Piątek, 05.03.2021 268

 

Pliki cookies 11:38
Serwis korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Reklama
Koparka Jawor - roboty budowlane

Co z basenem? Urbański: “Modernizacja basenu zablokuje inwestycje w mieście na 2-3 lata”

W organizowanym przez gminę Jawor samorządzie dla mieszkańców zdecydowanie najważniejszym projektem w oczach Jaworzan okazał się remont i przebudowa basenu miejskiego. Opowiedziało się za nim ponad pół tysiąca osób.

Koszt tego zadania to kwota rzędu 8-9 mln zł, co - jak mówi burmistrz Jawora - w przypadku modernizacji basenu z budżetu gminy zablokowałoby wszystkie inne inwestycje w mieście na okres 2-3 lat.

Jakie są więc plany odnośnie basenu letniego? O tym i o innych zadaniach wyłonionych w samorządzie dla mieszkańców mówi Artur Urbański.

“Drodzy Państwo, Zg�aszaj�c swoje propozycje zada� w ubieg�ym roku, a nast�pnie bior�c udzia� w g�osowaniu i wybieraj�c 3 najwa�niejsze spo�ród 95 zada� uj�tych w katalogu priorytetowych zada� i inwestycji, wskazali Pa�stwo swoje potrzeby w zakresie remontów i inwestycji. Bior�c tak aktywny udzia� w g�osowaniu, wyrazili Pa�stwo trosk� o nasze miasto, ale równie� obrali kierunek jego rozwoju, wyznaczaj�c te zadania, które powinny by� zrealizowane z pierwszej kolejno�ci.

Zadanie to nie by�o wbrew pozorom �atwe, gdy� zakres propozycji by� bardzo szeroki a mogli Pa�stwo dokona� wyboru jedynie 3 zada�. Jak pokaza�o g�osownie, potrzeb jest wiele i bardzo ró�norodnych, ale anga�uj�c Pa�stwa do udzia�u w projekcie, przyj��em na siebie zobowi�zanie ich wykonania w roku przysz�ym i w latach nast�pnych, anga�uj�c do ich realizacji �rodki bud�etowe, ale te� pozyskuj�c jak najwy�sze kwoty �rodków unijnych i zewn�trznych.

Przed nami nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020, która otworzy przed samorz�dami nowe mo�liwo�ci pozyskiwania tych �rodków. Dotychczas udawa�o nam si� skutecznie zabiega� o pieni�dze z Unii i z innych �róde�, dzi�ki którym w ostatnich latach na inwestycje, remonty, zakupy i projekty spo�eczne wydali�my prawie 90 mln. Zapewniam, �e w dalszym ci�gu b�dziemy usilnie walczy� o ka�d� z�otówk� dla Jawora, zw�aszcza na zadania wskazane przez Pa�stwa.

Podsumowanie Pa�stwa g�osów pozwoli�o stworzy� ranking zada�, w którym w pierwszej dziesi�tce znalaz�o si� 7 zada�, które zdoby�y powy�ej 100 g�osów i z ma�ymi wyj�tkami dotycz� one inwestycji ogólnomiejskich, s�u��cych ca�ej naszej spo�eczno�ci. Najwy�sz� liczb� g�osów - 516 - zdoby�o zadanie „Remont i przebudowa basenu miejskiego”. Musimy jednak zdawa� sobie spraw�, �e koszt tego zadania to kwota rz�du 8-9 mln z�. Gdyby�my chcieli zmodernizowa� basen z bud�etu gminy, zablokowaliby�my wszystkie inne inwestycje w mie�cie na okres 2-3 lat. Dlatego te� w bud�ecie na przysz�y rok zarezerwujemy �rodki na aktualizacj� dokumentacji oraz opracowanie koncepcji przebudowy, któr� nast�pnie przedstawimy Pa�stwu do konsultacji. W nowym okresie programowania b�dziemy si� stara� o pozyskanie �rodków unijnych b�d� zewn�trznych na basen letni, i zadanie to traktowa� priorytetowo! Drugie miejsce, z liczb� g�osów 341, przypad�o dla zadania „Modernizacja boisk sportowych przy Gimnazjum nr 2”. Oczekuj�c na now� perspektyw� finansow� zarezerwujemy odpowiednie �rodki na sprawy dokumentacyjne b�d� wk�ad w�asny (w przypadku pozyskania dofinansowania na modernizacj� boisk przy szkole). Trzecie zadanie „Remont (renowacja ) Zamku Piastowskiego” i liczba g�osów, któr� zdoby�o, czyli 173, pokazuje, �e zamek okaza� si� istotny i nale�y kontynuowa� prace, które ju� rozpocz�li�my wcze�niej. Nie ukrywam, �e ciesz� si�, i� zamek znalaz� si� w centrum Pa�stwa zainteresowania, bowiem dowodzi tego, �e obrali�my dobry kierunek remontuj�c wie�� zamkow� i udost�pniaj�c j� dla turystów. Obecnie remontowany jest dziedziniec zamku, wcze�niej w du�ym zakresie remontowany by� dach. �rodki zabezpieczone w przysz�orocznym bud�ecie Gminy Jawor pozwol� na wykonanie kolejnych prac.

My�l�, �e w przysz�o�ci wielkim atutem zamku stanie si� projekt zwi�zany z galeri� pana Henryka Szyd�owskiego, jaworzanina zamieszka�ego obecnie w Australii i jego unikalnej techniki druku „Polprint” za pomoc� której mo�na uzyskiwa� efekty tradycyjnych technik graficznych np.: akwarela, drzeworyt, miedzioryt i ��czy� je mi�dzy sob�, o czym informowa�em ju� podczas uroczystego otwarcia wie�y. Z szacunku dla historii pozostawimy w Zamku Piastowskim dwie cele wi�zienne, które pozostan� �ywym �wiadectwem tragicznych wydarze� tego miejsca. Kolejne fragmenty zamku b�d� przeznaczone na centrum wystawiennicze, funkcje hotelarskie oraz potrzeby Urz�du.

Jak ju� zapowiada�em wcze�niej, wszystkie wskazane przez Pa�stwa zadania b�d� sukcesywnie realizowane w roku przysz�ym i w latach nast�pnych. Zarówno te, które zdoby�y najwy�sz� liczb� g�osów, jak i te, które z uwagi na swój charakter dotycz� ograniczonej liczny mieszka�ców i st�d liczba g�osów jest ni�sza. Mam tu na my�li przede wszystkim wymian� chodników, które indywidualnie nie zdoby�y dominuj�cej ilo�ci g�osów, ale ��cznie ich liczba wynios�a 258. Wobec tak licznie oddanych g�osów nie mog� przej�� oboj�tnie wobec tych zada�, dlatego w przysz�ym roku chodniki zostan� potraktowane równie� priorytetowo, znajduj�c odzwierciedlenie w znacz�cych �rodkach na ten cel w bud�ecie gminy. Chodniki nie s� tylko kwesti� estetyki miasta, ale przede wszystkim bezpiecze�stwa jego mieszka�ców. Remontuj�c chodniki nie zapomnimy o miejscach parkingowych, na które oddali Pa�stwo ��cznie 277 g�osów. Pragn� ju� dzi� zapewni�, �e Jaworzanie nie zostan� z tym problemem sami i ju� w przysz�ym roku problem chocia� w cz��ci zostanie rozwi�zany.

Sporo uwagi po�wi�cili Pa�stwo placom zabaw, oddaj�c na nie a� 287 g�osów, a przy okazji na swoich propozycjach zg�aszanych w roku ubieg�ym chwal�c ten, który powsta� na Jaworniku. Wiem, �e cieszy si� on du�ym zainteresowaniem i �e gromadzi dzieci z terenu ca�ego miasta. I dlatego, na takie w�a�nie place stawiamy - du�e, z bezpiecznym pod�o�em, bogate w ró�norodne urz�dzenia. Przypomn�, �e jesieni� tego roku zosta� oddany do u�ytku nowoczesny plac zabaw przed Europejskim Centrum M�odzie�y Euroregionu Nysa, przed kilkoma dniami w miejscu starego placu zabaw przed basenem letnim, zamontowano szereg zupe�nie nowych urz�dze�. W najbli�szym czasie os. Metalowców wzbogaci si� o plac zabaw z prawdziwego zdarzenia, a wiosn� wszystkie place zabaw w naszym mie�cie przejd� przegl�d i konieczne remonty. Nie sposób budowa� placów zabaw na ka�dej ulicy, niemniej s�dz� i b�d� d��y� do tego, by dzieci z ka�dej dzielnicy mia�y dost�p do takiego w�a�nie placu zabaw. Mam natomiast w�tpliwo�ci co do budowy du�ego placu zabaw w Parku Pokoju. Z uwagi na charakter tego miejsca - przypomn� tylko, �e do 1972 r. znajdowa� si� tu cmentarz ewangelicki - b�d� zwolennikiem raczej modernizacji dotychczasowych urz�dze�, ani�eli ich rozbudowy, polecaj�c jednocze�nie korzystanie z nowoczesnych placów zabaw w innych rejonach miasta.

Odr�bn� grup� stanowi�y zadania zwi�zane z budow� �cie�ek rowerowych, na które w sumie oddali Pa�stwo 319 g�osów. Ju� dzi� odpowiedzi� na cz��� z tych zada� jest projekt realizowany poprzez wspó�prac� ze Starostwem Powiatowym w Jaworze, w którym Gmina Jawor, na podstawie umowy partnerstwa partycypuje w wysoko�ci 150 tys. z�, a który polega na budowie �cie�ki rowerowej od drogi krajowej nr 3 w kierunku My�liborza. Przewidywany termin rozpocz�cia prac planowany jest ju� na luty 2014. Wielu mieszka�ców mo�e ucieszy� równie� drugie zadanie, chodzi o napraw� korony wa�u przeciwpowodziowego od mostu przy ul. Rzecznej w kierunku Piotrowic. Prace, realizowane b�d� przez zarz�dc� - Dolno�l�ski Zarz�d Melioracji i Urz�dze� Wodnych we Wroc�awiu i obejm� wykonanie nawierzchni z t�ucznia i �wiru na odcinku 300 m. Inwestycja ta sprawi, �e b�dzie to miejsce przyjazne dla osób lubi�cych aktywny wypoczynek. W perspektywie, przy wspó�pracy Gminy Jawor z DZMiW planowana jest kontynuacja na dalszych odcinkach wa�u, tak by po��czy� si� z ci�giem pieszo-rowerowym za mostem piotrowickim w kierunku Starego Jawora.

Na szóstej pozycji w rankingu znalaz�o si� zadanie „Wprowadzenie wieloletniego programu rewitalizacji kamienic w �ródmie�ciu - remont elewacji oraz pokry� dachowych (3-5 kamienic w roku)”. 111 g�osów oddanych na to zadanie jest sygna�em, �e mieszka�cy uwa�aj� estetyk� centrum za wa�n�. Widoczny jest kontrast pomi�dzy niektórymi kamienicami a now� nawierzchni� Rynku, a teraz dodatkowo „Millerówkami”, których termomodernizacja zako�czy�a si� zaledwie kilka tygodni temu, a które by�y elementem poprzedniego programu rewitalizacji. Stan kamienic po prostu nie pasuje do reszty otoczenia, ale temat jest bardzo delikatny, gdy� wi��e si� z konieczno�ci� udzia�u w kosztach przez w�a�cicieli mieszka�, w�ród których wielu nie sta� na tak znacz�ce wydatki. Jako burmistrz nie chc� stawia� mieszka�ców Rynku w takiej sytuacji, zw�aszcza emerytów i rencistów, starszych ludzi, których pobierane �wiadczenia nie s� zbyt wysokie. Dlatego b�dziemy zabiega� o wsparcie zewn�trzne, które ograniczy�oby udzia� finansowy mieszka�ców i przy opracowywaniu kolejnego programu rewitalizacji miasta zadanie to b�dzie traktowane priorytetowo.

B�d� Pa�stwa na bie��co informowa� o zadaniach, które wraz z nowym rokiem bud�etowym b�d� wcielane w �ycie. Dzi� ju� wiemy, jakie s� nasze potrzeby, czego pragniemy najbardziej. Pragn� Pa�stwa zapewni�, �e wszystkie zadania, które znalaz�y si� w katalogu priorytetowych zada� i inwestycji b�d� traktowane jako ważne i będą sukcesywnie realizowane.

Z wyrazami szacunku
Artur Urbański
Burmistrz Miasta Jawora”

Wydział Promocji Miasta Jawora

Komentarze (37)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

rthg
rthg15 grudnia 2013 o 11:07
popieram Urbaskiego !
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Byy ucze p. W.
Byy ucze p. W.14 grudnia 2013 o 09:31
Obejrzyjcie sobie film z sesji nadzwyczajnej: http://www.youtube.com/watch?v=4Ycikl3rnC4 Przedstawiciele mieszkacw prbuj ukry przed opini publiczn przekrty przy rewitalizacji parku. W poowie filmu wida zdjcia z tego partactwa. Kto nie wierzy, niech idzie do parku przekona si na wasne oczy. Haba! Sprzedawczyki! Mylaem, e Wieczorek i Kowalski to porzdni ludzie. Okazuje si, e dla przywilejw nawet tacy potrafi si skundli. Wstyd!!!
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Wyborca
Wyborca14 grudnia 2013 o 19:11
Do emerytowanego nauczyciela-aktualna wadza w Jaworze niczym PZPR-jedynie suszna linia Artura i niech kto podskoczy.Wielu jego klakierw ma w genach komunizm.Jako znawca tematu moe by napisa co wiecej.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
...
...14 grudnia 2013 o 19:32
Byy ucze - niby co takiego tam wida? Ze stawem byo podobnie wielkie halo robiono, a wszystkie kolejne ekspertyzy potwierdzay prawidowo i projektu i wykonania robt. Zgadzam si z jednym wystarczy przej si do parku i zobaczy. Park wypiknia jest wiele nowych, adnych elementw. Oczywicie opozycji to nie na rk i prbuj na si szuka problemw.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
klocek
klocek14 grudnia 2013 o 20:25
buahahah, jakie ekspertyzy? te sfaszowane? jed do profesorw ktrzy podpisali si pod ekspertyzami, a dowiesz sie e zupenie inne dokumenty im przedstawiono. czytaj i wierz w bzdury z kurierka a bdziesz zima w sandaach popyla. nie rb przy okazji durniw z mylcych mieszkacw
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
..
..14 grudnia 2013 o 20:53
Niektrych ogarnia paranoja niczym Pis-owcw zamach smoleski. Ty oczywicie bye codziennie na placu budowy i swym fachowym okiem wychwycie wiele nieprawidowoci. Do tego jeszcze profesorw ekspertw wypytae i dotare do sfaszowanych dokumentw... Dziwne e jeszcze nikt nie zawiadomi prokuratury majc takie rewelacje. Z kolei burmistrz majc pienidze z unijnej dotacji, majc wydzia peen specjalistw, ktry codziennie doglda inwestycji nie baczy na to e wybrana firma partaczy robot. Dziwne bo przecie firmie gro kary umowne, firma daje gwarancj na naleyte wykonanie. Na szczcie jest grupa radnych, co jeden do wikszy specjalista. Z uwagi na zbliajce si wybory trzeba przecie pokaza si wyborom. Trzeba wymyli cokolwiek medialnego, bo raczej nikt nie doceni, e niemal w kadym gosowaniu(przegranym) gosuj przeciwko burmistrzowi. Miasto jest w cigej przebudowie, rodki zewntrzne spywaj, wic trudn robot ma opozycja... S odpowiednie organy zarwno nadzoru budowlanego jak rwnie sdy, prokuratura. Na miejscu opozycji tam bym skierowa swoje kroki i tam wygasza swoje niepokoje. Tyle tylko e tam nie ma kamer, prasy, radia...
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
ink
ink14 grudnia 2013 o 21:04
Wida, e obecna wadza ma zagorzaych wyznawcw, ktrzy wierz w kade sowo wydrukowane w kurierze. A wracajc do tematu: nie przypomina to Wam to sprawy z autostradami ? Tam tez miao by tanio, tanio, najtaniej. A jak wyszo (jakociowo, np. ziemia zamiast kruszywa, o czym pisay chyba wszystkie gazety), to wiadomo. Tyle, e staraj si, aby byo cicho, no bo trzeba by jeszcze unijn kas zwraca. Tutaj te... ciszej... coraz ciszej... cichutko.... i sprawy nie bdzie !
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
...
...14 grudnia 2013 o 21:14
Udowodnij te nieprawidowoci, to sprawa bdzie...
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
auto ciu las
auto ciu las14 grudnia 2013 o 22:50
a skd pomys, e prokuratura i cba o tym nie wiedz? siostra w prokuraturze podpowiedziaa? czy moe ta w sdzie?
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
mrks
mrks11 grudnia 2013 o 00:25
do jaworzanki i tu sie zgadzam ludzie jada do legnicy wrocawia bo w jaworze przez tego pana nie ma nic panu F obieca galerie chleba ale zamiast galerii chleba da mu lokal za bez cen .....my to te wiemy nadejdzie czas rozlicze nakradnij puki moesz bo nie bawem koniec twoich rzdw
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
belfer
belfer11 grudnia 2013 o 07:50
Ludzie troch szacunku dla jzyka polskiego ...ortografia si kania ...
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
emerytowany nauczyciel
emerytowany nauczyciel11 grudnia 2013 o 11:21
tak tak ! troch niech niektre osoby musz zagldn do sownika ortograficznego ! a boli jak czytam wpisy z takimi bdami ( wcale si nie dziwi, e tacy ludzie ktrzy popeniaj tak oczywiste bdy ortograficzne maj problem z ocen sytuacji gospodarczej tak w Jaworze i naszym kraju ) tak jak pisze jAWORZANIN wikszo problemw do rozwizania ley w gestii nie Jawora ale Rzdu, Parlamentu tam powinni zgasza swoje zastrzeenia ewentualnie do parlamentarzystw z naszego regionu . Jest to jedyny sposb na dokonanie zamian. Demokracja wanie na tym polega. A czasy pastwa socjalnego tzw socjalizmu ju dawno miny na pewno wikszo piszcych tych czasw nie pamita " i to dobrze " bo wtedy czekaliby "na pomaracze ktre ju pyn do Polski z Kuby na wita" w innych porach roku byy tylko na obrazku lub "sklepach za tymi firankami" prosz spyta I sekretarzy KM PZPR ( Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dla nie wtajemniczonych) z Jawora, mieszkaj w Jaworze nawet jeden z nich jest radnym w powiecie !
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
AS_z_rkawa
AS_z_rkawa11 grudnia 2013 o 22:24
Zanim ktokolwiek zacznie wytyka bdy innym... niech najpierw sam nauczy si poprawnie pisa! Mam na myli szczeglnie takie osoby, jak #26, #27 ktre nazywaj si "nauczycielami". Mam nadziej, e nie uczyli jzyka polskiego! Po pierwsze - nie stawiamy spacji przed znakami interpunkcyjnymi, po drugie - zdania rozpoczynamy wielk liter! Podobno ortografia zostaa stworzona po to, eby rozpozna ludzi inteligentnych od "reszty"... Pozdrawiam!
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jaworzanka
jaworzanka10 grudnia 2013 o 00:57
moim zdaniem basen jest potrzebny! ja akurat nie chciaabym eby moje dzieci pyway w takim syfie jak jest na jaworniku! a dopki nasz " kochany" burmistrz bd mia wadz nad naszym miastem to nic w nim nie bdzie! pracy nie ma, nic nie ma i nie bdzie dopki on bd sprawowa wadz! a dziki takim jak on modzi ludzie wyjedaj za prac, a pniej si dziwi! nawet porzdnej imprezy nie potrafi zrobi..........
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jAWORZANIN
jAWORZANIN10 grudnia 2013 o 08:14
Orientuj sie, e w wiekszoci pisza tu modzi ludzie. Dlaczego w Was tyle pesymizmu? Nie poznaj tego pokolenia. Nie jest atwo w Polsce zy, to wiemy. Ale czy uwiadamiacie sobie, e 80% Waszych problemw ley poza Jaworem? Rwnie 80% Waszych podatkw idzie poza Jawor i pniej wraca w postaci subwencji. Klucz ley w mdrych Waszych wyborach do sejmu tudzie prezydenckich. Zapewniam, e mdrzejsze wybory w przyszoci pozwol rozwiza wicej naszych problemw....
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
mrks
mrks9 grudnia 2013 o 13:10
pan burmistrz nie ma serca traktuje ludzi jak cierwo a naiwniacy co u niego pracuj pucuj mu dupe eby ich z koryta nie pogoni ale zosta im nie cay rok wasz czas dobiega koca nowa wadza po was posprzta.....
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
@@
@@9 grudnia 2013 o 13:58
A ty pracujc u burmistrza pewnie by mu wali prosto z mostu i nie wykonywa jego polece?
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
mrks
mrks9 grudnia 2013 o 21:34
jego polecenia doprowadziy Jawor do ndzy nie bawem bedzie wigilia na rynku heee pod wybory zrobiona a przypominam ze burmistrz w ciszy wyborczej agitowa w parkowej z pikarzami al.pl
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
...
...9 grudnia 2013 o 22:10
Akurat wigilia w rynku jest co roku
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
przewi do gry
przewi do gry8 grudnia 2013 o 20:46
Basenu nie bdzie, fontanny nie bdzie ...wic co do cholery tym biednym ludziom si naley ? Naley paci podatki !
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
GaduGadu
GaduGadu7 grudnia 2013 o 08:04
Z Jaworskim basenem wkrtce bdzie tak, jak z Jaworsk Stref Ekonomiczn ...przez kolejne wybory bdzie to kolejna obietnica uruchomienia...obu .... to miasto umaro ... wcale si nie dziwi, e modzi ludzie std uciekaj....
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Jaworzanin
Jaworzanin7 grudnia 2013 o 10:45
Nie czuje takiej potrzeby, eby a przebudowywa basen. Niemcy doskonale wiedzieli jak ma wyglda funkcjonalny obiekt. Wzorem Hali 100-lecia we Wrocawiu wystarczy przywrci jego pierwotne walory. Burmistrz ma racj, zgodnie z wol mieszkacw zacznie od przygotowania projektowego, aby spokojnie przemyle zakres remontu odtworzeniowego. I co tu wymyla wicej? Zgodnie z niemieck zasad zawsze atwiej i taniej jest wybudowa nowy obiekt niz przebudowywa stary. A jesli ten bdzie odtworzony, to po co nowy? Mamy przecie juz i Jawornik i basen kryty. Nie widz tam tumw, wic z tymi potrzebami nie przesadzajmy.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
CCC
CCC7 grudnia 2013 o 19:26
Jaworzaninie... nie widzisz tumw na Sowiance? Wcale si nie dziwi .. Kryta pywalnia latem nie bdzie oblegana przez dzieciaki, ktrym sono karze si paci za kad spdzon tam godzin....w oficjalnym cenniku godzina spdzenia wolnego czasu na basenie kosztuje ...7,50 z... Zakadam, e idzie dwjka dzieci +dwoje opiekunw (rodzicw)... w kocu w wakacje chcemy spdza czas wsplnie...Proste rwnanie: (2x7,50)+(2x9,50) = 34,00 z. za JEDN Godzin rodzinnego pywania na Jaworskiej Sowiance... Spdzajc tam 4 godziny w miesicu (eby dzieci cho troch poczuy, e w wakacje s z rodzin) to jest 136 z.... przypominam za 4 godziny. Jest te opcja dla osb, ktrych nie jest sta na odpatne pjcie z rodzin na patn godzin basenu - Idziemy na Jawornik. Woda...do ktrej strach wej... atmosfera mia ...zagszczenie w sezonie letnim 3osoby/m2..ale za darmo ! A moe wanie dlatego e brak alternatywy ... Basen odkryty w latach mojej modoci patny by raz na cay dzie...3, 5 czy 8 z. ALE CAY DZIE.... I na koniec konkluzja : Brak tumw na Sowiance i Jaworniku? : Bo wikszo Jaworzan posza po rozum do gowy i jad na Strzegomski Basen .... Albo do Dobromierza !
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
te Jaworzanin
te Jaworzanin7 grudnia 2013 o 19:26
Moi drodzy ! Czas zmieni sposb mylenia. "Burmistrz (czytaj: wadza) ma racj". Ot nie. Burmistrz jest tylko wynajtym przez nas (poprzez wybory) menederem, ktry ma jak najlepiej zarzdza naszymi pienidzmi. TAK, moi mili - NASZYMI ! Przecie nie s to jego prywatne, to s pienidze z naszych podatkw, ktre dostaje z budetu pastwa gmina, to s przez nas pacone lokalne podatki. Powinien wic nimi zarzdza jak najlepiej. Czy jak kto z Was chce zainwestowa, powiedzmy w jakim funduszu, to nie robi rozeznania i nie sprawdza, gdzie jest najkorzystniej ulokowa i gdzie mona najlepiej pomnoy oszczdnoci ? Skoro ju wic robi szumn ankiet, czego potrzebuj Jaworzanie i okazuje si, e jest basen, co on teraz wygaduje ? Moe myla, e wybior cokolwiek innego, a on t ankiet sobie zrobi tylko propagand sukcesu ? Jakiego sukcesu ? Przecie te odmieniane przez wszystkie przypadki remonty chodnikw, placw zabaw i innych wsplnych elementw miejskich s obowizkiem. Jest to ABSOLUTNE MINIMUM, ktre kady musi zrobi. A co mamy ponad to ? Jak miasto si rozwija ? Gdzie powstaj nowe inwestycje ? Gdzie te tumy ludzi, ktre chc zamieszka w Jaworze ? Gdzie to pikne miasto ? Czy tylko ju przyjdzie nam je wspomina na kolorowych widokwkach ? Najwyszy ju czas na DUE zmiany i prawdziwego menedera. Inaczej rzeczywicie pozostan nam na otarcie ez tylko te pikne widokwki.
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Jaworzanin 00
Jaworzanin 007 grudnia 2013 o 19:47
Burmistrz Urbaski - mia swj czas, ktrego moim skromnym zdaniem nie wykorzysta .... przez blisko 12 lat praktycznie sam zarzdza miastem.... i rozgldajc si dookoa.... Jawor nie jest miastem mlekiem i miodem pyncym ... Zgadzam si z powyszym wpisem... z jednym zastrzeeniem ... widokwek ju nikt nie wysya :) zdjcia piknego jawora obejrzymy w internecie :)
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
mrks
mrks7 grudnia 2013 o 22:52
pogoni tego burmistrza raz na zawsze bo takiego dziadostwa jak on zrobi nie zrobi nikt w jaworze a gdzie zakady pracy a gdzie strefa jaworska a ja ci powiem gdzie w Kobierzycach albo Kamiennej Grze burmistrz twj czas si koczy nadchodzi nowa sia.....
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Stara Baba
Stara Baba6 grudnia 2013 o 16:12
Nie chcemy PRZEBUDOWY basenu(niestety,moe wyjc to co z ulubionym przez nas do niedawna jeziorkiem z WYSEPK w parku) tylko REMOTU !!!!!
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Stara Baba
Stara Baba6 grudnia 2013 o 16:14
Poprawka do powyszego komentarza: chcemy REMONTU a nie PRZEBUDOWY!!!!!
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
toksik
toksik6 grudnia 2013 o 18:17
Kilka tygodni temu legnicki portal e-legnickie.pl opisa jak szybko ruszyo z modernizacja, waciwie budowa od podstaw odkrytego basenu miejskiego w wierzawie. Tam nie pieprzyli farmazonw ani z nikim nic nie konsultowali tylko napisali program i dostali dofinansowanie funduszy europejskich. A u nas w Jaworze rzdz stare pierdziele . Wola awki kocielne i czasami wypad do sanatorium na poudniu Europy.I dlatego Jawor UMIERA !!!
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
rty
rty6 grudnia 2013 o 18:43
Dlaczego w wierzawie modernizacja basenu kosztowaa 774 ty a w jaworze za to samo trzeba zapaci 11 razy wicej?
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
xxx
xxx6 grudnia 2013 o 19:02
jaki burmistrz takie miasto :( niestety
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Agent XXX
Agent XXX6 grudnia 2013 o 19:25
Ludzie popatrzcie na miasto ssiednie czyli Strzegom. Tam budowa d podstaw basenu na miar XXI wieku kosztowao te okoo 8 mln z Mino ju kilkanacie lat a basen dalej wyglda jak nowy. Jak macie zamiar co roku wywala 1 mln na remonty i eby dalej wyglda tak obskurnie to wol dalej jedzi do Strzegomia albo na Zimnik :/ Pomys z budow od podstaw to jedyny sensowny pomys z basenem. Na temat innych potrzebnych rzeczy w Jaworze si nie wypowiadaem.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Agent XXX
Agent XXX6 grudnia 2013 o 19:25
Ludzie popatrzcie na miasto ssiednie czyli Strzegom. Tam budowa d podstaw basenu na miar XXI wieku kosztowao te okoo 8 mln z Mino ju kilkanacie lat a basen dalej wyglda jak nowy. Jak macie zamiar co roku wywala 1 mln na remonty i eby dalej wyglda tak obskurnie to wol dalej jedzi do Strzegomia albo na Zimnik :/ Pomys z budow od podstaw to jedyny sensowny pomys z basenem. Na temat innych potrzebnych rzeczy w Jaworze si nie wypowiadaem.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
007
0076 grudnia 2013 o 20:30
Wstyd ....mamy w Jaworze basen - spadek po Niemcach, ktrzy tu mieszkali ... Mielimy wiele obiektw, ktre skutecznie rozpie....limy ... nie do , e nie potrafimy szanowa tego co mamy, to jeszcze nie potrafimy zrobi czego, co funkcjonowaoby przez kolejne 50 lat....
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Jaworowy Lud
Jaworowy Lud6 grudnia 2013 o 20:33
A podatki w miecie coraz wysze .... nie tylko dla rodzimych przedsibiorcw... ale i szarych mieszkacw. Nie szanuje si mieszkacw...i lokalnych pracodawcw. O pracodawcach pamita si tylko wtedy, gdy trzeba sponsoringu .... Dooono podatek "mieciowy" . Miasto zgarnia kas... a basenu nie ma za co zrobi...a moe to dlatego, e trzeba "utrzyma" basen kryty?
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
GG
GG6 grudnia 2013 o 22:15
Popieram jednego z poprzednikw. Nasz basen trzeba od nowa zaprojektowa i wybudowa, bo obecny to relikt przeszoci.
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
ona
ona6 grudnia 2013 o 22:26
Zeby zbudowac nowy basen w Jaworze trzeba madrych ...zeby przypadkiem galeria chleba nie powstala:)
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.