Pi─ůtek, 23.04.2021 508

 

Pliki cookies 16:04
Serwis korzysta z plik├│w cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do cel├│w statystycznych, realizacji us┼éug i reklamowych. Korzystaj─ůc z naszych stron bez zmiany ustawie┼ä przegl─ůdarki b─Öd─ů one zapisane w pami─Öci urz─ůdzenia. Wi─Öcej informacji na temat zarz─ůdzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatno┼Ťci.
Reklama
Koparka Jawor - roboty budowlane

Ubezpieczenia zrujnuj▒ bud┐ety szpitali

16 stycznia w Opolu, w trybie pilnym, spotkali siŕ starostowie trzech województw w ramach trzech po│▒czonych Konwentów - Âl▒skiego, opolskiego i dolnoÂl▒skiego w celu wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie narzuconych szpitalom warunków ubezpieczenia od skutków zdarze˝ medycznych (b│ŕdów lekarskich). Nowe, dodatkowe i obowi▒zkowe ubezpieczenie od odpowiedzialnoÂci cywilnej zosta│o na│o┐one na szpitale z pocz▒tkiem bie┐▒cego roku w wyniku zmian dokonanych w ustawach o dzia│alnoÂci leczniczej oraz o prawach pacjenta i rzeczniku prawa pacjenta.

W konwencie uczestniczy│ Wicestarosta Micha│ Lenkiewicz, który poinformowa│, ┐e starostowie, dzia│aj▒c w trosce o szpitale powiatowe, a zw│aszcza o ich sytuacjŕ finansow▒ i mo┐liwoÂci Âwiadczenia us│ug medycznych, domagaj▒ siŕ wycofania siŕ przez rz▒d z niektórych zapisów wspomnianych wy┐ej ustaw, gdy┐ warunki zaproponowane przez PZU, jedynego oferenta w zakresie tego rodzaju ubezpiecze˝, doprowadz▒ do ruiny wiele szpitali w kraju. Zg│oszono postulat, aby tego rodzaju ubezpieczenie mia│o charakter nieobowi▒zkowy i by│o fakultatywne w stosunku do dotychczas obowi▒zuj▒cego ubezpieczenia odpowiedzialnoÂci cywilnej, aby mog│o byŠ zawierane przez szpitale dobrowolnie na podstawie oceny dotychczas wystŕpuj▒cych rozmiarów szkód, roszcze˝ poszkodowanych i wyp│aconych odszkodowa˝. Obecny na Konwencie wiceminister zdrowia Jakub Szulc musia│ mocno siŕ t│umaczyŠ ze skutków wprowadzenia nowych przepisów, których jak siŕ okaza│o, rz▒d jednak nie przewidzia│. Nikt nie przewidzia│, tak┐e dyrektorzy szpitali, ┐e PZU bŕdzie monopolist▒ na rynku tego rodzaju ubezpiecze˝ i tak wysoko oszacuje ryzyko z tytu│u ewentualnych odszkodowa˝ i tak naprawdŕ swoj▒ ofertŕ ubezpieczeniow▒ postawi pod Âcian▒ samorz▒dy powiatowe jako organy za│o┐ycielskie szpitali i odpowiedzialne za bezpiecze˝stwo zdrowotne swoich mieszka˝ców.

Z przedstawionych przez obecnych na Konwencie dyrektorów szpitali danych wynika, ┐e wzrost kosztów dodatkowego ubezpieczenia mo┐e wynieŠ nawet 300 proc., co przy wzroÂcie ogólnych kosztów ich dzia│alnoÂci zwi▒zanych ze wzrostem cen bŕdzie prowadziŠ nieuchronnie do ponownego ich zad│u┐ania siŕ. Koszt nowego ubezpieczenia w skali ca│ego kraju, jak oszacowali dyrektorzy, mo┐e wynieŠ nawet ponad 420 mln z│ i o tyle w│aÂnie mniej pieniŕdzy szpitale bŕd▒ mog│y w 2012 roku przeznaczyŠ na leczenie chorych. W bud┐ecie ka┐dego szpitala, w zale┐noÂci od jego wielkoÂci, to kwota z regu│y kilkuset tysiŕcy z│otych mniej na potrzeby pacjentów. Sprzeciw dyrektorów szpitali i starostów wzbudzi│ zw│aszcza sposób szacowania ryzyka przez ubezpieczyciela dla poszczególnych jednostek i ustalania wysokoÂci sk│adki ubezpieczeniowej ca│kowicie w oderwaniu od rodzaju prowadzonej dzia│alnoÂci medycznej, struktury szpitali. Za absurd uznano ustalenie wy┐szej sk│adki dla szpitali nie prowadz▒cych oddzia│ów urazowych ni┐ dla szpitali takie oddzia│y posiadaj▒ce w swojej strukturze.

Drugim wa┐nym tematem Konwentu by│a piecza zastŕpcza i dzia│ania prowadzone przez Biuro Zwi▒zku Powiatów Polskich w celu wprowadzenia zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastŕpczej, o których poinformowa│ starostów Marek Wójcik - zastŕpca Sekretarza Generalnego Zwi▒zku Powiatów Polskich. Cz੠tych zmian, korzystnych dla samorz▒dów powiatów i gmin, mo┐e byŠ uchwalona przez Sejm jeszcze w lutym br.

Informacja pochodzi ze strony powiat-jawor.org.pl

Komentarze (0)


Prosz─Ö zachowa─ç komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, ┼╝e Administratorem poni┼╝szych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 M─Öcinka. Dane osobowe zosta┼éy przekazane dobrowolnie i b─Öd─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie w celu przes┼éania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyra┼║nej zgody dane osobowe nie b─Öd─ů udost─Öpniane innym odbiorcom danych. Osoba, kt├│rej dane dotycz─ů ma prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj si─Ö, aby korzysta─ç ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz si─Ö wi─Öcej

Publikowane komentarze s─ů prywatnymi opiniami u┼╝ytkownik├│w portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za tre┼Ť─ç opinii.