Sobota, 20.07.2024 161

 

Pliki cookies 08:54
Serwis korzysta z plik贸w cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do cel贸w statystycznych, realizacji us艂ug i reklamowych. Korzystaj膮c z naszych stron bez zmiany ustawie艅 przegl膮darki b臋d膮 one zapisane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji na temat zarz膮dzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatno艣ci.
Reklama

Nab髍 do s硊縝y w PSP w Jaworze

Komendant Powiatowy Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej w Jaworze informuje, 縠 og砤sza nabór kandydatów na stanowisko sta縴sty w zmianowym systemie s硊縝y w Jednostce Ratowniczo - Ga秐iczej Komendy Powiatowej Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej w Jaworze.

Wymagania stawiane kandydatom:

Kandydat do s硊縝y w Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej musi spe硁ia wymagania okre秎one w art. 28 oraz art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zmianami):

a) posiada obywatelstwo polskie,
b) korzysta w pe硁i z praw publicznych,
c) posiada co najmniej 秗ednie wykszta砪enie,
d) by niekaranym za przest阷stwo lub przest阷stwo skarbowe,
e) odznacza si warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem stosownej, wojewódzkiej komisji lekarskiej o przydatno禼i do s硊縝y
w PSP (kategoria zdrowia A),
f) posiada uregulowany stosunek do s硊縝y wojskowej.

Wymagane dokumenty i o秝iadczenia:

a) arkusz informacyjny kandydata do s硊縝y w PSP stanowi眂y za潮cznik do og硂szenia - pobierz,
b) kopie dokumentów potwierdzaj眂ych wykszta砪enie i uprawnienia (np. prawa jazdy),
c) w砤snor阠znie napisane o秝iadczenie kandydata o korzystaniu z pe硁i praw publicznych i o niekaralno禼i za przest阷stwa pope硁ione umy秎nie,
d) w砤snor阠znie napisane o秝iadczenie kandydata o wyra縠niu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i opublikowanie na stronie internetowej komendy wyników rekrutacji (na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z pó糿. zm.) o tre禼i: "Wyra縜m zgod na przetwarzanie moich danych osobowych do celów zwi眤anych z rekrutacj prowadzon przez Komend Powiatow Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej w Jaworze oraz opublikowanie wyników z rekrutacji na stronie internetowej KPPSP w Jaworze"
e) 縴ciorys i list motywacyjny,
f) kopia dowodu osobistego,
g) kopia stron ksi笨eczki wojskowej: z uwidocznionymi danymi osobowymi kandydata, kategorii zdrowia i uregulowanym stosunkiem do s硊縝y wojskowej,
h) aktualne za秝iadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty dopuszczaj眂e do testu sprawno禼iowego z widocznym napisem "zdolny do 鎤icze fizycznych", wystawione nie wcze秐iej ni jeden miesi眂 przed dat jego przeprowadzenia,
i) dokumenty potwierdzaj眂e posiadanie do秝iadczenia oraz dodatkowych kwalifikacji, warunkuj眂e przyznanie dodatkowych punktów gratyfikacyjnych.

Preferowany status osoby bezrobotnej.

Absolwenci szkó po縜rniczych oraz osoby posiadaj眂e uko馽zone szkolenie podstawowe stra縜ka jednostki ochrony przeciwpo縜rowej wg programu obowi眤uj眂ego w PSP przyjmowani b阣 w pierwszej kolejno禼i, po zaliczeniu wszystkich etapów rekrutacji.

Informacje o rekrutacji umieszczone s na stronie internetowej Komendy (www.straz-jawor.pl) oraz w sekretariacie Komendy Powiatowej Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej 59 - 400 Jawor ul. Ko禼iuszki 6.

Dodatkowe informacje mo縩a uzyska w Sekcji Finansowo - Kadrowej KP PSP w Jaworze - tel.: (076) 870 30 95 wew. 106

Zainteresowani proszeni s o sk砤danie wy縠j wymienionych dokumentów w terminie do dnia 20 stycznia 2012 r. - do godz. 1500 w sekretariacie Komendy lub drog pocztow.

W procesie naboru uwzgl阣niane b阣 tylko oferty z硂縪ne po og硂szeniu niniejszego naboru. Oferty sk砤dane wcze秐iej nie b阣 brane pod uwag.

REKRUTACJA I POST蔖OWANIE

Rekrutacj prowadzi b阣zie Komisja Kwalifikacyjna, powo砤na przez Komendanta Powiatowego PSP w Jaworze, która zweryfikuje zgodno舵 z硂縪nych ofert ze stawianymi wymaganiami, dokona oceny z硂縪nych dokumentów za pomoc punktów gratyfikacyjnych, podda kandydatów próbie wydolno禼iowej, ocenie sprawno禼i fizycznej, próbie wej禼ia na drabin mechaniczn oraz przeprowadzi z kandydatami rozmowy kwalifikacyjne.

Termin przeprowadzenia poszczególnych etapów post阷owania oraz opublikowanie wyników i rozstrzygni阠ia naboru mo縠 ulec zmianie z uzasadnionych przyczyn. Kandydaci zostan powiadomieni o ewentualnych zmianach.

Rekrutacja ma charakter 5 etapowy:

I etap post阷owanie kwalifikacyjnego: weryfikacja z硂縪nych ofert pod k眛em stawianych wymaga oraz dokonanie oceny z硂縪nych dokumentów za pomoc punktów gratyfikacyjnych. Punktacja gratyfikuj眂a posiadane uprawnienia kandydata jest nast阷uj眂a:

1) Prawo jazdy kat. B - 2 pkt.,
2) Prawo jazdy kat. C - 4 pkt.,
3) Posiadanie uprawnie ratownika medycznego - 5 pkt.,
4) Posiadanie innych uprawnie, które mog by przydatne (np. obs硊ga ci昕kiego sprz阾u) - 5 pkt.,
5) Uprawnienia p砮twonurka - 3 pkt.,
6) Udokumentowane cz硂nkostwo w Ochotniczej Stra縴 Po縜rnej (OSP) powy縠j 3 lat - 3 pkt.,
7) Udokumentowany udzia w zawodach po縜rniczych OSP - 3 pkt.,
8) Udokumentowane szkolenia dla cz硂nków OSP - 3 pkt.,
9) Wykszta砪enie - 3-5 pkt., - 秗ednie techniczne - 3 pkt., - Zdany egzamin maturalny - 4 pkt., - Wy縮ze techniczne o kierunku przydatnym w PSP - 5 pkt.
10) Odbycie zast阷czej s硊縝y wojskowej w Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej z pozytywn opini prze硂縪nego - 5 pkt.

Po przeprowadzeniu weryfikacji oraz dokonaniu oceny z硂縪nych ofert zostanie opublikowana lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu post阷owania kwalifikacyjnego, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Komendy oraz w sekretariacie Komendy do dnia 24 stycznia 2012 r. do godz. 1300.

Z dalszego post阷owania zostan wy潮czeni kandydaci, których oferty nie spe硁ia硑 stawianych wymaga formalnych lub b阣 niekompletne.

Zastrzegamy sobie prawo do nieinformowania kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

II etap post阷owanie kwalifikacyjnego: w dniu 25 stycznia 2012 r. o godzinie 1000 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Jaworze. Kandydaci zostan poddani sprawdzeniu ich zachowania si na wysoko禼i (próba wej禼ia na drabin mechaniczn). Po pozytywnym uko馽zeniu tego zadania kandydaci podejd do próby wydolno禼iowej. Je秎i posiadaj w砤禼iw wydolno舵 organizmu, zostan nast阷nie poddani ocenie sprawno禼i fizycznej.

Sprawdzenie zachowania si kandydatów na wysoko禼i polega na próbie wej禼ia i zej禼ia po drabinie mechanicznej (przy pe硁ej asekuracji) nachylonej pod k眛em 750 - na wysoko舵 20 m.

Kandydaci mog zosta poddani próbie wej禼ia na drabin po縜rnicz, po wcze秐iejszym uzyskaniu zgody kandydata.

Próba wydolno禼iowa - zmodyfikowana metoda harwardzka ("Harvard Step-up Test"). Wyposa縠nie: - stopie o wysoko禼i 40 cm - dla m昕czyzn, - stoper, - metronom.

Wykonanie próby: - badanie przeprowadza si w stroju gimnastycznym, - metronom nastawia si na 120 uderze na minut, - czas trwania pe硁ego 鎤iczenia:, - 5 minut dla m昕czyzn.

W ci眊u podanego czasu badany wchodzi na stopie w tempie 30 razy w ci眊u 1 minuty. Na has硂 "raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia sw lew stop na stopniu, na has硂 "dwa" (drugi takt metronomu) dostawia praw stop do lewej (na stopie) przy ca砶owitym wypro禼ie w stawach kolanowych i biodrowym, na has硂 "trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lew stop na pod硂dze, a na has硂 "cztery" (czwarty takt metronomu) praw stop dostawia do stopy lewej (na pod硂g), przyjmuj眂 postaw zasadnicz. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Po up硑wie czasu trwania pe硁ego 鎤iczenia badany siada na krze秎e, a osoba prowadz眂a badania wykonuje pomiar cz阺to禼i t阾na przez 30 sekund, pocz眞szy od 1 min po zako馽zeniu próby, nast阷nie od 2 min oraz od 4 min (3 pomiary przez 30 s). Wska糿ik sprawno禼i FI stanowi iloczyn czasu pracy w sekundach x 100 i pomno縪nej przez 2 sumy trzech pomiarów t阾na.

W przypadku nie osi眊ni阠ia minimalnego wska糿ika wydolno禼i, stra縜ka nie dopuszcza si do zaliczenia testu sprawno禼i fizycznej.

Test sprawno禼i fizycznej przeprowadza si w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców. Przed przyst眕ieniem do testu kandydat jest zobowi眤any do okazania dokumentu to縮amo禼i z fotografi. Test sk砤da si z trzech prób sprawno禼iowych:

- bieg na dystansie 1000 m., (minimalny czas, który nale縴 osi眊n辨 - 3.34 min.)
- bieg na dystansie 50 m., (minimalny czas, który nale縴 osi眊n辨 - 7,0 sek.)
- podci眊anie si na dr笨ku, (minimalna liczba podci眊ni赕 - 11 razy)

Nie przyst眕ienie przez kandydata do powy縮zych konkurencji jest jednoznaczne z rezygnacj z ubiegania si o przyj阠ie si do s硊縝y w Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej. Nie zaliczenie jednej z konkurencji (kandydat ma prawo do 2 prób) lub uzyskanie 秗edniej liczby punktów poni縠j 51 pkt. z testu sprawno禼iowego (51 punktów kandydat otrzymuje za wymagane minimum) - jest równoznaczne z wyeliminowaniem kandydata z post阷owania rekrutacyjnego.

Ocena sprawno禼i fizycznej przeprowadzona zostanie zgodnie z rozporz眃zeniem MSWiA z dnia 27 pa糳ziernika 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i cz阺totliwo禼i przeprowadzania okresowych profilaktycznych bada lekarskich oraz okresowej oceny sprawno禼i fizycznej stra縜ka Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 261 poz. 2191).

W dniu 25 stycznia 2012 r. po zako馽zeniu ostatniej konkurencji sportowej i analizie uzyskanych czasów, zostan opublikowane wyniki osi眊ni阾e przez kandydatów oraz lista osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu post阷owania kwalifikacyjnego.

III etap post阷owanie kwalifikacyjnego: rozmowa kwalifikacyjna. Zostanie przeprowadzona po ocenie sprawno禼i fizycznej.

IV etap post阷owania kwalifikacyjnego: opracowanie listy kandydatów na podstawie punktów uzyskanych przez kandydatów w I, II i III etapie post阷owania kwalifikacyjnego.

Opracowana lista zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz w sekretariacie do dnia 30 stycznia 2012 r.

V etap post阷owania kwalifikacyjnego: skierowanie do stosownego (resortowego) Zak砤du Opieki Zdrowotnej na badania psychologiczne i lekarskie celem zbadania predyspozycji psychicznych i fizycznych do s硊縝y w PSP.

Na badania zostanie skierowany kandydat/kandydaci, którzy otrzymali najwi阫sz, 潮czn liczb punktów na podstawie listy opracowanej w IV etapie post阷owania kwalifikacyjnego (ilo舵 kandydatów zale縩a od potrzeb i mo縧iwo禼i przyj阠ia do s硊縝y).

W przypadku negatywnej opinii Komisji Lekarskiej na badania kierowany b阣zie kolejny kandydat z listy.

Po otrzymaniu pozytywnego orzeczenia stosownej Komisji Lekarskiej o zdolno禼i do s硊縝y w PSP i potwierdzeniu o niekaralno禼i wydanym przez uprawniony organ, w stosunku do kandydatów o najwy縮zej liczbie punktów zostanie wszcz阾a procedura przyj阠ia do s硊縝y przygotowawczej w Komendzie Powiatowej Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej w Jaworze. Planowany termin przyj阠ia do s硊縝y: rok 2012 r.

Warunkiem zatrudnienia w Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej jest:

- uzyskanie najwy縮zej ilo禼i punktów - ogó砮m - z rekrutacji,
- pozytywne przej禼ie rozmowy kwalifikacyjnej,
- orzeczenie wojewódzkiej komisji lekarskiej o przydatno禼i do s硊縝y w Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej.

Informacja o sposobie post阷owania z ofertami:

Dokumenty z硂縪ne przez kandydatów do s硊縝y w zwi眤ku z og硂szonym naborem mog by odebrane osobi禼ie w ci眊u 14 dni od dnia zako馽zenia naboru. Po up硑wie terminu dokumenty kandydatów zostan komisyjnie zniszczone.

Komentarze (0)


Prosz臋 zachowa膰 komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, 偶e Administratorem poni偶szych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 M臋cinka. Dane osobowe zosta艂y przekazane dobrowolnie i b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu przes艂ania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyra藕nej zgody dane osobowe nie b臋d膮 udost臋pniane innym odbiorcom danych. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮 ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj si臋, aby korzysta膰 ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz si臋 wi臋cej

Publikowane komentarze s膮 prywatnymi opiniami u偶ytkownik贸w portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 opinii.