Czwartek, 06.10.2022 150

 

Pliki cookies 21:50
Serwis korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, realizacji usług i reklamowych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Reklama
Zobacz aktualne promocje w hurtowni Allatonce

Ograniczenie obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Jaworze

W trosce o bezpieczeństwo Klientów oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Jaworze Starosta Jaworski, wydał zarządzenie w sprawie ograniczenia obsługi klientów Starostwa Powiatowego w Jaworze. 

© jawor24h.pl

Dni i godziny pracy Starostwa nie ulegają zmianie, jednakże wszystkie sprawy będą załatwiane drogą elektroniczną oraz telefonicznie.

Poniżej informacja o działaniu poszczególnych wydziałów Starostwa:
1. Referat Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów informuje: że zgłoszenia nabycia, zbycia pojazdu oraz część spraw będzie załatwiana drogą pocztową mailową lub przez E-PUAP. Rejestracje pojazdów do dnia 25 marca 2020 r. zostają wstrzymane. Ważniejsze druki wniosków znajdują się na stojaku, który będzie umieszczony na przedsionku urzędu oraz na stronie internetowej urzędu. Wnioski o prawo jazdy proszę składać drogą pocztową z wszystkimi wymaganymi dokumentami wraz z uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 100 zł 50gr. W przypadku konieczności załatwienia sprawy wymagającej opłaty skarbowej należy do wniosku dołączyć dokument potwierdzający jej uiszczenie:
- decyzja na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej – 10 zł,
- decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu – 10 zł,
- wydanie zaświadczenie – 17 zł
Telefony kontaktowe:
rejestracja pojazdów: 76 729 01 40, 76 729 01 43, 76 729 01 44
prawa jazdy: 76 729 01 42
 2. W związku z zamknięciem kasy w Wydziale Finansów i Księgowości  podaję numery rachunków bankowych  do poszczególnych wpłat:
Dane do Przelewu :            
STAROSTWO POWIATOWE
ul. Wrocławska 26
59-400 Jawor
 
Bank: BGŻ BNP PARIBAS  S.A.
 

79 1600 1462 0006 2052 0597 3150 Opłaty skarbowe
95 1600 1462 0006 2052 0597 3153 Wpłaty dokonywane w związku z korzystaniem z zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.in.  za mapki,wyrysy, wypisy
68 1600 1462 0006 2052 0597 3154 Podatek od wieczystego użytkowania, za przekształcenia
41 1600 1462 0006 2052 0597 3155 Opłaty komunikacyjne ( prawo jazdy, rejestracja pojazdu, wymiana dowodu, tablic, wtórniki)  oraz  czynsze i inne nie wymienione wyżej należności przysługujące Powiatowi Jaworskiemu
 3. Wydział Architektury i Budownictwa informuje, że w następujących sprawach: 
- wydawanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę / rozbiórkę obiektu budowlanego,
- przenoszenie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
- przyjmowanie zgłoszeń: o budowie obiektu budowlanego, rozbiórce obiektu, budowlanego, wykonywaniu robót budowlanych oraz o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub części dla których nie wymagane jest pozwolenia na budowę,
- wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali, 
- rejestrowanie dzienników budowy (po złożeniu w dziennika w przygotowanym przez starostwo miejscu z wpisaniem nr. decyzji będzie odesłany pocztą), 
 prosimy kontaktować się z pracownikami Wydziału drogą telefoniczną lub e-mail: 
Specjalista ds. organizacyjnych wydziału tel. 76 7290129, e-mail   
budownictwo@powiat-jawor.pl
Naczelnik Wydziału – tel. 76 7290128, e-mail   
jakimowicz@powiat-jawor.pl
Inspektor ds. bud. i architektury – tel. 76 7290153, e-mail   
e.grzybowska@powiat-jawor.pl
 Druki składane do Wydziału AB dostępne są na stronie: 
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Jaworskiego/ Poradnik interesanta/Wydział Architektury i Budownictwa/ DRUKI DO POBRANIA 
 
4.Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informuje, że:
udostępnianie map, wypisów, wyrysów oraz pozostałych dokumentów z zasobu geodezyjnego odbywa się przez  portal obsługi klienta PEUG pod adresem: 
https://jawor.geoportal2.pl/map/mat/mat.php

Wykonawcy prac geodezyjnych, pełna obsługa przez portal PEUG pod adresem: 
https://jawor.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wmss&mylayers=+granice+OSM
Informacji udzielamy pod numerami telefonów: 767290139, 767290139
mail: 
podgikjawor@powiat-jawor.org.pl
Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu obsługa przez portal PEUG pod adresem: 
https://jawor.geoportal2.pl/map/mat/mat.php
informacja telefoniczna pod numerem 767290148 
 
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska informuje, że w następujących sprawach:   
- wniosek o wyłączenie z produkcji rolniczej,
- wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie hipoteki,
- wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie ciężaru realnego,
prosimy kontaktować się z pracownikami Wydziału drogą telefoniczną i e-mail:  
nr tel. 76 72 90 135, 
- wnioski o wydanie dokumentów można przesłać na adres 
s.kasprzyk@powiat-jawor.pl
albo pocztą tradycyjną. 
- sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, z zakresu zwrotu działek siedliskowych i dożywotnich pod numerem telefonu 76 72 90 135
Adres do korespondencji adres 
s.kasprzyk@powiat-jawor.pl
  albo pocztą tradycyjną.
- opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w zakresie osób prawnych lub opłaty z tyt. trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa 
należy wpłacać na konto w formie przelewu na rachunek Starostwa Powiatowego w Jaworze  nr 68 1600 1462 0006 2052 0597 3154
- zezwolenia na wycinkę drzew na nieruchomościach Skarbu Państwa 
nr kontaktowy 76 72 90 135, adres do korespondencji adres 
a.tos@powiat-jawor.pl
- opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w zakresie osób fizycznych na leży wpłacać na konto w formie przelewu na rachunek Starostwa Powiatowego w Jaworze  nr 68 1600 1462 0006 2052 0597 3154. 
Numer telefonu kontaktowego: 76 72 90 136, 
m.mazan@powiat-jawor.pl
- sprawy z zakresu ochrony środowiska i geologii (np. zbieranie, przetwarzanie, wytwarzanie odpadów,  koncesje, zatwierdzenia dokumentacji geologicznej): informacja pod nr tel. 76 729 01 49 lub mailowo 
b.dmytryk@powiat-jawor.pl
Zaświadczenia czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja jednostek pływających, zgłaszanie drzew do wycinki w lasach stanowiących własność osób fizycznych - informacja pod nr tel. 76 729 01 49 lub mailowo 
i.kycia@powiat-jawor.pl
Wysokość opłat za wydanie w/w dokumentów  figuruje na wnioskach, którą należy uiszczać wyłącznie w formie przelewu na konto: 79 16 00 14 62 0006 20 52 0597 3150
Druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej pod następującym adresem: 
http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/?id=65993
 
6. Wydział Inwestycji i Funduszy informuje, że kontakt z zakresie spraw prowadzonych przez wydział pod numerem telefonu: 76 729 01 20, lub e-mail: 
m.zydziak@powiat-jawor.pl
.

7. Wydział Komunikacji informuje, że następujące sprawy:
- opiniowanie projektów organizacji ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich,
- zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych,
- wydawanie zezwoleń na imprezy na drogach innych niż krajowe i wojewódzkie,
- wydawanie licencji na krajowy drogowy transport rzeczy,
- wydawanie licencji na krajowy transport osób,
- wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób,
- opiniowanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar powiatu,
- wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
- uzgadnianie rozkładów jazdy oraz regularnym transporcie drogowym
załatwiane będą wyłącznie korespondencyjnie. Adres mailowy 
podsiadlo@powiat-jawor.pl
, nr tel.: 76/72-90-141
8. Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej informuje, że w następujących sprawach: 
wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego:
- formularz do pobrania: w hallu Urzędu, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną,
- kontakt: drogą elektroniczną: 
eps227@powiat-jawor.pl
, telefonicznie: 76 72 90 132 lub pocztą tradycyjną.
wydawanie wniosków osobom ubiegającym się o orzeczenie o  stopniu niepełnosprawności, legitymacji osoby niepełnosprawnej lub karty parkingowej:
- formularz do pobrania: w hallu Urzędu, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną,
- kontakt: drogą elektroniczną: 
pfron@powiat-jawor.pl
, telefonicznie: 76 72 90 109 lub pocztą tradycyjną. 

Osoby składające wnioski w wyżej wymienionych sprawach w hallu Urzędu proszone są o prawidłowe zabezpieczenie danych zawartych w dokumentacji (w zamkniętej kopercie). 
W pozostałych sprawach należących do kompetencji Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej prosimy kontaktować się drogą elektroniczną: 
eps@powiat-jawor.pl
eps227@powiat-jawor.pl
pfron@powiat-jawor.pl
lub telefonicznie: 76 72 90 131, 76 72 90 132, 76 72 90 109.
 9. Tymczasowo zawiesza się działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Starostwie Powiatowym w Jaworze. Porady udzielane będą przez prawników pod numerem telefonu 76 729 01 09, w godzinach od 15.30 do 19.30, od poniedziałku do piątku. Podania o wydanie zaświadczenia o wpis stowarzyszenia do rejestru Starosty należy przesyłać pocztą lub mailem na adres: 
renata.wegiel@powiat-jawor.org.pl
lub pozostawiać w urnie w Starostwie. Wnioski o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub prochów osoby zmarłej za granicą należy składać w analogiczny sposób, jak wyżej. Druki wniosków znajdują się przy wejściu do starostwa. 

Komentarze (8)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

xXx
xXx14 marca 2020 o 09:40
to w Jaworze jest Pani Starosta?? Dotąd się ukrywała??
1 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 1
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
gość
gośćxXx17 marca 2020 o 07:41
Słabo Ci wychodzi bycie zabawnym.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jerry
jerrygość17 marca 2020 o 09:24
widzisz, najgorsze, że to nie jest zabawne.To jest efekt wsadzenia na stołek przez partie (PIS) osoby bez żadnego doświadczenia!
1 Lubię to: 0
Super: 1
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Ania
Ania14 marca 2020 o 09:17
No właśnie martwię się o zdrowie i to nie tylko swoje ...a tak wyglądała moja wizyta wczoraj w Urzędzie.., wejście od strony teatru w holu siedem osób drzwi do BOK zagrodzone biurkiem ...i informacje od pracownika proszę o zgłoszenie się w innym terminie...i doskonale to rozumiem .
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
jaworzanin
jaworzanin14 marca 2020 o 07:33
Brawo Pani Starosto! Bardzo dojrzała i odpowiedzialna decyzja. Chapeau bas. To nie jest przesada, panika, efekciarstwo , jest po prostu niezbędne. Tutaj już nie ma miejsca na półśrodki. Innej decyzji być nie mogło. Dzięki temu mamy szansę wygrać z koronawirusem. Kończy się czas bagatelizowania zagrożenia, funkcjonowania w zawieszeniu pomiędzy paniką a bezmyślnością - przychodzi okres zdyscyplinowania się całego społeczeństwa oraz rozsądnego zastosowania do zaleceń służb epidemiologicznych. W takich chwilach, bez wątpienia historycznych, istotne jest również odróżnianie plotek i fake newsów od sprawdzonych informacji. Musimy sobie kolektywnie wziąć te słowa do serca, zamiast podawać apokaliptycznie brzmiące pogłoski o konieczności wypłacania pieniędzy z kont bankowych, czy kupowania papieru toaletowego na kwartał. Nie można mieć żadnych wątpliwości, że właśnie w takich chwilach w przestrzeni wojny informacyjnej toczy się zacięta walka o zintensyfikowanie poczucia chaosu. Co de facto ulegnie zmianie? Przez jakiś czas nasze przyzwyczajenia. Nadal będziemy mogli zamówić ulubioną pizzę czy zjeść sushi, ale na wynos i poza budynkiem lokalu. Mszę świętą osoby wierzące będą mogły obejrzeć w telewizji i internecie. Wszyscy wracający Polacy do kraju wjadą, ale po odbyciu domowej kwarantanny, wynoszącej 14 dni. To naprawdę nie jest koniec świata, ale coś co sprawi, że gdy przyjdzie lato będziemy mogli powoli wrócić w skali globalnej do normalnego funkcjonowania.
2 Lubię to: 2
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Ania
Ania13 marca 2020 o 17:11
Duży szacunek dla władz starostwa. No i jak teraz odpowie Urząd Miasta.
1 Lubię to: 1
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
M.
M.Ania14 marca 2020 o 00:51

Lepiej się martw, żebyś była zdrowa, a nie o jakieś głupoty, kto komu odpowie. Jak się nudzisz, to zrób coś pożytecznego, np. zakupy dla kogoś starszego. 

6 Lubię to: 3
Super: 1
Ha ha: 2
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij
Ania
AniaM.14 marca 2020 o 09:56
Ok ... zakupy dla starszych sąsiadów zrobione
0 Lubię to: 0
Super: 0
Ha ha: 0
Wow: 0
Przykro mi: 0
Wrr: 0
Lubię to! Udostępnij

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Reklama