zarz膮dzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatno艣ci.
Reklama

Ostro縩ie z fajerwerkami i petardami

Zwyczaj u縴wania fajerwerków i petard wraz z powitaniem nowego roku, zadomowi si ju w naszej kulturze. Nale縴 jednak pami阾a, 縠 w r阫ach nieodpowiedzialnych, cz阺to nietrze紈ych ludzi, czy w r阫ach dzieci staj si one olbrzymim zagro縠niem. Petardy i fajerwerki, to przecie materia硑 i wyroby pirotechniczne.

Komenda Powiatowa Policji w Jaworze przypomina o zakazie u縴wania materiaów i wyrobów pirotechnicznych wydanym przez Wojewod Dolno秎眘kiego w dniu 13 grudnia 2011 r. Zakaz ten obowi眤uje do 29 stycznia 2012 r. i dotyczy miejsc publicznych i innych, je縠li mo縠 to spowodowa bezpo秗ednie zagro縠nie bezpiecze駍twa dla 縴cia i zdrowia ludzi, mienia oraz 秗odowiska. Zakaz ten nie dotyczy pokazów organizowanych przez specjalistyczne firmy, w ramach imprez masowych na podstawie odr阞nych przepisów. Wyj眛ek stanowi dwa dni 31 grudzie 2011 i 01 stycze 2012 roku. U縴wanie fajerwerków przez osoby, które nie uko馽zy硑 18 lat jest dozwolone jedynie pod nadzorem rodziców lub prawnych opiekunów.

Miejsca, gdzie sprzedawane s 秗odki pirotechniczne s systematycznie kontrolowane przez jaworskich policjantów, którzy przypominaj sprzedaj眂ym i kupuj眂ym o zasadach obchodzenia si z nimi. Pouczaj równie sprzedawców o tym, 縠 nie wolno sprzedawa fajerwerków i petard osobom niepe硁oletnim. Policja przypomina ponadto, 縠 nie mo縩a handlowa materia砤mi pirotechnicznymi na straganach, rynkach, na ulicach czy z pojazdów.
Jednocze秐ie powinni秏y zda sobie spraw z tego 縠, to przede wszystkim od nas samych zale縴 nasze bezpiecze駍two. Podczas zabawy w sylwestrow noc u縴waj眂 wyrobów pirotechnicznych fantazj powinien zast眕i zdrowy rozs眃ek.

Dlatego:
 • Przed odpaleniem petardy nale縴 dok砤dnie przeczyta instrukcj obs硊gi i post阷owa zgodnie z ni.
 • Kupuj眂 jakiekolwiek materia硑 pirotechniczne nale縴 zwróci uwag czy s one dopuszczone do obrotu w naszym kraju – czy zosta硑 przetestowane i czy s bezpieczne dla u縴tkownika,
 • Fajerwerków nie nale縴 u縴wa w grupie osób oraz w miejscach, gdzie mog spowodowa zagro縠nie np. po縜rem,
 • Nie powinny ich odpala osoby znajduj眂e si pod dzia砤niem alkoholu ani te dzieci, które maj ograniczon zdolno舵 do realnej oceny sytuacji,
 • Nie wolno u縴wa materiaów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkni阾ych. Wypuszczony fajerwerk b阣zie odbija si od 禼ian i mo縠 doj舵 do zapalenia w硂sów lub garderoby. Wybuch mo縠 równie spowodowa uszkodzenie s硊chu. U縴wa ich mo縩a tylko i wy潮cznie na otwartej przestrzeni.
 • Nie wolno wypuszcza fajerwerków z okien i balkonów, gdy istnieje du縠 prawdopodobie駍two, 縠 mog wpa舵 do naszego lub s眘iadów mieszkania i spowodowa panik b眃 po縜r.
 • Z tych samych wzgl阣ów nie wolno kierowa ich w stron zabudowa. Wypuszczamy je zawsze na woln przestrze.
 • Nie wolno rzuca petard i fajerwerków na samochody, stacje paliw i zbiorniki z p硑nami 砤twopalnymi.
 • Pami阾ajmy o tym, 縠 秗odki pirotechniczne to materia硑 wybuchowe, maj du勘 temperatur palenia si i du縠 pole ra縠nia w momencie wybuchu. Wypuszczaj眂 petard lub inny fajerwerk trzeba przewidzie tor lotu i miejsce upadku. Bawi眂 si tak niebezpieczn zabawk, bierzemy na siebie odpowiedzialno舵 za szkody, które mo縠 ona wyrz眃zi zarówno w mieniu jak i 縴ciu czy zdrowiu innych osób.

Przepisy Prawa:
 • Z ustawy o wykonywaniu dzia砤lno禼i gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia砤mi wybuchowymi - art. 37: Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wy潮czone spod koncesjonowania lub bro, a na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepe硁oletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno禼i albo pozbawienia wolno禼i do lat 2. Przypomnijmy, 縠 dystrybucja materiaów pirotechnicznych obwarowana jest te innymi przepisami prawa. Dzia砤lno舵 gospodarcza w zakresie obrotu materia砤mi pirotechnicznymi, wy潮czonymi spod koncesjonowania, prowadzona bez wymaganego zg硂szenia jest wykroczeniem.
 • Z kodeksu wykrocze - art. 60, par. 1: Kto prowadzi dzia砤lno舵 gospodarcz bez wymaganego zg硂szenia do ewidencji dzia砤lno禼i gospodarczej /…/ podlega karze ograniczenia wolno禼i lub grzywny. Obrót wyrobami pirotechnicznymi mo縠 by prowadzony wy潮cznie w 禼i秎e okre秎onych przepisami warunkach. Prowadzenie obrotu w/w wyrobami wbrew tym warunkom mo縠 poci眊a za sob okre秎one sankcje karne.
 • Z kodeksu wykrocze - art. 83, par. 1: Kto nieostro縩ie obchodzi si z materia砤mi wybuchowymi, 砤two zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzeda縴, przechowywaniu, u縴waniu lub przewo縠niu takich materiaów, podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany. W drastycznych przypadkach mog zosta wyczerpane znamiona przest阷stwa sprowadzenia bezpo秗edniego niebezpiecze駍twa zdarzenia zagra縜j眂ego 縴ciu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.
 • Z kodeksu karnego - art.164 par.1: Kto sprowadza bezpo秗ednie niebezpiecze駍twa zdarzenia, które zagra縜 縴ciu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach maj眂e posta: po縜ru, eksplozji materiaów wybuchowych lub 砤two palnych, podlega karze pozbawienia wolno禼i od 6 miesi阠y do lat 8. Obrót wyrobami pirotechnicznymi w wyszczególnionych podklasach, bez koncesji stanowi przest阷stwo z art. 36 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dzia砤lno禼i gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia砤mi wybuchowymi, broni, amunicj oraz wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i pozostaje w ewentualnym zbiegu z art. 171 §1 KK.
 • Z kodeksu karnego - art. 171 par 1: Kto, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, wyrabia, przetwarza, gromadzi, posiada, pos硊guje si lub handluje substancj lub przyrz眃em wybuchowym, materia砮m radioaktywnym, urz眃zeniem emituj眂ym promienie jonizuj眂e lub innym przedmiotem lub substancj, która mo縠 sprowadzi niebezpiecze駍twa dla 縴cia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach podlega karze pozbawienia wolno禼i od 6 miesi阠y do lat 8.
 • Z ustawy o wykonywaniu dzia砤lno禼i gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia砤mi wybuchowymi art. 36 ustawy ust. 1: Kto wykonuje dzia砤lno舵 gospodarcz w zakresie wytwarzania lub obrotu materia砤mi wybuchowymi, broni, amunicj albo wyrobami i technologi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym bez koncesji lub wbrew warunkom okre秎onym w koncesji, podlega karze pozbawienia wolno禼i od roku do lat 10.

Apelujemy do rodziców i opiekunów dzieci oraz do wszystkich u縴tkowników fajerwerków i petard o zachowanie szczególnej ostro縩o禼i i rozwagi.

Oficer Prasowy KPP w Jaworze
st. asp. Kordian Mazuryk
tel.603-039-942

Komentarze (0)


Prosz臋 zachowa膰 komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, 偶e Administratorem poni偶szych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 M臋cinka. Dane osobowe zosta艂y przekazane dobrowolnie i b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu przes艂ania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyra藕nej zgody dane osobowe nie b臋d膮 udost臋pniane innym odbiorcom danych. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮 ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj si臋, aby korzysta膰 ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz si臋 wi臋cej

Publikowane komentarze s膮 prywatnymi opiniami u偶ytkownik贸w portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 opinii.