13237 0 w│asne Fakty

Przewodnik po serwisie

Witamy w regionalnym portalu dziennikarstwa obywatelskiego powiatjaworski24h.pl. W tym miejscu miŕdzy innymi odpowiemy na pytania, co mo┐na robiŠ w serwisie i dlaczego warto z nami zostaŠ? Oto krˇtki przewodnik po powiatjaworski24h.pl.

Portal jest przede wszystkim ╝ród│em informacji dla mieszka˝ców powiatu jaworskiego. Oprócz kalendarza imprez i informacji w postaci artyku│ów oraz galerii z najbardziej interesuj▒cych wydarze˝ kulturowych, sportowych i innych dajemy naszym odbiorcom mo┐liwoŠ dodawania bezp│atnych og│osze˝. Maj▒ one postaŠ krótkiej treÂci tekstowej dotycz▒cej np. oferowanego lub szukanego przedmiotu - na wzór og│osze˝ zamieszczanych w gazetach.

To jednak nie wszystko, co mamy do zaoferowania. Przed Wami mnóstwo mo┐liwoÂci, wystarczy, ┐e przejdziecie do „Panelu autorskiego”, który dostŕpny jest tylko dla zarejestrowanych u┐ytkowników. Panel autora znajduje siŕ w górnym, lewym rogu strony. W nim bŕdziecie mogli miŕdzy innymi edytowaŠ informacje o sobie oraz pisaŠ w│asne artyku│y.
Pamiŕtajcie, ┐e w portalu zamieszczamy tylko materia│y autorów, którzy uzupe│nili podstawowe informacje na swój temat oraz maj▒ czytelne zdjŕcie w profilu.

Dodaj artyku│

Jest to podstawowa funkcja oferowana przez powiatjaworski24h.pl. Po wybraniu opcji „Dodaj artyku│”, pojawi siŕ formularz, w którym mo┐ecie zamieszczaŠ swoje teksty. Mog▒ to byŠ Wasze autorskie teksty, omówienia artyku│ów publikowanych w innych serwisach (wówczas koniecznie z podaniem ╝ród│a takiego artyku│u!), recenzje, relacje z wydarze˝, zapowiedzi imprez itp. W ┐aden sposób Was nie ograniczamy.

Artyku│ mo┐ecie podczas pracy zapisaŠ i powróciŠ do niego pó╝niej. Dopóki jest on artyku│em roboczym, mo┐ecie edytowaŠ go i wszystko w nim zmieniaŠ. JeÂli tekst macie ju┐ gotowy, przed wys│aniem go do redakcji musicie dodaŠ do niego zdjŕcie, najlepiej dotycz▒ce opisywanego przez Was tematu. Je┐eli nie macie w│asnego zdjŕcia, podpowiemy sk▒d wzi▒Š legalnie zdjŕcia z Internetu. To mo┐liwe, gdy zdjŕcie ma odpowiedni▒ licencjŕ. Zobaczcie, które zdjŕcia s▒ dostŕpne i sk▒d je braŠ. Pamiŕtajcie te┐ o podaniu opisu oraz autora (╝ród│a) zdjŕcia.

Po wys│aniu tekstu do redakcji nie bŕdzie ju┐ mo┐liwa edycja danego artyku│u, dlatego przed wys│aniem go do nas, upewnijcie siŕ, ┐e wszystko dok│adnie uzupe│niliÂcie. Nastŕpnie Wasz artyku│ zostanie przez nas sprawdzony i dodany na stronŕ g│ówn▒ (pamiŕtajcie o uzupe│nieniu profilu).

Dlaczego warto zostaŠ Dziennikarzem Obywatelskim?

Redakcyjne awanse, czyli od debiutanta do redaktora
Autorzy publikuj▒cy u nas materia│y, mog▒ awansowaŠ w redakcyjnej hierarchii. Pierwszy awans na „Debiutanta” nastŕpuje ju┐ po opublikowaniu 5 artyku│ów. Kolejne szczeble to „Praktykant”, „Reporter”, „Dziennikarz” i „Redaktor”. W przypadku przydzielania tych statusów, liczba zamieszczonych materia│ów nie jest podstawowym kryterium. W tym przypadku liczyŠ siŕ bŕdzie ich jakoŠ i wartoŠ informacyjna.
Za awansami id▒ oczywiÂcie redakcyjne przywileje, np. mo┐liwoŠ otrzymania gad┐etu zwi▒zanego z serwisem powiatjaworski24h.pl czy te┐ do│▒czenie do grona naszych pracowników. Przywileje s▒ przez nas przyznawane osobom, które wykaza│y siŕ w serwisie pewnym dorobkiem i regularnie zamieszczaj▒ materia│y.

Dziennikarstwo obywatelskie*
To rodzaj dziennikarstwa uprawianego przez niezawodowych dziennikarzy w interesie spo│ecznym. Jego powstanie i rozwój wi▒┐▒ siŕ z Internetem, bo to medium - w przeciwie˝stwie do prasy, radia czy telewizji - umo┐liwia ka┐demu interaktywne wspó│tworzenie swojej zawartoÂci i jej masowy kolporta┐. Internet pozwala na tworzenie i publikacjŕ artyku│ów w czasie rzeczywistym oraz wspóln▒ pracŕ w sposób wirtualny dziennikarzy z ca│ego Âwiata.
Z dziennikarstwem obywatelskim wi▒┐▒ siŕ szczególnie informacyjne serwisy internetowe, które pozwalaj▒ internautom na wspó│tworzenie swojej zawartoÂci.

Prawo prasowe w Polsce*
Dziennikarze obywatelscy s▒ dziennikarzami, w rozumieniu polskiego Prawa prasowego, je┐eli zajmuj▒ siŕ redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materia│ów prasowych na rzecz i z upowa┐nienia redakcji. Oznacza to, ┐e dziennikarzom obywatelskim przys│uguj▒ takie same prawa (np. prawo dostŕpu do informacji) i obowi▒zki (np. obowi▒zek przestrzegania etyki zawodowej i zachowania szczególnej starannoÂci i rzetelnoÂci przy zbieraniu i wykorzystywaniu materia│ów prasowych) co zawodowym dziennikarzom. W rezultacie, dziennikarze obywatelscy podlegaj▒ ochronie przed bezprawnym zmuszaniem do publikowania lub zaniechania publikowania materia│ów prasowych oraz t│umieniem krytyki prasowej. JednoczeÂnie sami ponosz▒ odpowiedzialnoŠ cywiln▒ i karn▒ za swoje publikacje. OdpowiedzialnoŠ tak▒ ponosi tak┐e dziennikarz bŕd▒cy redaktorem, w rozumieniu Prawa prasowego, nawet wówczas gdy swoj▒ pracŕ wykonuje niezawodowo.

Perspektywy rozwoju*
Zdaniem specjalistów dziennikarstwo obywatelskie bŕdzie siŕ wci▒┐ dynamicznie rozwijaŠ. PodkreÂla siŕ przewagŕ dziennikarzy obywatelskich w postaci lepszej znajomoÂci lokalnych kontekstów zdarze˝, braku ogranicze˝ w postaci sztywnej linii programowej czy surowej oceny kolegiów redakcyjnych. Nie bez znaczenia jest tak┐e │atwoŠ i szybkoŠ zamieszczania materia│ów, która mo┐e stanowiŠ o przewadze dziennikarzy obywatelskich nad zawodowymi.

Patronaty

Serwis powiatjaworski24h.pl jest ju┐ na tyle znanym tytu│em, ┐e mo┐e patronowaŠ ró┐nym imprezom i instytucjom.

Kontakt

Redakcja s│u┐y Wam pomoc▒. W razie potrzeby kontaktujcie siŕ z nami poprzez e-mail: kontakt@powiatjaworski24h.pl.

Je┐eli uwa┐acie, ┐e jakie dodatkowe informacje, u│atwiaj▒ce poruszanie siŕ po serwisie by│yby Wam potrzebne, wpisujcie je pod niniejszym tekstem.

* Čród│o: Wikipedia
Udost─Öpnij t─Ö dyskusj─Ö na

Publikowane komentarze s─ů prywatnymi opiniami u┼╝ytkownik├│w portalu. jawor24h.pl nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za tre┼Ť─ç opinii.

Pozosta┼ée wiadomo┼Ťci

Wi─Öcej wiadomo┼Ťci
REKLAMA
Wi─Öcej wiadomo┼Ťci
 • Bitwa bramkarska w Budziszowie Wielkim
  Bitwa bramkarska w Budziszowie Wielkim
 • Jedn─ů nog─ů w pi┼ék─Ö no┼╝n─ů w Legnicy
  Jedn─ů nog─ů w pi┼ék─Ö no┼╝n─ů w Legnicy
 • (FOTO) Dru┼╝yna Ajan Iron Team Jawor mocno rozpocz─Ö┼éa sezon
  (FOTO) Drużyna Ajan Iron Team Jawor mocno rozpoczęła sezon
Wi─Öcej wiadomo┼Ťci
Wi─Öcej wiadomo┼Ťci
 • O bitwie pod Legnic─ů w muzeum
  O bitwie pod Legnic─ů w muzeum
 • Schronisko otwiera drzwi
  Schronisko otwiera drzwi
 • O bitwie pod Legnic─ů w Jaworze
  O bitwie pod Legnic─ů w Jaworze
Wi─Öcej wiadomo┼Ťci
 • Matura jako furtka
  Matura jako furtka
 • Zmartwychwsta┼é !!!

  WAŻNE Zmartwychwstał !!!

 • Burmistrz zmuszony do og┼éoszenia liczbowych wynik├│w konsultacji

  WAŻNE Burmistrz zmuszony do ogłoszenia liczbowych wyników konsultacji

Wi─Öcej wiadomo┼Ťci
 • Uszkodzone ogrodzenie placu zabaw w parku
  Uszkodzone ogrodzenie placu zabaw w parku
 • Nowy nielegalny parking?
  Nowy nielegalny parking?
 • Zamiatarka ha┼éasuje po ciemku
  Zamiatarka hałasuje po ciemku
Wi─Öcej wiadomo┼Ťci
Wi─Öcej wiadomo┼Ťci