Niedziela, 21.04.2024 137

 

Pliki cookies 11:01
Serwis korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Reklama

Kulinarni Odkrywcy z woj. dolnośląskiego pilnie poszukiwani

Po raz drugi w tym roku szkolnym dolnośląskie szkoły mają szanse powalczyć o lepsze warunki do nauki dla swoich uczniów!

A� do 17 marca placówki mog� wzi�� udzia� w wyzwaniach zespo�owych programu Tesco dla Szkó� – „Kulinarni Odkrywcy” i wygra� nagrody pieni�ne o warto�ci do 9 000 z�.

Program Tesco dla Szkó� od 12 lat wspiera polskie szko�y doposa�aj�c je w nowoczesny sprz�t multimedialny. W tym roku szkolnym - pod has�em „Kulinarni Odkrywcy” - zach�ca najm�odszych do praktycznego zainteresowania si� zdrowym �ywieniem. Badania zrealizowane dla Tesco dla Szkó� przez Instytut Badawczy MillwardBrown wykaza�y, �e dzieci, które nie radz� sobie w kuchni, w 70% przypadków si�gaj� po niezdrowe przek�ski, by nasyci� g�ód. Efekt to coraz wi�ksza liczba oty�ych dzieci w Polsce. „Sposobem na przekonanie dziecka do spróbowania czego�, za czym nie przepada, jest wspólne gotowanie. Jedzenie przygotowane samodzielnie nie tylko lepiej smakuje, ale przede wszystkim jest zdrowsze od jedzenia w fast foodach. Dodatkowo, dzi�ki eksperymentowaniu w kuchni dzieci ucz� si�, co jest zdrowe” – mówi Alicja Kali�ska, dietetyk i doradca �ywieniowy.
Jak przekona� najm�odszych do nauki gotowania? Najlepiej poprzez zabaw�!

Zadanie i nagroda
Przed szko�ami stoj� do wyboru trzy proste zadania, które mog� wykona� w dowolnej kombinacji (jedno, dwa, lub wszystkie). Zadania s� tak skonstruowane, by nauczyciele mog� wple�� je w zaj�cia lekcyjne.  S� to: stworzenie gazetki szkolnej o tematyce kulinarnej, napisanie moskalika (forma humorystycznego wiersza wymy�lona przez Wis�aw� Szymborsk�) oraz zrobienie kulinarnej lekcji. Zadania powinny zosta� wykonane przez zespó� uczniów pod opiek� nauczyciela – od dwóch do 30 osób.
Ka�de z tych zada� jest szans� na otrzymanie nagrody pieni�nej do 3 000 z� w formie bonów, które szko�a mo�e wyda� na dowolny cel. ��czna pula nagród to a� 18 tysi�cy z�otych.

Jak mo�na wzi�� udzia�?
Od 9 do 17 marca nauczyciele mog� zg�asza� prace konkursowe na stronie konkursu www.tescodlaszkol.pl, na której ju� teraz mog� za�o�y� konto swojego zespo�u. Znajd� tam równie� wiele dodatkowych materia�ów edukacyjnych do wykorzystania w pracy z uczniami. Szczegó�owe informacje o zadaniach oraz formularze zg�oszeniowe znajduj� si� na stronie www.tescodlaszkol.pl.

Do��czy� do zwyci�zców
W pierwszym semestrze szkolnym 2014/2015 w programie Tesco dla Szkó� – „Kulinarni Odkrywcy” wzi�o udzia� 28 zespo�ów z województwa dolno�l�skiego. „Uczniowie poprzez udzia� w konkursie wzbogacili swoj� wiedz� na temat zdrowego stylu �ycia, doboru w�a�ciwych produktów w codziennej diecie. Szukanie nowych i ciekawych inspiracji kulinarnych sprawia�o wiele rado�ci i zabawy w�ród uczniów i ich rodzin” – mówi Krystyna W�grzyn, opiekun zespo�u ze Szko�y podstawowej nr 9 w Lubiniu, który zdoby� dzi�ki swojej pracy konkursowej cenne nagrody. Teraz kolejne dolno�l�skie szko�y, które chc� po��czy� nauk� zdrowego �ywienia z szans� na wsparcie finansowe dla placówki, mog� pój�� w ich �lady.

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.