Wtorek, 04.10.2022

 

Pliki cookies 18:24
Serwis korzysta z plik贸w cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do cel贸w statystycznych, realizacji us艂ug i reklamowych. Korzystaj膮c z naszych stron bez zmiany ustawie艅 przegl膮darki b臋d膮 one zapisane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji na temat zarz膮dzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatno艣ci.
Reklama
Hurtownia wielobran偶owa Allatonce

XII sesja Rady Gminy M禼iwoj體

Wczoraj, 28 listopada w Sali Obrad Urz阣u Gminy M禼iwojów odby砤 si XII sesja Rady Gminy. W sesji uczestniczyli Wójt Gminy M禼iwojów Mariusz Fory, zast阷ca wójta Waldemar Dzi阣zio砤, skarbnik Zdzis砤w Soko硂wski, kierownicy podleg硑ch jednostek bud縠towych, so硉ysi, radni oraz przedstawiciele prasy.

Podczas sesji zosta砤 przedstawiona informacja na temat z硂縪nych o秝iadcze maj眛kowych osób zobowi眤anych tj. Wójta i Przewodnicz眂ej Rady Gminy M禼iwojów, co do których organy kontrolne nie wykaza硑 uchybie.

Gównymi punktami obrad sesji by硑 g硂sowania w sprawie przyj阠ia uchwa dotycz眂ych m.in.:
 • obni縠nia 秗edniej ceny skupu 縴ta do obliczania podatku rolnego w 2012 roku,
 • okre秎enia stawek podatku od nieruchomo禼i oraz zwolnie w tym podatku,
 • okre秎enia wysoko禼i stawek podatku od 秗odków transportowych,
 • okre秎enia wzorów formularzy/deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomo禼i, podatek rolny i podatek le秐y,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jaworskiemu,
 • taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzenie 禼ieków na terenie Gminy M禼iwojów, w/w odbiorców,
 • przyj阠ia wieloletniego programu wspó硃racy Gminy M禼iwojów z organizacjami pozarz眃owymi i innymi podmiotami w latach 2012-2014,
 • trybu, sposobu powo硑wania i odwo硑wania cz硂nków Gminnego Zespo硊 Interdyscyplinarnego w M禼iwojowie oraz szczegó硂wych warunków jego funkcjonowania,
 • przyj阠ia Programu usuwania wyrobów zawieraj眂ych azbest z terenu Gminy M禼iwojów na lata 2011-2032,
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza,
 • op砤ty za wpis do rejestru 砍obków i klubów dzieci阠ych,
 • zarz眃zenia wyborów przedterminowych so硉ysa wsi Niedaszów.
Najwa縩iejszymi punktami obrad wczorajszej sesji by硂 ustalenie wysoko禼i podatku rolnego. W wyniku g硂sowania ustalono, 縠 wysoko舵 podatku b阣zie wynosi砤 70 z硂tych za kwintal 縴ta. Przyk砤dowo w innych gminach podatek ten wynosi od 65 do 70 z硂tych. Ponadto ustalono nowe stawki podatku od nieruchomo禼i, który wzrós o 2% oraz podatku od 秗odków transportu, który jest wy縮zy o 5% w porównaniu z rokiem ubieg硑m.

Na pro禸 Komendy Powiatowej Policji w Jaworze gmina M禼iwojów wraz z innymi gminami dofinansuje kolporta ulotki prewencyjnej ostrzegaj眂ej mieszka馽ów powiatu przed zagro縠niami. Na wniosek kierownika ZGK utrzymano dop砤ty w takiej samej wysoko禼i, jak w roku ubieg硑m, co na pewno jest mi硑m akcentem i niema硑m zaskoczeniem, mimo wzrostu kosztów produkcji.

W  czasie sesji zosta硑 zg硂szone zapytania, wnioski i interpelacje ze strony radnych, na które wyczerpuj眂o odpowiedzia Mariusz Fory.

Relacja Rafa Kozio i Marek Soroka

Komentarze (0)


Prosz臋 zachowa膰 komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, 偶e Administratorem poni偶szych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 M臋cinka. Dane osobowe zosta艂y przekazane dobrowolnie i b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu przes艂ania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyra藕nej zgody dane osobowe nie b臋d膮 udost臋pniane innym odbiorcom danych. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮 ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj si臋, aby korzysta膰 ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz si臋 wi臋cej

Publikowane komentarze s膮 prywatnymi opiniami u偶ytkownik贸w portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 opinii.

Reklama