Niedziela, 29.01.2023 144

 

Pliki cookies 13:05
Serwis korzysta z plik├│w cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do cel├│w statystycznych, realizacji us┼éug i reklamowych. Korzystaj─ůc z naszych stron bez zmiany ustawie┼ä przegl─ůdarki b─Öd─ů one zapisane w pami─Öci urz─ůdzenia. Wi─Öcej informacji na temat zarz─ůdzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatno┼Ťci.
Reklama

Bezpieczne ferie 2015

W zwi▒zku ze zbli┐aj▒cymi siŕ feriami zimowymi, ktˇre w woj. dolnoÂl▒skim potrwaj▒ od 19 stycznia do 1 lutego 2015 r. jaworscy policjanci, jak co roku realizuj▒ akcjŕ „Bezpieczne ferie”.

G│ównym celem dzia│a˝ jest zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieciom i m│odzie┐y, które uczestnicz▒ w zorganizowanych formach wypoczynku, jak równie┐ tym, które pozostaj▒ w miejscu zamieszkania.

Policjanci w ramach dzia│a˝ bŕd▒ kontrolowaŠ te miejsca, gdzie mog▒ przebywaŠ dzieci, miŕdzy innymi place zabaw, boiska szkolne, parki, skwery oraz okolice zbiorników wodnych itp. Funkcjonariusze bŕd▒ równie┐ sprawdzaŠ okolice sklepów spo┐ywczych, gdzie sprzedawany jest alkohol oraz te miejsca, gdzie mo┐e dochodziŠ do rozprowadzania lub za┐ywania Ârodków odurzaj▒cych. Prowadzone bŕd▒ tak┐e spotkania z wychowawcami lub opiekunami oraz dzieŠmi poÂwiŕcone zasadom bezpiecze˝stwa, wystŕpuj▒cym zagro┐eniom i sposobom ich unikania.

Szczególne znaczenie w tym okresie ma bezpiecze˝stwo przewozu dzieci i m│odzie┐y, dlatego te┐ policjanci podczas ferii bŕd▒ prowadziŠ kontrole stanu technicznego autokarów. Rodzice i opiekunowie, którzy bŕd▒ mieli w▒tpliwoÂci co do stanu technicznego pojazdów, którymi podró┐owaŠ bŕd▒ ich dzieci, mog▒ ten fakt zg│osiŠ telefoniczne pod numerami 997 , 112 , 076 726 22 45 lub osobiÂcie w KPP w Jaworze. Ponadto policjanci pe│ni▒cy s│u┐bŕ na drogach bŕd▒ kontrolowaŠ stan trze╝woÂci kieruj▒cych, którzy s▒ ju┐ w trakcie podró┐y, przekraczanie dopuszczalnej prŕdkoÂci, nieprawid│owe wyprzedzanie, stosowanie pasów bezpiecze˝stwa przez kieruj▒cych i pasa┐erów czy prawid│owoŠ za│adunku baga┐u i sprzŕtu zimowego.

Ferie zimowe to dla dzieci i m│odzie┐y wymarzony czas zabaw na Âniegu i lodzie - chocia┐ w tym roku mo┐e byŠ o to wyj▒tkowo trudno. Aby by│y one jednak radosne i wszyscy wypoczŕci wrócili do swych domów, nale┐y pamiŕtaŠ o podstawowych zasadach bezpiecze˝stwa obowi▒zuj▒cych tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spŕdzania tego czasu w miejscu zamieszkania.

Zabawa na Âniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy │y┐wach oraz inne szale˝stwa na Âniegu, o ile nastanie zimowa aura mog▒ sprawiŠ wiele radoÂci i wzmocniŠ nasz▒ kondycjŕ fizyczn▒. Pamiŕtajmy jednak, ┐e podstaw▒ jak zwykle jest zdrowy rozs▒dek i ostro┐noŠ!


Zabawy na Âwie┐ym powietrzu

Policja apeluje, aby:
- dzieci korzysta│y tylko z bezpiecznych, specjalnie przygotowanych i wydzielonych miejsc zabaw,
- korzystaŠ wy│▒cznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod ┐adnym pozorem nie nale┐y wchodziŠ na lód zamarzniŕtych zbiorników wodnych, jezior, stawów czy rzek,
- dostosowaŠ siŕ na szlakach narciarskich do kierunku ruchu obowi▒zuj▒cego na trasie zjazdu i nie przechodziŠ w poprzek toru,
- do zabaw na Âniegu, zjazdów na sankach wybieraŠ miejsca bezpieczne, z dala od ruchliwych ulic, skrzy┐owa˝ i ci▒gów komunikacyjnych. Pamiŕtajmy, ┐e zim▒ znacznie wyd│u┐a siŕ droga hamowania pojazdów, wiŕc zachowajmy szczególn▒ ostro┐noŠ bŕd▒c w pobli┐u jezdni,
- podczas zabaw na Âwie┐ym powietrzu nie pozostawiaŠ bez nadzoru swoich wartoÂciowych przedmiotów. JeÂli to mo┐liwe portfel lub telefon komórkowy oddajmy do depozytu lub pod opiekŕ zaufanej osobie.

Ferie w domu

Je┐eli dzieci bŕd▒ musia│y pozostaŠ w domu same, to na czas nieobecnoÂci doros│ych domowników wskazane jest, aby:
- zapewniŠ mu opiekŕ osoby zaufanej,
- jeÂli ju┐ musi zostaŠ samo nale┐y mu pozostawiŠ numery telefonów do osób zaufanych i siebie oraz numery alarmowe 997 - policja, 998 -stra┐ po┐arna, 999 - pogotowie ratunkowe,
- mia│o wyrobiony nawyk zamykania drzwi od wewn▒trz,
- bezwzglŕdnie zakazaŠ mu wpuszczania do domu osób, których nie zna (nawet jeÂli to bŕdzie np. listonosz),
- dziecko nie informowa│o o nieobecnoÂci domowników oraz do kiedy ich nie bŕdzie i gdzie obecnie przebywaj▒.

Naucz dziecko ┐eby:

- nikomu nie opowiada│o o wyposa┐eniu domu oraz o stanie maj▒tkowym domu,
- klucze do mieszkania nosi│o zawsze dobrze zabezpieczone pod odzie┐▒ i nie podawa│o nikomu adresu zamieszkania,
- nie ulega│o namowom osób nieznajomych, aby wprowadziŠ je do mieszkania pod pozorem np. przekazania rodzicom rzeczy lub dokumentów,
- nie przebywa│o w miejscach, w których znajduj▒ siŕ osoby spo┐ywaj▒ce napoje alkoholowe,
- nie wsiada│o do samochodów osób nieznajomych,
- nie nawi▒zywa│o kontaktów z osobami nieznajomymi, proponuj▒cymi s│odycze czy spacer w miejsca ustronne lub zapraszaj▒cymi ich do swoich mieszka˝.


Internet mo┐e byŠ gro╝ny

Coraz wiŕcej osób, wykorzystuje anonimowoŠ jak▒ daje Internet. Próbuje za jego pomoc▒ nawi▒zywaŠ kontakty towarzyskie. Niestety, nie wszyscy maj▒ uczciwe zamiary. Policja przypomina, aby:
- nie podawaŠ przez Internet swojego adresu, numeru telefonu stacjonarnego oraz innych informacji, na podstawie których mo┐na ustaliŠ miejsce zamieszkania,
- nie informowaŠ internetowych znajomych o codziennych zwyczajach, np. kiedy i gdzie wychodzimy czy kiedy i gdzie planujemy wyjechaŠ,
- przypominajmy dzieciom, ┐e prowadz▒c korespondencjŕ musz▒ pamiŕtaŠ o tym, ┐e osoba po drugiej stronie komputera nie musi im mówiŠ prawdy o sobie,
- uczulmy nasze pociechy aby nie zgadza│y siŕ na spotkania z nowopoznanymi osobami w Internecie.


Tylko umiar, zdrowy rozs▒dek i ostro┐noŠ pozwol▒ cieszyŠ siŕ zim▒ oraz bezpiecznie spŕdziŠ ferie.

Jaworska policja ┐yczy najm│odszym i ich rodzicom udanych,
ale przede wszystkim bezpiecznych ferii zimowych

_________________________________
Oficer Prasowy KPP w Jaworze
podkom. Kordian Mazuryk
tel.603 039 942

Komentarze (0)


Prosz─Ö zachowa─ç komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, ┼╝e Administratorem poni┼╝szych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 M─Öcinka. Dane osobowe zosta┼éy przekazane dobrowolnie i b─Öd─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie w celu przes┼éania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyra┼║nej zgody dane osobowe nie b─Öd─ů udost─Öpniane innym odbiorcom danych. Osoba, kt├│rej dane dotycz─ů ma prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj si─Ö, aby korzysta─ç ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz si─Ö wi─Öcej

Publikowane komentarze s─ů prywatnymi opiniami u┼╝ytkownik├│w portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za tre┼Ť─ç opinii.