Piątek, 08.12.2023 119

 

Pliki cookies 19:24
Serwis korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Reklama

Bezpieczeństwo w roli głównej

W dniu 20 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku pod przewodnictwem Stanisława Laskowskiego.

Przyj�cie Informacji z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przest�pczo�ci i Poprawy Porz�dku Publicznego i Bezpiecze�stwa Obywateli na lata 2011-2015” za rok 2014 oraz sprawozda� komendantów Powiatowych Policji i Pa�stwowej Stra�y Po�arnej z dzia�alno�ci w roku 2014, to tematy kolejnego posiedzenia Komisji Bezpiecze�stwa i Porz�dku, które odby�o si� w dniu 20 lutego br., pod przewodnictwem Stanis�awa Laskowskiego Starosty Jaworskiego. 

Pierwsza z informacji powsta�a na podstawie materia�ów przygotowanych przez s�u�by, inspekcje, urz�dy, samorz�dy lokalne i organizacje pozarz�dowe i prezentuje wspólne dzia�ania podmiotów realizuj�cych Program, w celu poprawy bezpiecze�stwa i porz�dku publicznego mieszka�ców powiatu jaworskiego. Komisja przyj��a „Informacj�” jednog�o�nie i skierowa�a j� pod obrady Rady Powiatu w Jaworze. Po jej przyj�ciu zostanie opublikowana dla wszystkich zainteresowanych na stronie Starostwa Powiatowego www.powiat-jawor.org.pl. 

W trakcie omawiania Sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji z pracy Komendy w roku 2014 oraz informacji o stanie porz�dku publicznego i bezpiecze�stwa obywateli, Komendant Bogdan Kujawiak zwróci� uwag� na malej�c� ilo�� przest�pstw, co wynika z dobrej pracy operacyjnej Policji, jak i wspó�pracy z innymi instytucjami i wspólnej realizacji programów prewencyjnych. Odpowiada� tak�e na pytania dotycz�ce przest�pstw narkotykowych i skali zagro�enia tym problemem.

Sprawozdanie zosta�o przyj�te przez Komisj� jednog�o�nie, podobnie jak Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Pa�stwowej Stra�y Po�arnej o stanie bezpiecze�stwa i zagro�eniach w zakresie ochrony przeciwpo�arowej powiatu jaworskiego w roku 2014, które zaprezentowa� Komendant Maciej P�óciennik. W tym punkcie dyskutowano o zdarzeniach spowodowanych gwa�townymi zjawiskami pogodowymi w okresie letnim, o wypalaniu pozosta�o�ci ro�linnych, o dzia�alno�ci jednostek Ochotniczej Stra�y Po�arnej, szczególnie tych funkcjonuj�cych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga�niczego, o pozyskaniu nowego sprz�tu przez Komend�, a tak�e o kontrolach kominiarskich w domach i mieszkaniach. Po raz kolejny na posiedzeniu Komisji podj�to temat zagro�enia ze strony tlenku w�gla, o dzia�aniach zwi�zanych z u�wiadamianiem mieszka�ców w tym zakresie i montowaniu w miejscu zamieszkania czujników czadu i dymu, a tak�e o zagro�eniu, jakie mo�e spowodowa� u�ywanie butli z gazem propan-butan w pomieszczeniach zamkni�tych. Innymi tematami, które wywo�a�y dyskusj� by�y: liczne w Jaworze salony do gier, które funkcjonuj� 24 godziny na dob� i mówi�c delikatnie, nie ciesz� si� dobr� opini�, b��dy w planowaniu architektonicznym i urbanistycznym miast pod k�tem mo�liwo�ci dojazdu do miejsca zdarzenia, w przypadku po�aru czy wypadku, a zwi�zane np. z napowietrzn� sieci� energetyczn�, czy te� niefortunnie stawianych gazonów z kwiatami.

Wyst�puje tak�e brak estetyki i jednorodno�ci przy wymianie okien w mieszkaniach zlokalizowanych w Rynku, szczególnie w zabytkowych kamienicach. W�tpliwo�ci cz�onków Komisji budz� szlabany stawiane na drogach prywatnych oraz, nie do ko�ca sprawne, sieci hydrantów. Uwag� zwrócono tak�e na konieczno�� cz�stszego odkrzaczania brzegów rzek, co spowoduje, �e podczas wiosennych odwil�y, nie b�dzie lokalnego zagro�enia powodziowego. Na zako�czenie posiedzenia cz�onkowie Komisji Bezpiecze�stwa i Porz�dku przyj�li plan pracy na rok 2015.

Wydzia� Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Jaworze

Komentarze (8)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

majak
majak26 lutego 2015 o 12:40
przed wstawieniem okien dowiadywalem sie i maja byc brazowe............i kto je ma?:)
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
majak
majak25 lutego 2015 o 11:40
spokojnie Panowie.do obserwator2 pamietaj ze nie kazdego stac jest na dobre okna jak ma np ze 6 czy 5 do wymiany bo zimno w domu.wedlug ciebie jakie powinny byc?brazowe biale drewniane czy plastikowe?
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
majak
majak25 lutego 2015 o 11:41
spokojnie Panowie.do obserwator2 pamietaj ze nie kazdego stac jest na dobre okna jak ma np ze 6 czy 5 do wymiany bo zimno w domu.wedlug ciebie jakie powinny byc?brazowe biale drewniane czy plastikowe?
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Kaka
Kaka25 lutego 2015 o 13:36
do majak: niestety jakie okna maj by w obiektach zabytkowych decyduje Konserwator Zabytkw i jego zadaniem jest dbao o zabytki a nie dbao o sytuacj finansow inwestora...takie mamy prawo ;)
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
majak
majak24 lutego 2015 o 13:33
ciekawe komu okna w rynku nie pasuja
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Radek
Radek24 lutego 2015 o 14:05
Dokadnie, czy to zagraa bezpieczestwu i porzdkowi publicznemu? Niech lepiej rozwizuj powane problemy a nie stwarzaj nowe.
4 Lubię to: 4
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Obserwator 2
Obserwator 224 lutego 2015 o 18:57
Majak, a podoba Ci si jak w centrum zabytkowego rynku kade okno jest inne. Bo turystom na pewno nie.
3 Lubię to: 3
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Okienny
Okienny24 lutego 2015 o 22:04
Moje okno, mj dom i moja sprawa, kademu z poza tego wara od tego i g.... mnie obchodzi co te tpe barany maja do ggania, nie podoba si to wyp.....j do swojej obory i tam sobie wstawiaj takie okna jakie ci si podoba, ale od mojego domu i tego typu rzeczy wara. U siebie mog robi co mi si podoba , kiedy mi si podoba i jak mi si podoba, jeli kto tego nie rozumie to niech si od.....li !.
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.