Niedziela, 21.04.2024 147

 

Pliki cookies 10:42
Serwis korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Reklama

Ksiądz Zbigniew Tracz nie żyje

Nie żyje ksiądz prałat Zbigniew Tracz - proboszcz parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Jaworze.

Dotar�a do nas smutna informacja, któr� potwierdzili�my w kancelarii parafii p.w. Mi�osierdzia Bo�ego w Jaworze. Dzisiaj umar� ksi�dz pra�at Zbigniew Tracz. By� on proboszczem parafii p.w. Mi�osierdzia Bo�ego w Jaworze od 1998 roku. W roku 2004 zosta� Honorowym Obywatelem Miasta Jawor.

Proboszcz Zbigniew Tracz urodzi� si� w O�awie w 1956 r. Uko�czy� wroc�awskie Wy�sze Seminarium Duchowne i przyj�� �wi�cenia kap�a�skie w 1982 r. Jako wikariusz pracowa� w Boles�awcu �l., nast�pnie we wroc�awskich parafiach jako duszpasterz osób niepe�nosprawnych, a tak�e jako kapelan szpitalny, wi�zienny i wojskowy w stopniu kapitana. W 1993 r. zosta� mianowany proboszczem parafii p.w. �w. Józefa w Kwietnikach. Obok pracy duszpasterskiej zaj�� si� remontami zabytkowych ko�cio�ów w Kwietnikach i Pogwizdowie. Uhonorowany zosta� tytu�em kanonika, a potem medalem „Zas�u�ony dla Kultury Województwa Legnickiego”.

W 1998 r. zosta� mianowany proboszczem parafii p.w. Mi�osierdzia Bo�ego na Przyrzeczu w Jaworze, gdzie rozpocz�� nowy okres pracy dla Ko�cio�a i miasta Jawora. Za owocn� prac� duszpastersk� biskup legnicki Tadeusz Rybak nada� ks. Traczowi tytu� pra�ata w 2004 roku. W tym samym roku ksi�dz proboszcz otrzyma� równie� tytu� Honorowego Obywatela Jawora. Rada Miejska chcia�a w ten sposób uhonorowa� trosk� ks. Tracza o lokaln� spo�eczno��. Radni Jawora, uzasadniaj�c przyznanie tego tytu�u ks. Traczowi, podkre�lili jego szczególny wk�ad i trosk� w wychowanie dzieci i m�odzie�y.

Ks. Zbigniew by� g�ównym organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci oraz wielu imprez charytatywnych. Z jego inicjatywy przy parafii powsta� zespó� muzyczny, grupa teatralna, chór parafialny i grupy sportowe.