Logo Jawor24h.pl
Reklama
Get Adobe Flash Player. Embedded with the help of embed-swf.org.
Przyjdź do Salonu Play w Jaworze

Przewodnik po serwisie

Witamy w regionalnym portalu dziennikarstwa obywatelskiego powiatjaworski24h.pl. W tym miejscu midzy innymi odpowiemy na pytania, co mona robi w serwisie i dlaczego warto z nami zosta? Oto krtki przewodnik po powiatjaworski24h.pl.

Portal jest przede wszystkim ródem informacji dla mieszkaców powiatu jaworskiego. Oprócz kalendarza imprez i informacji w postaci artykuów oraz galerii z najbardziej interesujcych wydarze kulturowych, sportowych i innych dajemy naszym odbiorcom moliwo dodawania bezpatnych ogosze. Maj one posta krótkiej treci tekstowej dotyczcej np. oferowanego lub szukanego przedmiotu - na wzór ogosze zamieszczanych w gazetach.

To jednak nie wszystko, co mamy do zaoferowania. Przed Wami mnóstwo moliwoci, wystarczy, e przejdziecie do „Panelu autorskiego”, który dostpny jest tylko dla zarejestrowanych uytkowników. Panel autora znajduje si w górnym, lewym rogu strony. W nim bdziecie mogli midzy innymi edytowa informacje o sobie oraz pisa wasne artykuy.
Pamitajcie, e w portalu zamieszczamy tylko materiay autorów, którzy uzupenili podstawowe informacje na swój temat oraz maj czytelne zdjcie w profilu.

Dodaj artyku

Jest to podstawowa funkcja oferowana przez powiatjaworski24h.pl. Po wybraniu opcji „Dodaj artyku”, pojawi si formularz, w którym moecie zamieszcza swoje teksty. Mog to by Wasze autorskie teksty, omówienia artykuów publikowanych w innych serwisach (wówczas koniecznie z podaniem róda takiego artykuu!), recenzje, relacje z wydarze, zapowiedzi imprez itp. W aden sposób Was nie ograniczamy.

Artyku moecie podczas pracy zapisa i powróci do niego póniej. Dopóki jest on artykuem roboczym, moecie edytowa go i wszystko w nim zmienia. Jeli tekst macie ju gotowy, przed wysaniem go do redakcji musicie doda do niego zdjcie, najlepiej dotyczce opisywanego przez Was tematu. Jeeli nie macie wasnego zdjcia, podpowiemy skd wzi legalnie zdjcia z Internetu. To moliwe, gdy zdjcie ma odpowiedni licencj. Zobaczcie, które zdjcia s dostpne i skd je bra. Pamitajcie te o podaniu opisu oraz autora (róda) zdjcia.

Po wysaniu tekstu do redakcji nie bdzie ju moliwa edycja danego artykuu, dlatego przed wysaniem go do nas, upewnijcie si, e wszystko dokadnie uzupenilicie. Nastpnie Wasz artyku zostanie przez nas sprawdzony i dodany na stron gówn (pamitajcie o uzupenieniu profilu).

Dlaczego warto zosta Dziennikarzem Obywatelskim?

Redakcyjne awanse, czyli od debiutanta do redaktora
Autorzy publikujcy u nas materiay, mog awansowa w redakcyjnej hierarchii. Pierwszy awans na „Debiutanta” nastpuje ju po opublikowaniu 5 artykuów. Kolejne szczeble to „Praktykant”, „Reporter”, „Dziennikarz” i „Redaktor”. W przypadku przydzielania tych statusów, liczba zamieszczonych materiaów nie jest podstawowym kryterium. W tym przypadku liczy si bdzie ich jako i warto informacyjna.
Za awansami id oczywicie redakcyjne przywileje, np. moliwo otrzymania gadetu zwizanego z serwisem powiatjaworski24h.pl czy te doczenie do grona naszych pracowników. Przywileje s przez nas przyznawane osobom, które wykazay si w serwisie pewnym dorobkiem i regularnie zamieszczaj materiay.

Dziennikarstwo obywatelskie*
To rodzaj dziennikarstwa uprawianego przez niezawodowych dziennikarzy w interesie spoecznym. Jego powstanie i rozwój wi si z Internetem, bo to medium - w przeciwiestwie do prasy, radia czy telewizji - umoliwia kademu interaktywne wspótworzenie swojej zawartoci i jej masowy kolporta. Internet pozwala na tworzenie i publikacj artykuów w czasie rzeczywistym oraz wspóln prac w sposób wirtualny dziennikarzy z caego wiata.
Z dziennikarstwem obywatelskim wi si szczególnie informacyjne serwisy internetowe, które pozwalaj internautom na wspótworzenie swojej zawartoci.

Prawo prasowe w Polsce*
Dziennikarze obywatelscy s dziennikarzami, w rozumieniu polskiego Prawa prasowego, jeeli zajmuj si redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiaów prasowych na rzecz i z upowanienia redakcji. Oznacza to, e dziennikarzom obywatelskim przysuguj takie same prawa (np. prawo dostpu do informacji) i obowizki (np. obowizek przestrzegania etyki zawodowej i zachowania szczególnej starannoci i rzetelnoci przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiaów prasowych) co zawodowym dziennikarzom. W rezultacie, dziennikarze obywatelscy podlegaj ochronie przed bezprawnym zmuszaniem do publikowania lub zaniechania publikowania materiaów prasowych oraz tumieniem krytyki prasowej. Jednoczenie sami ponosz odpowiedzialno cywiln i karn za swoje publikacje. Odpowiedzialno tak ponosi take dziennikarz bdcy redaktorem, w rozumieniu Prawa prasowego, nawet wówczas gdy swoj prac wykonuje niezawodowo.

Perspektywy rozwoju*
Zdaniem specjalistów dziennikarstwo obywatelskie bdzie si wci dynamicznie rozwija. Podkrela si przewag dziennikarzy obywatelskich w postaci lepszej znajomoci lokalnych kontekstów zdarze, braku ogranicze w postaci sztywnej linii programowej czy surowej oceny kolegiów redakcyjnych. Nie bez znaczenia jest take atwo i szybko zamieszczania materiaów, która moe stanowi o przewadze dziennikarzy obywatelskich nad zawodowymi.

Patronaty

Serwis powiatjaworski24h.pl jest ju na tyle znanym tytuem, e moe patronowa rónym imprezom i instytucjom.

Kontakt

Redakcja suy Wam pomoc. W razie potrzeby kontaktujcie si z nami poprzez e-mail: kontakt@powiatjaworski24h.pl.

Jeeli uwaacie, e jakie dodatkowe informacje, uatwiajce poruszanie si po serwisie byyby Wam potrzebne, wpisujcie je pod niniejszym tekstem.

* ródo: Wikipedia
Reklama

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Reklama
Reklama
Specjalizujemy się w szeroko pojętych Technologiach Internetowych, budujemy m.in. nowoczesne, responsywne strony internetowe i aplikacje webowe. Posiadamy Certyfikaty od Google i IAB Europe oraz od Microsoft Virtual Academy.

 

jawor24h.pl

Największy portal informacyjny w powiecie jaworskim. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Jawora i okolic.