Wtorek, 20.10.2020 502

 

Pliki cookies 11:39
Serwis korzysta z plik贸w cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do cel贸w statystycznych, realizacji us艂ug i reklamowych. Korzystaj膮c z naszych stron bez zmiany ustawie艅 przegl膮darki b臋d膮 one zapisane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji na temat zarz膮dzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatno艣ci.
Reklama
Koparka Jawor - roboty budowlane

Co dalej ze schroniskiem m硂dzie縪wym w Jaworze?

W ostatnim czasie od wielu osób s硑sz pytanie - co dalej z remontem bursy i utworzeniem schroniska m硂dzie縪wego w Jaworze. Zbli縜 si okres zimowy, a obiekt nie ma doko馽zonej elewacji zewn阾rznej i kompletnego pokrycia dachowego. Roboty budowlane zosta硑 przerwane, a budowa zamkni阾a.

Sprawa wymaga wyja秐ienia i przedstawienia bezspornych faktów, które do tego doprowadzi硑 oraz wskazania odpowiedzialnych za taki stan rzeczy.

Nie b阣 ju wraca do pocz眛ków rodzenia si pomys硊 zagospodarowania w du縠j mierze niewykorzystanego maj眛ku po by砮j bursie PCKZ i sposobu pozyskania 秗odków na remont z przeznaczeniem na poszerzenie bazy noclegowej w powiecie jaworskim. Po d硊gotrwa硑ch problemach z opracowaniem dokumentacji, uzyskaniem niezb阣nych pozwole, w kwietniu br. rozstrzygni阾y zosta przetarg na wykonanie zadania pod nazw "Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska m硂dzie縪wego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7".  Wynik przetargu zosta przez nas przyj阾y z zadowoleniem, poniewa wygra砤 go jaworska firma, b阣zie wi阠 mo縧iwo舵 utworzenia sporej ilo禼i miejsc pracy. 26 kwietnia zosta przekazany plac budowy i wprowadzono na obiekt wykonawc, ustalono harmonogram prowadzenia robót i przedstawiono wy硂nionych, równie w przetargu inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zgodnie ze z硂縪n przez wykonawc ofert przetargow, wykonawca mia realizowa roboty budowlane z wykorzystaniem w砤snego potencja硊, a jedynie instalacyjne zleci podwykonawcom. Do wykonawcy nale縜 równie obowi眤ek wskazania kierownika budowy, odpowiedzialnego za organizacj prac na budowie, bezpiecze駍two i dostaw materiaów budowlanych. Jak si pó糿iej okaza硂, wykonawca nie dysponowa w砤snym potencja砮m, a  wskazany kierownik budowy by równocze秐ie w砤禼icielem jednej z firm podwykonawczych wpuszczonych na teren budowy bez formalnego porozumienia si z inwestorem. Poniewa podwykonawca zacz背 zatrudnia na budowie miejscowych bezrobotnych, zgodzili秏y si na kontynuacj robót z udzia砮m tego podwykonawcy. Prace, niestety, realizowane by硑 w sposób znacznie odbiegaj眂y od uzgodnionych harmonogramów, na budowie da硂 si zauwa縴 brak organizacji i odpowiedniego dozoru. Uzewn阾rznia硂 si to w opó糿ieniu prac elewacyjnych i dachowych. Wykonawca uskar縜 si na trudno禼i w pozyskaniu odpowiedniej ilo禼i rusztowa i brak na jaworskim rynku pracy fachowców w bran縴 budowlanej. Kierownik budowy obiecywa ca硑 czas problem ten jednak rozwi眤a poprzez zlecenie prac kolejnym podwykonawcom, oddzielnie na pokrycie dachowe, elewacj i roboty budowlane wewn阾rzne, osobno na ka縟 kondygnacj. Niestety i te obietnice sko馽zy硑 si jedynie na deklaracjach, co by硂 podstaw do kolejnych ponagle oraz pisemnych zagro縠 rozwi眤ania ze strony Inwestora umowy z winy wykonawcy.

Przez pewien okres da硂 si zauwa縴 minimalny post阷 robót, zarówno na elewacji jak i na pokryciu dachowym, a szczególnie w wewn阾rznych robotach instalacyjnych oraz monta縰 wewn阾rznych lekkich 禼ianek dzia硂wych. Fakty te da硑 podstaw do tego, aby s眃zi, 縠 okres kryzysu na budowie min背, w zwi眤ku z czym uzgodniono nowy harmonogram robót, odebrano i zap砤cono wykonawcy za pewien zakres wykonanych prac z nadziej, 縠 roboty ju b阣 kontynuowane bez wi阫szych trudno禼i a do ich zako馽zenia. Niestety, gówny podwykonawca, którym by w砤秐ie kierownik budowy, wszed w konflikt z zatrudnionymi pracownikami na tle p砤cowym, interweniowa砤 - jak si pó糿iej dowiedzieli秏y - równie jaworska Policja. Od tego momentu, kierownik budowy zacz背 zmniejsza na budowie zatrudnienie, twierdz眂 podczas cz阺tych wizyt na budowie inspektorów nadzoru i przedstawicieli inwestora, 縠 zmierza jedynie do wymiany ludzi ze wzgl阣u na ma潮 wydajno舵 dotychczasowych. Usilnie zacz背 te doszukiwa si b酬dów w dokumentacji, 潮cznie z twierdzeniem, 縠 stan konstrukcyjnych elementów budynku stwarza zagro縠nie 縴cia i zdrowia pracuj眂ych na budowie, co nie zosta硂 potwierdzone pó糿iej ani przez projektanta, ani przez pa駍twowy nadzór budowlany, jak te przez rzeczoznawc. Inwestor wyst眕i do generalnego wykonawcy o zmian kierownika budowy oraz kontynuacj prac zgodnie z umow. Za勘da jednocze秐ie pilnego zabezpieczenia po砤ci dachowej na okres zimowy, gro勘c po raz kolejny rozwi眤aniem umowy z winy wykonawcy. Wykonawca nie przysta na to, a kierownik budowy, nie informuj眂 wcze秐iej inwestora i generalnego wykonawcy, zamkn背 plac budowy, usun背 z budowy podwykonawców instalacji i zleci ochron obiektu bez prawa wpuszczania na obiekt kogokolwiek. W szybkim tempie zdemontowa rusztowania ustawione wcze秐iej wzd硊 elewacji od strony ul. Ma砮j oraz wywióz narz阣zia i sprz阾.  Generalny wykonawca - DOMI POLSKA z Jawora na pisma kierowane przez inwestora, nie podj背 縜dnych konkretnych dzia砤, a wr阠z przeciwnie - zachowywa si jakby nie by stron umowy.

Dlatego te, w zwi眤ku z nieuzasadnionym przerwaniem przez wykonawc robót budowlanych na okres d硊縮zy ni 14 dni, maj眂 jednocze秐ie na uwadze bardzo wolne tempo dotychczas prowadzonych prac wynikaj眂e z braku odpowiedniego potencja硊 wykonawczego oraz z砮j organizacji robót, podj阾a zosta砤 przez Zarz眃 Powiatu decyzja o odst眕ieniu od umowy z przyczyn le勘cych po stronie wykonawcy. Jednocze秐ie generalny wykonawca zosta wezwany do zap砤cenia z tego tytu硊 kary w wysoko禼i 10% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy.

Natychmiast po rozwi眤aniu umowy powo砤na zosta砤 komisja inwentaryzacyjna celem okre秎enia  stanu zaawansowania robot oraz zinwentaryzowania pozostawionych materiaów. Komisja inwentaryzacyjna zosta砤 wpuszczona na plac budowy dopiero po interwencji policji. Aktualnie trwaj prace inwentaryzacyjne przy udziale przedstawicieli wykonawcy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego, jednak bez kierownika budowy i gównego podwykonawcy, który mimo wielokrotnego potwierdzonego powiadomienia, nie wykazuje 縜dnego zainteresowania, czym utrudnia i przed硊縜 procedury zmierzaj眂e do wznowienia robót.

Jak 縨udna i czasoch硂nna jest to praca 砤two sobie wyobrazi, bior眂 dodatkowo pod uwag ba砤gan, jaki wykonawca po sobie pozostawi. Obiekt obecnie jest chroniony przez firm ochroniarsk na zlecenie Starostwa. Trwa procedura pozyskania wykonawcy na doko馽zenie - jeszcze przed okresem zimowym, robót dekarskich oraz  przygotowania nowego przetargu.

Maj眂 powy縮ze na uwadze, za zgod zarz眃u województwa, zako馽zenie realizacji przedsi陊zi阠ia pn.: "Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska   m硂dzie縪wego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7" zosta硂 przesuni阾e na koniec I pó硆ocza 2012 r.

Od samego pocz眛ku, inwestor, czyli Powiat Jaworski, poprzez inspektorów nadzoru oraz pracowników Starostwa sprawowa nale縴ty nadzór nad realizacj tego przedsi陊zi阠ia. Niestety, uwarunkowania prawne wynikaj眂e z ustawy prawo zamówie publicznych, takie jak cena jedynym kryterium wyboru wykonawcy, brak mo縧iwo禼i 勘dania od wykonawcy wykazania w砤snego potencja硊 wykonawczego oraz zapisy obowi眤uj眂ej umowy nie pozwala硑 inwestorowi podj辨 wcze秐iej w tym zakresie 縜dnych skutecznych dzia砤.

Zapewniam, 縠 o dalszych pracach zwi眤anych z t inwestycj b阣 informowa opini publiczn na bie勘co.

Starosta Jaworski, Stanis砤w Laskowski

Informacja pochodzi ze strony powiat-jawor.org.pl

Komentarze (0)


Prosz臋 zachowa膰 komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, 偶e Administratorem poni偶szych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 M臋cinka. Dane osobowe zosta艂y przekazane dobrowolnie i b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu przes艂ania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyra藕nej zgody dane osobowe nie b臋d膮 udost臋pniane innym odbiorcom danych. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮 ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj si臋, aby korzysta膰 ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz si臋 wi臋cej

Publikowane komentarze s膮 prywatnymi opiniami u偶ytkownik贸w portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 opinii.